Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rheolwr Digidol a Chyfathrebu

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
£31,046 - £37,647 (Band Rheoli 2 – HEO)
Lleoliad:
Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
26/09/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

AC-041-19

Disgrifiad:

Gwasanaeth: Cyfathrebu

Patrwm gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a'i Aelodau eu diwallu.

Cliriad diogelwch: Penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel 'CTC' ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd:
Fel Rheolwr Digidol a Chyfathrebu i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, byddwch yn gyfrifol am gynllunio, creu a gweithredu ymgyrchoedd a chynnwys digidol arloesol a diddorol. Gan weithio fel rhan o'r tîm Newyddion, y Cyfryngau a Chynnwys Digidol byddwch yn gyfrifol am gynrychioli llais a brand y Cynulliad ar draws sawl sianel ddigidol, gyda phwyslais penodol ar y cyfryngau cymdeithasol.
Yn unol ag argymhellion y Tasglu Digidol a'r cynnydd dilynol yn yr allbwn cyfathrebu digidol ar draws y sefydliad, mae'r swydd hon yn hanfodol i sicrhau y gallwn barhau i gynyddu ymgysylltiad â'r cyhoedd ynglŷn â’n gwaith a'n rôl, gan godi proffil y Cynulliad ar y llwyfannau digidol. Bydd hefyd yn caniatáu i'r tîm Cyfathrebu gynnig cefnogaeth ddigidol i bartneriaid mewnol, gan gynnwys staff ac Aelodau'r Cynulliad.

Yn atebol i'r Uwch Reolwr Digidol a Phennaeth y Cyfryngau a Digidol byddwch yn gyfathrebwr amlddisgyblaethol gyda phrofiad amlwg o ddarparu cynnwys o safon uchel ar amrywiaeth o lwyfannau, gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol, y we a fideo, ynghyd â phrofiad o weithio ar ymgyrchoedd integredig. Bydd gennych ddawn i ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa amrywiol, llygad graff am fanylion a gallu pendant i ddatblygu cynnwys digidol o ansawdd a bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol. Byddwch yn drefnydd sydd â hanes pendant o reoli sianeli, prosesau a llifoedd y cyfryngau cymdeithasol i gyflawni nodau ac amcanion strategol.

Mae'r tîm Newyddion, y Cyfryngau a Chynnwys Digidol yn rhan o'r Gwasanaeth Cyfathrebu. Ei rôl yw creu straeon a chynnwys i gyrraedd, ysbrydoli, hysbysu ac ymgysylltu â phobl Cymru am rôl a gwaith y Cynulliad. Rydym yn defnyddio arfer gorau i'w gwneud hi'n hawdd i bawb ddarganfod, cyrraedd, ymgysylltu a chymryd rhan yn ystyrlon gyda ni ar eu telerau eu hunain.

 

Sut i wneud cais