S4C

Cynhyrchydd/Cyfarwyddwr Promos

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Unol â phrofiad
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
08/01/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae S4C yn edrych am berson brwdfrydig i ymuno’r â’r Tîm Delwedd a Brand i gynhyrchu / cyfarwyddo ffilmiau byr creadigol sy’n hyrwyddo cynnwys y sianel ac yn gyrru gwylio. Byddwch yn cyfarwyddo a chynhyrchu deunydd fideo er mwyn codi ymwybyddiaeth o raglenni a denu gwylwyr i S4C - naill ai i wylio rhaglenni ar deledu, ar-lein, ar-alw neu drwy’r cyfryngau cymdeithasol. Byddwch yn gyfrifol am ddyfeisio cysyniadau creadigol ac yn cynhyrchu a chyfarwyddo deunydd aml-blatfform sydd yn hyrwyddo rhaglenni a chynnwys S4C yn y modd mwyaf effeithiol o fewn cyfyngderau amser ac arian. Drwy ffilmio deunydd arbennig neu gomisiynu delweddau, defnyddio clipiau o raglenni, graffeg neu animeiddiad, byddwch yn cadw gwerthoedd brand S4C yn greiddiol i’ch gwaith.

Yn ogystal â bod yn bennaf gyfrifol am gynhyrchu deunydd gweledol i hyrwyddo darpariaeth chwaraeon S4C, sy’n rhan allweddol o amserlen y sianel, byddwch hefyd yn chynhyrchu a chyfarwyddo promos ar gyfer amrediad eang o gynnwys S4C (drama, adloniant, dogfennau, digwyddiadau ayyb). Byddwch hefyd yn gyfrifol am gynhyrchu deunydd i hyrwyddo gwahanol elfennau o wasanaeth S4C mewn amrywiaeth o leoliadau ac ar amrediad o lwyfannau (teledu, cyfryngau cymdeithasol, sgriniau digidol ayyb).

Manylion eraill

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd S4C Llanisien, Caerdydd - mae disgwyl i’r swydd yma adleoli i Sgwâr Canolog Caerdydd yn 2020. Disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn o dro i dro.

Cytundeb: 12 mis

Oriau gwaith: 35.75 awr yr wythnos. Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc ac mewn digwyddiadau gyda’r nos. Bydd y cyflog yn cymryd i ystyriaeth yr oriau ychwanegol y mae’n bosibl y bydd angen i chi weithio.

Cyfnod prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau.

Pensiwn: Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

 

Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu gefndir economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr rhan neu lawn amser, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, ailbennu rhyw, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd o iaith (heblaw lle mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn angenrheidiol ar gyfer swydd) neu unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae'n ymroddedig i ystyried amrywiaethau mewn modd positif. Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau am swyddi oddi wrth grwpiau allai fod wedi eu tangynrychioli gan gynnwys merched, pobl dduon ac o leiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth agored a theg a phenderfynir ar benodiadau ar sail teilyngdod.

Sut i wneud cais

  • Ceisiadau

    Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn 8 Ionawr 2020 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EG.

    Ni dderbynnir CV.

    Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.


  • Gwefan: