Coleg Cambria

Darlithydd: Dysgu Cymraeg

Cyflogwr:
Coleg Cambria
Cyflog:
£23,626 - £36,637
Lleoliad:
Iâl, Wrecsam
Dyddiad Cau:
08/01/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

CC/1197

Disgrifiad:

Darlithydd: Dysgu Cymraeg
Lleoliad: Iâl, Wrecsam
Cyflog: £23,626 - £36,637, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Oriau Gwaith: Telir fesul awr

Yng Ngholeg Cambria, ein nod yw bod yn sefydliad addysg eithriadol. Ar ôl cyflawni ‘Rhagorol’ yn ein harchwiliad Estyn diweddar ac ennill Dyfarniad Platinwm Safon Iechyd yn y Gwaith Corfforaethol Platinwm, credwn fod hyn yn ddechrau gwych. Rydym yn rhoi croeso cynnes i’r holl fyfyrwyr a staff ac yn anelu i wneud Coleg Cambria yn weithle i fod yn falch ohono. I sicrhau fod ein myfyrwyr yn cael y profiadau a’r canlyniadau gorau y gallent eu cael, rydym yn gwneud yn siwr fod y bobl sy’n gweithio i ni yn hapus. Rydym yn ymdrechu i feithrin amgylchedd gwaith a chynnig y cyfle i chi herio eich hun. Yn ychwanegol at hyn i gyd mae gennym ystod eang o fanteision i sicrhau bod ein cyflogeion yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, gan gynnwys hawl gwyliau blynyddol hael, pecyn pensiwn gwych, a disgownt ar aelodaeth i’n hystafelloedd ffitrwydd ar y safle, salonau, a’n bwytai hyfforddi proffesiynol. Mae gan Gymru ddiwylliant cadarn a balch ac rydym yn parhau i ddatblygu’r gwerthoedd pwysig hyn, ac rydym wedi ymrwymo i wella proffil yr iaith Gymraeg. Rydym yn falch iawn o’r hyn rydym wedi’i adeiladu yma a bellach rydym yn chwilio am unigolyn i ehangu ar ein gweithlu, sydd eisoes yn eithriadol. Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Dysgu Cymraeg a delir fesul awr. Mae’r swydd hon wedi’i chynllunio i ddarparu cyrsiau Cymraeg i’r gymuned ehangach ac i’r gweithle.

DIBEN Y SWYDD: Byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Byddwch yn rhoi arweiniad, cymorth a chyngor addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr ac yn cwblhau a chynhyrchu dogfennau y cytunwyd arnynt fel; cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau.

RYDYM YN CHWILIO AM: Unigolyn creadigol, arloesol a llawn dychymyg sy’n gallu dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu. Berson hyblyg sy’n fodlon gweithio oriau yn y dydd a’r nos Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill, ac yn gallu adnabod cryfderau ac anghenion datblygu’r myfyrwyr a’u gwneud yn ymwybodol ohonynt hefyd. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun, yn ogystal â chanfod, dehongli ac addasu gwybodaeth benodol i’w harfer. Byddwch yn asesu deilliannau dysgu a chyflawniadau dysgwyr hefyd. Os oes gennych gymhwyster Safon Uwch neu radd yn y Gymraeg a chymhwyster addysgu fel TAR neu Gymhwyster Cenedlaethol Cymraeg i Oedolion, yna hoffem glywed gennych chi. Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.


Sut i wneud cais

 • Dyddiad Cau: 08/01/20 

  Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw’r hawl i gau’r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau’r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.


  Cliciwch ar y ddolen isod am ragor o wybodaeth ac i wneud cais:


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Iâl Grave Park Road
  Wrecsam
  LL12 7AB

 • Gwefan: