Comisiynydd y Gymraeg

SWYDDOG CEFNOGI (YMCHWILIO A GORFODI)

Cyflogwr:
Comisiynydd y Gymraeg
Cyflog:
£24,415 i £28,150
Lleoliad:
Caerdydd neu Gaernarfon
Dyddiad Cau:
20/01/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

COMISIYNYDD Y GYMRAEG

SWYDDOG CEFNOGI (YMCHWILIO A GORFODI)
CYFARWYDDIAETH CYDYMFFURFIAETH A GORFODI

AMODAU A THELERAU

Contract Parhaol

Os penodir i swyddfa Caerdydd, noder y bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus dreulio rhai dyddiau yng Nghaernarfon yn yr wythnosau cychwynnol.

Cyflog Y raddfa gyflog flynyddol ar gyfer y swydd hon yw £24,415 i £28,150. Caiff y cyflog ei dalu’n fisol, fel rheol ar y diwrnod
olaf yn y mis.

Trefniadau Pensiwn Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gweithredu Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Yn unol â Deddf Pensiynau 2008 mae’n ofynnol i ni eich cofrestru’n awtomatig – os ydych am eithrio eich hunan o’r cynllun pensiwn bydd gofyn i chi ein hysbysu yn ysgrifenedig.

Oriau Gwaith Yr oriau amodol ar gyfer staff sy’n gweithio llawn-amser yw 37 awr yr wythnos, heb gynnwys toriadau prydau bwyd. Oriau arferol yw 9.00 tan 5.00

Oriau hyblyg Mae’n rhydd i staff Comisiynydd y Gymraeg ddewis gweithio oriau hyblyg. O dan y cynllun, mae’n rhaid i unigolyn weithio cyfanswm o 37 awr yr wythnos (yn ddarostyngedig i’r hawl i gario amser drosodd)

Gwyliau Yn flynyddol cewch 31 diwrnod y flwyddyn o wyliau gyda chyflog. Yn ogystal cewch 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a braint.

Cyfnod Prawf Bydd eich swydd gyda Chomisiynydd y Gymraeg ar brawf am 6 mis

Ysmygu ac Iechyd Yn unol â deddfwriaeth genedlaethol, ni chaniateir ysmygu yn unrhyw ran o swyddfeydd Comisiynydd y Gymraeg

 

SWYDD DDISGRIFIAD

Teitl y swydd: Swyddog Cefnogi - Ymchwilio a Gorfodi

Cyfarwyddiaeth: Cydymffurfio a Gorfodi

Graddfa: Band Cyflog EO

Yn atebol i: Uwch Swyddog Ymchwilio a Gorfodi

Wrth i waith Comisiynydd y Gymraeg ddatblygu, fe all gofynion y swydd newid. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu trafod a’u cytuno â deiliad y swydd ymlaen llaw.

___________________________________________________________________

PRIF DDYLETSWYDDAU:
Darparu cefnogaeth gynhwysfawr i’r Cyfarwyddwr Strategol, y Tîm Ymchwilio a Gorfodi ac aelodau’r Gyfarwyddiaeth, yn ôl y gofyn.

CYFRIFOLDEBAU:
Penodol

1. Bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer derbyn cwynion, ar lafar ac yn ysgrifenedig, gan aelodau’r cyhoedd.

2. Cadw cofnod o gwynion a dderbynnir, a sicrhau bod cwynion yn cael eu cydnabod yn amserol.

3. Darparu cymorth gweinyddol i swyddogion wrth iddynt gynnal ymchwiliadau a pharatoi adroddiadau a dogfennau cysylltiedig.

4. Sicrhau fod y bas data cwynion ac ymchwiliadau yn cynnwys manylion perthnasol, a’i fod yn gywir ac yn gyfredol.

5. Paratoi adroddiadau ystadegol ar gwynion, ymchwiliadau, cyflawni targedau a pherfformiad.

6. Poblogi’r gofrestr camau gorfodi a sicrhau fod y gofrestr yn gyfredol.

7. Cydlynu cyfarfodydd y Panel Ymchwilio a Gorfodi, gan drefnu dyddiadau a lleoliadau addas, cylchredeg papurau, cadw cofnodion a chyfleu penderfyniadau a wneir yn y cyfarfod.

8. Monitro cyfryngau cymdeithasol y Comisiynydd er mwyn adnabod a chofnodi cwynion a gyflwynir trwyddynt.

9. Sicrhau fod gwybodaeth a data yn cael ei gadw a’i waredu yn unol â’r Polisi Gwaredu Data.

10. Ymwneud gydag achwynwyr a sefydliadau mewn modd cwrtais a phriodol yn ôl yr angen.

11. Cadw cofnod o geisiadau am gymorth a chyngor cyfreithiol gan aelodau’r cyhoedd, ac achosion cyfreithiol eraill.

DYLETSWYDDAU GWEINYDDOL CANOLOG

Ar y cyd â swyddogion cefnogi eraill:

1. Goruchwylio’r cyfeiriad e-bost canolog, post@cyg-wlc.cymru, a sicrhau trosglwyddiad prydlon o negeseuon i’r swyddogion perthnasol.

2. Gweinyddu ceisiadau am gyfieithu dogfennaeth neu gyfieithu ar y pryd ar ran aelodau’r Gyfarwyddiaeth, rhedeg pob dogfen drwy feddalwedd cof cyfieithu, codi archebion a chysylltu â chyfieithwyr yn ôl yr angen.

3. Cynorthwyo gydag ateb a throsglwyddo galwadau ffôn neu gymryd negeseuon yn absenoldeb swyddogion cefnogi eraill a chyflenwi yn ôl yr angen.

4. Yn ôl y galw, cynorthwyo gyda gwaith gweinyddol ar draws y sefydliad.

CYFFREDINOL

Ar y cyd â swyddogion cefnogi eraill y Gyfarwyddiaeth:

5. Bod yn gyfrifol am drefniadau teithio a llety'r Cyfarwyddwr Strategol, y Tîm Ymchwilio a Gorfodi ac aelodau’r Gyfarwyddiaeth yn ôl y gofyn.

6. Trefnu cyfarfodydd Cyfarwyddiaeth, timoedd a chyfarfodydd 1+1 y Cyfarwyddwr ac Uwch Swyddogion.

7. Cynorthwyo i drefnu cyfarfodydd mewnol ac allanol eraill.

8. Cofnodi trafodion cyfarfodydd mewnol gan nodi pob penderfyniad a phwynt gweithredu gydag amserlenni a chydlynu gwybodaeth rhwng cyfarfodydd ar gynnydd y pwyntiau gweithredu dan sylw.

9. Delio gyda gohebiaeth neu ymholiadau gan gofnodi a throsglwyddo’r ohebiaeth neu’r ymholiadau i’r swyddog priodol.

10. Trefnu dosbarthiad bwletinau gwybodaeth neu ohebiaeth reolaidd at restr gysylltiadau.

11. Ymgymryd â gwaith fformatio cyfieithiadau yn ôl y galw.

12. Mewn cydweithrediad â’r Swyddog Cyfathrebu, uwchlwytho deunydd i’r wefan yn ôl y gofyn.

DYLETSWYDDAU CYFFREDINOL:

13. Gweithredu’n gyson ac yn amserol yn unol â holl bolisïau a chanllawiau’r Comisiynydd.

14. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau gweinyddol perthnasol eraill yn ôl y galw.

 

Sut i wneud cais

  • Dyddiad cau: 12.00 canol dydd, 20 Ionawr 2020

    Cyfweliadau: Caernarfon - 28 Ionawr 2020


    Rhagor o wybodaeth a ffurflen gais trwy'r ddolen isod:


  • Gwefan: