Comisiynydd Plant Cymru

Swyddog Cyfranogiad

Cyflogwr:
Comisiynydd Plant Cymru
Cyflog:
£17,910 y flwyddyn (cyfwerth â £29,850 y flwyddyn, amser llawn)
Lleoliad:
Llansamlet, Abertawe
Dyddiad Cau:
20/01/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

21 awr yr wythnos

Mae’r gallu i siarad yn gysurus yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Y swydd

Fel Swyddog Cyfranogiad, byddwch chi’n cydweithio’n agos â holl aelodau tîm staff y Comisiynydd i gefnogi eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Byddwch chi’n chwarae rhan allweddol yn y gwaith o sicrhau bod cynllun a chyfeiriad Strategol y Comisiynydd yn dilyn syniadau a barn plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Pa sgiliau bydd eu hangen arnoch chi?

  • gwybodaeth a phrofiad blaenorol o weithio gyda phlant a phobl ifanc,
  • y gallu i ddangos gwybodaeth a phrofiad o ddulliau cyfathrebu a chyfranogi
  • digonedd o allu creadigol ac arloesedd, yn arbennig wrth ymateb i anghenion cyfathrebu plant a phobl ifanc

Bydd yr holl swyddi’n gweithio o’n Swyddfa yn Llansamlet, Abertawe; fodd bynnag, gan fod cylch gorchwyl Cymru Gyfan i’r sefydliad, bydd rhai gofynion hefyd o ran teithio ledled Cymru.

Gallwn ni eich cefnogi i weithio eich oriau’n hyblyg er mwyn cynnal cydbwysedd gwaith a bywyd gwych ac i gyd-fynd â gofynion adegau brig ein calendr o ddigwyddiadau, a bydd gwaith achlysurol gyda’r hwyr, ar y penwythnos neu adeg gwyliau cyhoeddus.

Ni

Ein huchelgais yw Cymru lle mae pob plentyn a pherson ifanc yn cael cyfle cyfartal i fod y gorau gallan nhw fod.

Bydden ni wrth ein bodd yn cael hyd i bobl newydd sy’n teimlo mor angerddol â ni ynghylch cyflawni canlyniadau positif ym mywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru a’u gallu i gael mynediad i’w hawliau.

Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus cwblhau gwiriad perthnasol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Sut i wneud cais

  • Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau fydd: 9am ddydd Llun 20 Ionawr 2020 a chynhelir y cyfweliadau yn ein swyddfa ar 7 Chwefror 2020.

    Ewch at ein gwefan isod am ragor o wybodaeth, ffurflen gais ac i wneud cais:  • Gwefan: