Esgobaeth Bangor

Cyfarwyddwr Marchnata, Datblygu a Chynaladwyedd 'Llan'

Cyflogwr:
Esgobaeth Bangor
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Bangor
Dyddiad Cau:
18/11/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

LLANCM01

Disgrifiad:

Beth yw Llan
Pererindod, Iaith a Menter yw ffrydiau allweddol prosiect newydd “Llan” yn Esgobaeth Bangor, sydd wedi derbyn cefnogaeth gan Gronfa Efengylu'r Eglwys yng Nghymru. Nod y Gronfa Efengylu yw cefnogi prosiectau esgobaethol o faint sylweddol sy'n canolbwyntio ar dyfu'r Eglwys. Mae “Llan” yn brosiect saith mlynedd, gwerth £3m, a fydd yn gweld gweinidogaethau newydd yn datblygu ledled yr esgobaeth, wrth i ni ganolbwyntio ar estyn allan mewn ffyrdd newydd i’n cymunedau gyda chariad Duw yng Nghrist. Bydd Llan yn ein galluogi i ddatblygu ein gweinidogaeth bererindod ym mhob cwr o’r esgobaeth, i dyfu cymuned eglwysig Gymraeg newydd, ac i lansio pedair menter gymdeithasol a fydd yn arloesi math newydd o bresenoldeb a thsytiolaethu Anglicanaidd mewn pedair o'n trefi a'n pentrefi.

Pererindod
Bydd pwyslais Llan ar Bererindod yn caniatáu inni ddathlu lleoedd, adeiladau a thirnodau sy'n mynegi ehangder ein treftadaeth Gristnogol. Byddwn yn buddsoddi mewn chwe chanolfan ragoriaeth newydd o amgylch yr esgobaeth, ac mewn llwybrau pererindota hen a newydd ym mhob cwr o’r esgobaeth. Yn bwysicach fyth, byddwn hefyd yn buddsoddi mewn pobl trwy hyfforddi croesawyr a thywyswyr i adrodd ein stori Gristnogol, a gwahodd ymwelwyr i ddod yn wir bererinion trwy gydblethu eu stori eu hunain â stori fyw ffydd.

Iaith
Bydd pwyslais Llan ar Iaith yn ein gweld yn tyfu cymuned eglwys Gymraeg newydd, gyda chefnogaeth cynllun “blwyddyn i ffwrdd” a fydd yn caniatáu i hyd at bum person ifanc bob blwyddyn gael blas ar weinidogaeth Gristnogol Gymraeg ei hiaith. Yn ogystal, byddwn yn datblygu ystod o adnoddau Anglicanaidd Cymraeg i gefnogi dysgu, addoli ac arloesi.

Menter
Bydd pwyslais Llan ar Fenter yn ein galluogi i sefydlu pedwar canolbwynt newydd o weithgaredd cymunedol yn yr esgobaeth. Boed yn gaffi neu’n dafarn, yn ofod celfyddydol neu’n weithdy ar gyfer busnesau bach lleol, yn hostel ar gyfer partïon ysgol sy’n cerdded y bryniau neu’n siop gornel mewn pentref lle mae gwasanaethau'n brin, bydd mentrau sy'n canolbwyntio ar gyfiawnder yn cael eu lansio i helpu i ddod ag egni newydd i gymunedau lleol, yn ogystal â rhoi cyfle i fath newydd o eglwys i ymgynnull yno.

Caiff Llan ei gefnogi o Dŷ Deiniol, swyddfeydd yr esgobaeth ym Mangor, ond mae'n brosiect ledled yr esgobaeth a fydd yn cael effaith ar draws gogledd-orllewin a chanolbarth Cymru.

Disgrifiad Swydd - Cyfarwyddwr Marchnata, Datblygu a Chynaladwyedd
Pwrpas y Swydd
Mae Cyfarwyddwr Marchnata, Datblygu a Chynaladwyedd ‘Llan’ yn gyfrifol am lunio ‘llwyfan’ cyfathrebu amlweddog hyfyw a chynaladwy sy’n adrodd hanes Cristnogaeth. Bydd deiliad y swydd hefyd yn gyfrifol am sefydlu gallu masnachol twristiaeth ffydd newydd o fewn Esgobaeth Bangor fydd â ffocws ar yrru 3 ffrwd Llan yn eu blaen.

Prif Gyfrifoldebau
1. Datblygu llwybrau multi-valent sy’n adrodd hanes Cristnogaeth.
2. Adeiladu brand pererindota, fydd â’r potensial i’w gymhwyso y tu hwnt i Esgobaeth Bangor, gyda’i werthoedd a’i gyfleoedd masnachol cysylltiedig
3. Meithrin gweinidogaeth arwain pererindodau fel gweinidogaeth efengylu a gomisiynir
4. Datblygu chwe prif safle fel canolfannau rhagoriaeth i bererindota
5. Sicrhau cyflenwi’r bwriadau trwy:
a) Ffurfio grwpiau cydgysylltiedig o haneswyr, diwinyddwyr, litwrgiwyr, addysgwyr a chategyddion sy’n llunio llwybrau, gan sicrhau (i) cywirdeb hanesyddol, (ii) manteisio ar frwdfrydedd newydd, (iii) cyfleoedd i integreiddio profiad bywyd gyda straeon lleoedd penodol, (iv) ffyrdd i ddyfnhau’r ymgysylltu trwy brofiadau arbennig mewn mannau neilltuol, a (v) chysylltiadau â chwricwlwm ysgolion
b) Llunio brand pererindota a ddatblygir mewn cydweithrediad â stiwdio dylunio Hoffi
c) Comisiynu fframwaith hyfforddi gweinidogaeth ar gyfer arweinwyr pererindodau a thimau gweinidogaeth a gomisiynir i efengylu, mewn partneriaeth â’r British Pilgrimage Trust, i gynnwys rhaglen o weithdai sy’n archwilio (i) ysbrydolrwydd Celtaidd; (ii) hel straeon, tystiolaeth a rhannu ffydd; (iii) pererindota gyda phlant a phobl ifanc; a (iv) gwrando a gofal bugeiliol
6. Cytgordio cyflenwad y bwriadau:
a) 18,000 “cyfarfyddiad trothwy” y flwyddyn – sgyrsiau gyda neu gyfeirio gan arweinwyr pererindodau a thimau gweinidogaeth a gomisiynir i efengylu
b) 150 o bererindodau ysgolion i’w cytgordio a’u cyflenwi pob blwyddyn
c) 6 pererindod diwrnod a 3 pererindod amlddydd y flwyddyn i’w cytgordio a’u cyflenwi ar droedle masnachol
ch) 6 prosiect dehongli i’w datblygu a’u gosod mewn 6 o ganolfannau rhagoriaeth pererindodau
d) 3 Man Pererindod Bach y flwyddyn i’w datblygu mewn partneriaeth â’r Small Pilgrim Places Network
dd) Isadeiledd ar-lein cynhwysfawr i’w gytgordio a’i gyflenwi
7. Cyfrannu at addysg ar y cyd ledled Esgobaeth Bangor a’r Eglwys yng Nghymru ar sail effeithiau
a) Gwella ein capasiti ym maes gweinidogaeth sydd wedi’i anelu at rai sy’n chwilio – trwy adeiladu ein sgiliau a’n profiad ar draws yr esgobaeth wrth lunio’n gweinidogaethau, ein mannau a’n sgwrs yn sensitive er mwyn ymgysylltu â’r rhai hynny sydd ar gyrion y profiad Cristnogol y gellir eu galluogi, gyda’r anogaeth briodol, i gymryd y cam nesaf
b) Cynnydd yn hygrededd yr Eglwys fel steward “pethau ystyrlon” – a thrwy hynny fynd i’r afael â’r datgysylltu sy’n gallu bodoli rhwng brwdfrydedd dros “ysbrydolrwydd” a’r amgyffrediad o’r Eglwys o fod yn “grefyddol” mewn termau braidd yn negyddol
c) Datblygu ffordd o ddal ar naratifau ymgysylltiadau newydd â’r ffydd – fel y medrwn, trwy annog pererinion i ddweud eu hanes a thrwy alluogi’r rhai hynny sy’n gweinidogaethu arnyn nhw i gofnodi eu profiadau, barhau i adeiladu ein hyder mewn holwyddoreg ac apologeteg trothwy ch) Hygrededd cynyddol yr Eglwys mewn economi twristiaeth ffydd fel partner go iawn sydd â’r gallu i wneud defnydd o’i brand a’i asedau er mwyn denu ymwelwyr a chyfrannu at lesiant lleol
d) Dysgu y gellir ei rannu gyda’r Eglwys yng Nghymru gyda golwg ar y meysydd pwysig a chyfoethog eu treftadaeth o ran ysbrydolrwydd, pererindota, twristiaeth ffydd a phrofiad efengylyddol
8. Mewn partneriaeth â’r Cyfarwyddwr Cyswllt, datblygu cynigion ar gyfer cynaladwyedd hirdymor gweithgareddau Pererindota.
9. Cyfranogi’n llawn mewn perthynas reolaeth llinell gyda Chyfarwyddwr Cyswllt Llan.

Manyleb y Person - Cyfarwyddwr Marchnata, Datblygu a Chynaladwyedd
• Dealltwriaeth o rôl Esgobaeth Bangor a’i Datganiad o Weledigaeth
• Profiad blaenorol o gyflenwi strategaeth Farchnata lwyddiannus
• Profiad blaenorol o gyflenwi cynlluniau Datblygu a Chynaladwyedd llwyddiannus ac effeithiol sydd wedi para
• Profiad o’r diwydiant twristiaeth yn natblygiad prosiectau
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o dwristiaeth ffydd a’r modd y gall effeithio’n gadarnhaol ar gymunedau lleol yn ogystal â’r Esgobaeth
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o dueddiadau a’u heffaith ar dwristiaeth
• Dealltwriaeth o bwysigrwydd y gymuned Gristnogol a’r modd y gellir ail-frandio’r ffydd
• Profiad blaenorol o ddatblygu a gweithredu brand
• Profiad o gynllunio a llygad dda am fanylder
• Sgiliau rheoli amser rhagorol
• Sgiliau trefnu rhagorol
• Sgiliau cyfathrebu rhagorol ac yn hyderus wrth gysylltu ar bob lefel
• Sgiliau rhyngbersonol rhagorol mewn grŵp a sefyllfaoedd un-i-un gyda’r gallu cadarn i negodi, dylanwadu a pherswadio
• Gwybodaeth a phrofiad o Farchnata a Hyrwyddo llwyddiannus
• Llwyddiant blaenorol o reoli rhaglen Farchnata a chyflenwi ymgyrch hyrwyddo yn unol â’r deilliannau a ddymunwyd a therfynau ansawdd, amser a chost a gytunwyd
• Profiad o weithio’n llwyddiannus ar amryw o brosiectau Marchnata ar yr un pryd
• Profiad o adeiladu a chynnal partneriaethau adeiladol a chydberthnasau cydweithrediadol
• Profiad gweladwy o weithio gyda chwsmeriaid, partneriaid a chyflenwyr mewnol ac allanol er mwyn rheoli a chyflenwi prosiectau cymhleth
• Profiad o reoli ariannol cadarn yn unol â chyllidebau ac amserlenni a gytunwyd
• Profiad o ddatblygu cynaladwyedd hirdymor i brosiect Sgiliau a Nodweddion
• Y gallu i weld a deall y darlun mawr a’i gymhwyso i’ch rhaglen waith eich hunan
• Y gallu i gynllunio a threfnu ac i sicrhau bod amserau a dyddiadau cau a thargedau a gytunir yn cael eu hateb
• Y gallu i arwain tîm ac i ddirprwyo cyfrifoldeb tra’n cynnal y cyfeiriad cyffredinol er mwyn rheoli newid yn effeithiol
• Y gallu i weithio fel rhan o dîm, i arwain rhannau allweddol o’r gwaith ac i fentora cydweithwyr
• Y gallu i addasu steil bersonol i amgylchiadau sefyllfa a thrwy hynny caniatáu i faterion a phrosiectau symud ymlaen yn adeiladol a phositif.
• Y gallu i addasu a’r parodrwydd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau
• Y gallu i gynllunio a rheoli cyllidebau ac i ymarfer rheolaeth ariannol gadarn a rheolaeth gyllidol ar draws meysydd rhaglenni a phrosiectau unigol
• Y gallu i adeiladu a chynnal cysylltiadau busnes cryf ac adeiladol gyda chwsmeriaid a phartneriaid mewnol ac allanol
• Llygad dda am fanylder a dealltwriaeth glir o bwysigrwydd cyfathrebu clir ac ymgyrchoedd marchnata.
• Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl

Bydd prawf DBS yn ofynnol ar gyfer y swydd hon

Sut i wneud cais

 • I ymgeisio am y swydd hon, gofynnwn ichi anfon eich CV ynghyd â llythyr cais at Ysgrifennydd yr Esgobaeth, Siôn Rhys Evans, trwy law'r Swyddog Cyfathrebu, Paul Roberts Dylai’ch llythyr cais ddarparu tystiolaeth o’ch addasrwydd ar gyfer y rôl hon drwy ddarparu enghreifftiau i egluro eich meddiant o’r sgiliau a’r profiad a nodir yn y fanyleb person. Mi fydd cyfweliadau yn cael ei gynnal mewn 2 rhan. Mi fydd rhestr fer yn cael ei llunio ar ôl y dyddiad cau, a fe fyddwn yn gwahodd ymgeiswyr i gyfweliad anffurfiol yn Nhŷ Deiniol. Byddwn yna yn llunio rhestr fer arall ag yn gwahodd ymgeiswyr i gyfweliad ffurfiol â fu'n cynnwys cyfweliad 6 munud o hyd. Ni ddylai'r llythyr cais fod yn fwy na dwy ochr i dudalen A4. Dylai’ch CV gynnwys enwau dau ganolwr, a dylai un ohonynt fod yn gyflogwr presennol / mwyaf diweddar. Ni fyddwn yn cysylltu â chanolwyr heb geisio eich caniatâd. Dychwelwch eich CV, ynghyd â llythyr i gefnogi’ch cais drwy e-bostio: Paul Roberts, Swyddog Cyfathrebu Esgobaeth Bangor, paulroberts@eglwysyngnghymru.org.uk


 • Enw cyswllt:
  Paul Roberts
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Tŷ Deiniol
  Clos y Gadeirlan
  Bangor LL57 1RL

 • Ffôn:
  01248 354999
 • e-bost:
 • Gwefan: