Cymwysterau Cymru

Pennaeth Safonau Cymwysterau

Cyflogwr:
Cymwysterau Cymru
Cyflog:
Band 5 £48,650 – £58,185 y flwyddyn
Lleoliad:
Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR
Dyddiad Cau:
03/10/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Contract: Parhaol, llawn amser. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan-Amser, Rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Efallai y bydd costau adleoli yn daladwy am apwyntiadau parhaol.

Cyflog a buddiannau: Band 5 £48,650 – £58,185 y flwyddyn
Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.
Bydd y swydd hefyd yn denu lwfans recriwtio a chadw yn seiliedig ar sgiliau a gallu.
Oriau gwaith: 37
Adran: Rheoleiddio
Yn atebol i: Cyfarwyddwr Gweithredol Rheoleiddio

Cymwysterau Cymru yw'r sefydliad annibynnol sy'n rheoleiddio cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru. Mae'n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae'n gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system cymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain.

Bydd y Pennaeth Safonau Cymwysterau yn goruchwylio'r lleoliad ac yn cynnal safonau cymwysterau yng Nghymru er mwyn galluogi Cymwysterau Cymru i sicrhau ei hun a'r cyhoedd y caiff safonau cymwysterau eu cynnal a bod dysgwyr yng Nghymru'n cyflawni canlyniadau cymhwyster teg. Disgwylir i ddeiliad y swydd lywio'r gwaith o ddatblygu a chyflawni strategaeth Cymwysterau Cymru er mwyn sicrhau y caiff safonau cymwysterau eu pennu a'u cynnal yn briodol ac yn ddiogel yng Nghymru, ac felly'n ysbrydoli hyder y cyhoedd.

Bydd y Pennaeth Safonau Cymwysterau yn goruchwylio pob cyfres arholiadau gan gynnwys gweithio gyda rhanddeiliaid allanol a rheoleiddwyr eraill yn y DU. Bydd y Pennaeth Safonau Cymwysterau yn arwain sawl maes gwaith gan gynnwys cymaroldeb safonau cymwysterau dros amser a gwella'r prosesau dyfarnu. Gan weithio gyda'r swyddogaeth Gyfathrebu, bydd y Pennaeth Safonau Cymwysterau yn gyfrifol am gynllunio rhaglen waith i wella dealltwriaeth y cyhoedd o brosesau arholiadau a phennu a chynnal safonau cymwysterau.

Sut i wneud cais

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 3 Hydref 2019
  Cyfweliad: 14 October 2019

  Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth ac i wneud cais:


 • Enw cyswllt:
  Jo Richards – Cyfarwyddwr Gweithredol Rheoleiddio
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Q2,
  Parc Imperial,
  Casnewydd NP10 8AR

 • Ffôn:
  01633 373318
 • e-bost:
 • Gwefan: