S4C

Comisiynydd Cynorthwyol - Cynnwys Ar-lein

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£30,000 - £35,000 (gan ystyried eich profiad )
Lleoliad:
Gweithio'n hyblyg, teithio ar draws Cymru, presenoldeb rheolaidd yn yr Egin, Caerfyrddin.
Dyddiad Cau:
08/01/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Gan gydweithio'n agos â thîm Comisiynu S4C, bydd y Comisiynydd Cynorthwyol – Cynnwys Ar-lein yn cyfrannu at broses gomisiynu cynnwys ar-lein a phrosiectau digidol. Yn ogystal, byddwch yn darparu canllawiau golygyddol ac adborth i gyflenwyr ym mhob cam o'r broses gynhyrchu, ac yn helpu i sicrhau bod y cynnwys yn cael ei ddarparu i'r safonau uchaf yn unol â gofynion golygyddol y comisiynwyr.

Bydd y Comisiynydd Cynorthwyol yn adrodd yn uniongyrchol i'r Comisiynydd Cynnwys Ar-lein gan weithio'n ogystal gyda’r Comisiynwyr Cynnwys eraill, y tîm marchnata digidol a thimoedd technegol S4C lle bo’r angen. Yn ogystal, bydd y Comisiynydd Cynorthwyol yn gweithio gydag amrywiaetheang o gysylltiadau mewnol ac allanol.

Bydd gan y Comisiynydd Cynorthwyol gyfrifoldeb arbennig dros ddatblygu a chyflawni strategaeth cynnwys ar-lein S4C dan gyfarwyddyd y Comisiynydd Ar-lein

Bydd y Comisiynydd Cynorthwyol yn delio ag amrediad eang o gynnwys gan gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, ffurf fer Hansh ac S4C Comedi, prosiectau arbennig digidol S4C, apiau a gwefannau Cyw a Stwnsh.

Bydd ganddynt ddealltwriaeth dda o strategaeth olygyddol er mwyn nodi'r syniadau creadigol cryfaf a rhoi arweiniad priodol i gyflenwyr trwy bob cam o'r broses gynhyrchu, a byddant yn brofiadol mewn cynhyrchu digidol ar draws ystod o lwyfannau.

Manylion pellach

Lleoliad: Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio’n hyblyg i’w staff. Disgwylir i’r unigolyn deithio i ymweld â chwmnïau cynhyrchu ar draws Cymru yn rhinwedd y swydd. Bydd hefyd disgwyl presenoldeb rheolaidd yn yr Egin, Caerfyrddin.

Cytundeb: 18 mis

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.
Cyfnod prawf: 6 mis.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

 

Sut i wneud cais