Cymwysterau Cymru

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Cyflogwr:
Cymwysterau Cymru
Cyflog:
Band 2 - £23,625 - £27,400
Lleoliad:
Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR
Dyddiad Cau:
03/10/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Contract: Rôl dymor sefydlog yw hon, am 9-12 mis, yn llawn amser. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau yn y cyfweliad

Cyflog a Buddion: Band 2 - £23,625 - £27,400
Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod lle bydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.
Oriau gwaith: 37
Adran: Cyfarwyddiaeth Polisi ac Ymchwil
Yn atebol i: Uwch Swyddog Ymchwil

Mae Cymwysterau Cymru yn rheolydd annibynnol cymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru. Mae’n gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae’n gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system gymwysterau yn effeithiol wrth gwrdd ag anghenion rhesymol disgyblion yng Nghymru, a hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y rhain.

Diben y tîm Ymchwil yw datblygu a chyflwyno gwaith ymchwil ac ystadegau er mwyn ategu datblygiad prif nodau Cymwysterau Cymru o ran cymwysterau a'r system gymwysterau. Mae'r tîm yn darparu cyngor ar asesu, ymchwil cymwysterau ac ystadegau, gyda’r bwriad o gynnig sail tystiolaeth wrthrychol ar gyfer gwneud penderfyniadau rheoleiddio a pholisi am gymwysterau yng Nghymru.

Bydd y Cynorthwy-ydd Ymchwil yn cefnogi’r tîm ymchwil a’r sefydliad ehangach mewn haenau gwaith sy’n ymwneud ag ymchwil, ymgysylltu ac ymgynjghoriadau. Bydd gan ddeiliad y rôl ddiddordeb mewn gwaith ymchwil ar addysg, yn ddelfrydol ym maes asesu addysgol, a bydd yn gweithio gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid allanol er mwyn helpu i sefydlu Cymwysterau Cymru ymhellach fel corff sy'n gweithio ar sail tystiolaeth ac sy'n cael ei gydnabod fel sefydliad blaenllaw ym maes ymchwil asesu.

Sut i wneud cais