YMDDIRIEDOLAETH ADDOLDAI CYMRU

Ymddiriedolwr

Cyflogwr:
YMDDIRIEDOLAETH ADDOLDAI CYMRU
Cyflog:
Swydd wirfoddol (telir treuliau)
Lleoliad:
Bydd cyfarfodydd y Bwrdd yn amrywio rhwng swyddfeydd yr Ymddiriedolaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr a lleoliadau eraill ledled Cymru, er mwyn cynrychioli aelodaeth y Bwrdd sy'n hanu o Gymru gyfan.
Dyddiad Cau:
08/11/2019
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Ymrwymiad: Rhwng tri a phedwar cyfarfod Bwrdd y flwyddyn, ynghyd â chyfraniadau gwirfoddol ychwanegol fel y bo'n briodol.

Lleoliad: Bydd cyfarfodydd y Bwrdd yn amrywio rhwng swyddfeydd yr Ymddiriedolaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr a lleoliadau eraill ledled Cymru, er mwyn cynrychioli aelodaeth y Bwrdd sy'n hanu o Gymru gyfan.

Cyfnod Prawf : Mae’r swydd yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf o dri mis yn llwyddiannus.

Treuliau: Ad-delir yn unol â chyfraddau cytunedig, dreuliau teithio, lwfansau cynhaliaeth a threuliau amrywiol a wariwyd ar ran yr Ymddiriedolaeth.

Elusen yw Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru a sefydlwyd i dderbyn i’w pherchnogaeth ddetholiad o gapeli dianghenraid sydd o arwyddocâd hanesyddol neu bensaernïol arbennig yn hanes codi capeli ac Anghydffurfiaeth yng Nghymru ac sy'n werthfawr i'w cymunedau lleol. Ein nod yw diogelu a datblygu’n sensitif nifer fechan o adeiladau capeli Cymru. Rheolir yr elusen gan dîm bach o staff ac ymddiriedolwyr ac mae eu gweledigaeth hwy’n dibynnu ar ewyllys da cymunedau lleol a chyrff sydd â diddordeb. Ein nod yw adrodd hanes capeli Cymru o’u dechreuadau di-nod i’w sefyllfa bresennol lle cânt eu disgrifio fel “pensaernïaeth genedlaethol Cymru”, a chreu etifeddiaeth bwysig er budd y cenedlaethau a ddaw. Ar hyn o bryd mae gennym wyth capel dan ein gofal ac rydym yn parhau i geisio cyllid ar gyfer atgyweiriadau, darganfod defnydd newydd, lle bo modd, ac adrodd hanes yr adeiladau arbennig hynny.

Diben cyffredinol y swydd

Rôl yr Ymddiriedolwr yw gweithio'n agos gyda Rheolwr, Swyddog Gweinyddol ac Ymddiriedolwyr eraill yr Ymddiriedolaeth i wneud cyfraniad cadarnhaol i waith yr Ymddiriedolaeth.

Rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn ymrwymo'r amser a'r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni dyletswyddau Ymddiriedolwr. Mae hyn yn cynnwys amser i ddod ac i ddysgu am waith yr Ymddiriedolaeth gan sicrhau bod ganddynt wybodaeth gyfredol, mynychu cyfarfodydd y Bwrdd, a chyfrannu’n weithredol at waith yr Ymddiriedolaeth.

Rydym yn chwilio am bobl sydd â gwir ddiddordeb mewn capeli Anghydffurfiol ac yn gwerthfawrogi eu pwysigrwydd ar gyfer hanes a diwylliant Cymru ac sydd hefyd yn deall posibiliadau rôl capeli dianghenraid mewn cyflawni anghenion addysg, adloniant a gwybodaeth eu cymunedau.

Rydym yn chwilio'n arbennig am bobl sydd â sgiliau cysylltiadau cyhoeddus a marchnata a'r wybodaeth i godi ymwybyddiaeth o waith yr Ymddiriedolaeth.

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau

Bydd yr Ymddiriedolwr yn gweithio gyda'r personél uchod ac mewn cydweithrediad â Swyddog Gweinyddol yr Ymddiriedolaeth i:

• Cynorthwyo i gynllunio polisi
• Cynllunio ar gyfer y dyfodol
• Eiriol ar ran yr Ymddiriedolaeth
• Gwneud unrhyw beth arall sydd ei angen ar gyfer sicrhau bod yr Ymddiriedolaeth yn cael ei rheoli’n
briodol.

Manylion personol

Hanfodol
1. ymrwymiad i amcanion a gwerthoedd yr Ymddiriedolaeth.
2. y gallu i gyfathrebu'n effeithiol yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Dymunol
1. Profiad o ofynion rôl Ymddiriedolwr.
2. gwybodaeth am fecanweithiau cyllido a dulliau ymgeisio am grantiau.
3. Bod yn gyfarwydd â threftadaeth Cymru ac yn ymwybodol o rôl sefydliadau crefyddol yn hanes Cymru.
4. profiad o weithio o fewn y Sector Elusennol.

Penodiad
I ddechrau cyn gynted â phosib

 

Sut i wneud cais

 • Sut i gyflwyno cais

  Dylai ymgeiswyr gyflwyno curriculum vitae ynghyd â llythyr cais sy'n egluro eu profiad, eu sgiliau a'u diddordebau, drwy e-bost i tanya.jenkins@addoldaicymru.org

  Gofynnir i chi hefyd ddarparu enwau a chyfeiriadau dau ganolwr y byddwn yn cysylltu â hwy yn unig os bydd eich cais yn llwyddiannus.

  Mae croeso i ddarpar ymgeiswyr gysylltu â Swyddog Gweinyddol yr Ymddiriedolaeth, Tanya Jenkins, i drafod y swydd. Ei rhif cyswllt yw 01656 728400. Os nad yw hi ar gael, gadewch neges os gwelwch yn dda.

  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 8 Tachwedd 2019

  Bwriedir gwahodd ymgeiswyr ar y rhestr fer i gyfweliad ym Mhen-y-bont ar Ogwr cyn gynted ag y bo modd. Wedi hynny, gwahoddir yr ymgeisydd/ymgeiswyr llwyddiannus i gynulliad cymdeithasol yn Yr Hen Gapel, Rhydowen, Ceredigion fel cyfle i gyfarfod ag Ymddiriedolwyr a staff yn ogystal â chyfeillion a chefnogwyr un o brosiectau llwyddiannus yr Ymddiriedolaeth.


 • e-bost:
 • Gwefan: