Coleg Cambria

Asesydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cyflogwr:
Coleg Cambria
Cyflog:
£25,642 - £28,898
Lleoliad:
Iâl, Wrecsam
Dyddiad Cau:
18/12/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

CC/1174

Disgrifiad:

Rydym yn chwilio am Asesydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol i ymuno â’n tîm ar safle Iâl Coleg Cambria. Fel Asesydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, bydd eich swydd yn cynnwys asesu, cynnal dadansoddiad anghenion hyfforddiant ymgeiswyr yn y gweithle, cofrestru myfyrwyr ar gyrsiau addas ac yn darparu cyfleoedd annog, mentora a dysgu. Byddwch yn gyfrifol am asesu portffolios ymgeiswyr ac yn cyflwyno’r rhai sydd wedi’u cwblhau i’w dilysu’n fewnol. Byddwch hefyd yn monitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau, gan roi adborth adeiladol iddynt a’u helpu i lunio portffolio o dystiolaeth. I lwyddo yn y swydd hon, mae’n hanfodol bod gennych gymhwyster Asesydd neu fod yn fodlon gweithio tuag at hynny, a bod gennych o leiaf gymhwyster proffesiynol Lefel 3 perthnasol. Bydd gennych bersonoliaeth glên a chadarnhaol a sgiliau cadarn gweithio mewn tîm. Byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal a gwella safonau ansawdd hefyd. Bydd gennych lefel dderbyniol o Sgiliau Hanfodol, yn enwedig rhesymu geiriol a rhifiadol. Bydd gofyn i chi fod yn hunanysgogol, gyda sgiliau rheoli amser a threfnu da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda’r swydd. Yn y swydd hon, disgwylir i chi drefnu eich amser o amgylch y dysgwyr a gweithio’n hyblyg i gynorthwyo gyda threfniadau gwahanol shifftiau. Mae’n hanfodol bod gennych chi drwydded yrru ddilys a’ch cludiant eich hun. Byddai’n fanteisiol iawn petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder i weithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS uwch gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Mae Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau rhestr ymgeiswyr swyddi’n gynnar petaem yn derbyn nifer fawr o ymgeiswyr


Sut i wneud cais

  • Dyddiad Cau: Dydd Mercher 18fed o Rhagfyr 

    Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau’r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

    Cliciwch isod am ragor o wybodaeth ac i wneud cais


  • Gwefan: