S4C

Swyddog Cyfathrebu, Hyrwyddo (Cyfnod Mamolaeth)

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£25,506 - £ 29,466
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
09/10/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Fel aelod o dîm byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.
 
Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon, denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid.
 
O dan arweiniad y Pennaeth Gweithrediadau Cyfathrebu byddwch yn gyfrifol am:
  
• Llunio a gweithredu cynlluniau hyrwyddo aml-gyfrwng er mwyn codi ymwybyddiaeth a denu gwylwyr i raglenni, cyfresi a gwasanaethau S4C, ar sgrin ac ar-lein.
• Bod yn bwynt cyswllt ymgyrchoedd rhwng aelodau tîm hyrwyddo, cynhyrchwyr a chomisiynwyr gan gydlynu’r a gyrru’r cyn llun.
• Adnabod a defnyddio dulliau aml-gyfrwng hyrwyddo yn ôl yr angen, er enghraifft e-bost, hysbysebu, noddi, cystadlaethau ac yn y blaen. Hyrwyddo rhaglenni a chyfresi gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol addas i’r cynnwys a’r gynulleidfa arfaethedig.
• Clipio rhaglenni a gweithio gyda cynhyrchwyr mewnol i sicrhau deunydd fideo hyrwyddo addas
•Trefnu unrhyw ddangosiad/ddigwyddiad lansio gan sicrhau cynulleidfa a sylw i’r digwyddiad.
• Cyfrannu at drefnu presenoldeb S4C ym mhrif ddigwyddiadau Cymru ac yna bod yn bresennol yn ystod y digwyddiad (weithio ar benwythnosau/nosweithiau neu gwyliau banc)
•Trefnu digwyddiadau corfforaethol S4C e.e. cyfarfodydd cyhoeddus, lansiadau ac yn y blaen.
•Fel aelod o’r Adran Gyfathrebu bydd disgwyl i chi gweithio fel rhan o’r tîm hyrwyddo mewn digwyddiadau yn ogystal â threfnu/rheoli digwyddiadau cymunedol.
• Bydd disgwyl i chi werthuso’ch gwaith er mwyn sicrhau fod y gwaith wedi cyrraedd y nod, ac yn darparu gwerth am arian.
 
Ymhlith cyfrifoldebau eraill byddwch yn gyfrifol am (heb gyfyngiad):
 
•Cyfrannu i syniadau creadigol.
•Ysgrifennu copi ar gyfer deunyddiau hyrwyddo a negeseuon chyfryngau cymdeithasol.
• Clipio rhaglenni ar gyfer negeseuon hyrwyddo.
•Briffio’r cwmni prynu cyfryngau er mwyn chynllunio ymgyrchoedd aml-gyfrwng.
•Briffio dylunwyr ar ymgyrchoedd gan sicrhau fod yr holl waith yn cydymffurfio â chanllawiau brand S4C ac yn adlewyrchu cynnwys y rhaglenni yn gywir
•Trefnu props, sgriptiau, caneuon a gwisgoedd ar gyfer sioeau plant.
•Disgwylir i chi ymgymryd ag unrhyw waith neu gyfrifoldebau rhesymol eraill sy’n codi o bryd i’w gilydd.

 

Sut i wneud cais

  • Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar 9 Hydref 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ
     
    Ni dderbynnir CV.
     
    Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafr iol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.


  • Gwefan: