BBC

Cyhoeddwr/Cyfarwyddwr Cyflwyno ar y Teledu

Cyflogwr:
BBC
Cyflog:
Band C
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
20/10/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:


Cyflwyniad i'r Swydd

Mae Cyhoeddwr/Cyfarwyddwr Cyflwyno ar y Teledu BBC Cymru Wales yn gyfrifol am gyflwyno a ‘playout’ BBC ONE Wales, BBC TWO Wales ac S4C. Defnyddir ystod eang o dechnoleg darlledu yn yr adran gan dîm bychan o weithredwyr amlsgiliau.

Nid yw’r Cyhoeddwr/Cyfarwyddwyr ar gyfer S4C yn perfformio’r cyhoeddiad cyswllt. Yn hytrach na hynny, maen nhw’n sicrhau bod cyhoeddiadau byw ac wedi’u recordio yn cael eu darlledu’n gywir. Mae S4C yn sianel Gymraeg, ac mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyfrifoldeb y Rôl

Mae’r Cyhoeddwr/Cyfarwyddwyr yn gweithredu cyfleusterau “playout” y teledu, gan sicrhau yr aiff rhaglenni byw ac wedi’u recordio ymlaen llaw, hyrwyddiadau a graffeg ar ac oddi ar yr awyr yn gywir, gan sicrhau y dilynir rheolau OFCOM yn ymwneud â munudau hysbysebu. Maen nhw’n gweithio gyda S4C i sicrhau cysondeb gweledol â’r brand o ran eitemau cyflwyno ar sgrin - idents, bymperi, nawdd ac ati.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd gan ein hymgeisydd delfrydol:

  • Barn olygyddol gadarn a chrebwyll ynghyd â sylw trylwyr i fanylion.
  • Y gallu i staffio’r ardal ‘Play-out’ Cyflwyno ar ben eu hunain, gan weithredu amrywiaeth o offer ‘play-out’ ar gyfer darlledu amserlenni Teledu BBC Wales ac S4C, gan gynnwys rhaglenni byw ac wedi’u recordio.
  • Profiad o weithrediadau darlledu byw a dealltwriaeth o bolisïau a chanllawiau golygyddol BBC Wales a/neu S4C.
  • Gwybodaeth ymarferol o Adobe Premiere neu feddalwedd golygu tebyg.
  • Y gallu i gynllunio ymlaen llaw a, thrwy ddefnydd creadigol ac effeithiol o adnoddau sydd ar gael, rhagweld problemau sy’n effeithio ar ddarlledu amserlenni’n ddidrafferth.
  • Digon o allu a medrusrwydd llaw i fod yn ddefnyddiwr effeithiol ar ystod eang o offer darlledu a chyfrifiadur.

Disgrifiad o'r Pecyn

Ar gyfer y swydd yma:

Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rydyn ni’n fodlon trafod gweithio’n hyblyg. Rhowch eich dewis o dan y cwestiwn gweithio’n hyblyg yn y cais. Does dim rhaid codi hyn ar y cam ymgeisio, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi’n dymuno. Bydd gweithio’n hyblyg yn rhan o’r drafodaeth ar y cam cynnig.

Cyfle rhagorol i ddatblygu gyrfa – mae'r BBC yn cynnig cyfleoedd gwych i weithwyr chwilio am heriau newydd a gweithio mewn gwahanol rannau o’r sefydliad.

Cyfleoedd di-ail i hyfforddi a datblygu – mae’r Academi fewnol yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau ac ardystiadau mewnol ac allanol.

Buddion - Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith hyblyg 35 awr er lles cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, a 25 diwrnod o wyliau gyda’r opsiwn i brynu 5 diwrnod ychwanegol, cynllun pensiwn wedi'i ddiffinio, a gostyngiadau ar ddeintyddiaeth, gofal iechyd, campfa a llawer mwy.

Am y cwmni

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.

Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC. Mae gennym amgylchedd gwaith lle yr ydym yn gwerthfawrogi ac yn parchu cyfraniad unigryw pob unigolyn, gan alluogi pob un o’n gweithwyr i ffynnu a chyflawni eu potensial yn llawn.

Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu. Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu yn eu holl amrywiaeth.

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfle ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth fo’u hoedran, rhyw, ethnigrwydd, anabledd, rhywioldeb, cefndir cymdeithasol, crefydd a/neu gred. Ac rydym yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.

Sut i wneud cais