Academi Genedlaethol ar Gyfer Arweiniaeth Addysgol Cymru

Swyddog Cyfathrebu a Chefnogi Prosiectau

Cyflogwr:
Academi Genedlaethol ar Gyfer Arweiniaeth Addysgol Cymru
Cyflog:
£24,415 – £28,150 (SG) (37 awr yr wythnos)
Lleoliad:
Abertawe
Dyddiad Cau:
10/02/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Pwrpas y Swydd

Sefydlwyd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ym mis Mai 2018 fel corff ar wahân sy'n gweithredu hyd braich o Lywodraeth Cymru. Nid yw’n darparu addysg ond yn hytrach mae’n gweithio fel cyfryngwr ac yn sicrhau ansawdd ystod o ddarpariaethau a gymeradwywyd ar gyfer y system addysg yng Nghymru.

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn gyfrifol am oruchwylio strategol ac am gyfeirio'r ddarpariaeth arweinyddiaeth i ddiwallu anghenion y system addysg yng Nghymru. Mae’n chwarae rôl allweddol wrth sicrhau tegwch mynediad at ddatblygiad arweinyddiaeth o safon uchel drwy gefnogi ystod o ddarpariaethau datblygu arweinyddiaeth ar gyfer pob lefel o arweinyddiaeth addysgol yn ogystal â chomisiynu darpariaeth i lenwi bylchau a nodir.

Mae’r Academi Arweinyddiaeth wedi datblygu model cymeradwyo ar gyfer darpariaeth datblygu arweinyddiaeth ac mae’n meithrin galluoedd arweinyddiaeth yn y system trwy waith Cymdeithion yr Academi. Mae’n bwydo proses gynllunio’r gweithlu strategol ar gyfer arweinyddiaeth ac yn gweithredu fel dolen gyswllt a ffocws ar gyfer llunio polisi, casglu tystiolaeth a lledaenu ymchwil o ran arweinyddiaeth addysgol.

Mae “Addysg yng Nghymru, Cenhadaeth ein Cenedl” yn amlinellu’r cynllun gweithredu a’r pedwar amcan allweddol ar gyfer ein gwlad hyd at 2021. Un o’r amcanion hynny yw sicrhau arweinwyr sy’n ysbrydoli a chydweithio. Mae gan yr Academi Arweinyddiaeth rôl hollbwysig yn y gwaith o wireddu’r amcan yma.

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn awyddus i benodi Swyddog Cysylltiadau a Chefnogi Prosiectau i gefnogi gwaith yr uwch dîm arwain o hyrwyddo gweithgareddau ac allbynnau’r Academi a hybu a gwella ei phroffil ar draws y system addysg yng Nghymru. Bydd deiliad y swydd yma’n atebol i Reolwr Busnes yr Academi Arweinyddiaeth

Prif Dasgau

Gwefan
• Cefnogi a chynorthwyo gyda chynnwys a chynllun gwefan yr Academi Arweinyddiaeth a sicrhau fod y cynnwys yn gyson, wedi’i ddiweddaru, yn gywir a pherthnasol
• Cysylltu â’r uwch dîm arwain i sicrhau fod y wybodaeth sydd ar ein gwefan yn gywir ac wedi’i ddiweddaru

Marchnata Digidol
• Rheoli platfformau cyfryngau cymdeithasol yr Academi; llunio a chynnal amserlen i gydgysylltu gweithgareddau cyfathrebu’r Academi
• Llunio a dosbarthu cylchlythyr yr Academi
• Llunio deunydd i’w gynnwys yng nghylchlythyron a chyhoeddiadau asiantaethau partner

Digwyddiadau
• Cynorthwyo’r uwch dîm arwain gyda gwaith cynllunio a threfnu holl ddigwyddiadau’r Academi Arweinyddiaeth
• Mynychu arddangosfeydd a digwyddiadau sy’n hyrwyddo gwaith yr Academi Arweinyddiaeth

Print
• Cynllunio, dylunio a fformatio taflenni, pamffledi, llyfrynnau a deunyddiau print eraill
• Cydweithio gyda’r rheolwr busnes i archebu nwyddau hyrwyddo a deunyddiau marchnata eraill

Ymgysylltu gyda Rhanddeiliaid a Phartneriaid
• Rheoli calendrau ar gyfer cymdeithion a rhanddeiliaid allweddol.
• Mynychu cyfarfodydd gweithredol gyda rhanddeiliaiad
• Gweithio gydag asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus i drefnu rhyddhau datganiadau i’r wasg a gweithgareddau cyfryngol
• Mynychu cyfarfodydd am strategaeth cyfathrebu gyda Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr o asiantaethau partner yn ôl y galw
• Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau partner i feithrin dulliau cyfathrebu cydlynol a chydweithiol
• Cydlynu’r gwaith o gyfathrebu â’r cyfryngau yng Nghymru – yn rhagweithiol ac ymatebol

Cefnogi Prosiectau
• Cefnogi’r uwch dîm arwain gyda’r gwaith o greu’r adroddiad blynyddol
• Cefnogi’r uwch dîm arwain gyda’r gwaith o greu’r cynllun cyfathrebu a marchnata
• Cefnogi’r uwch dîm arwain gyda’r gwaith o gynllunio, monitro a gwerthuso ymgyrchoedd wedi’u targedu
• Cefnogi’r gwaith o gyflawni Rhaglen Cymdeithion yr Academi
• Cefnogi gwaith yr uwch dîm arwain ar draws amrywiaeth o brosiectau yn ôl y galw

Sgiliau allweddol
• Gradd mewn pwnc perthnasol
• Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac yn ysgrifenedig
• Agwedd bositif a brwdfrydig
• Yn hyderus wrth ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd gan gynnwys MS Office ac adnoddau Adobe
• Llygaid craff am fanylder
• Profiad o ddatblygu perthynas waith effeithiol gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid
• Profiad o ddefnyddio platfformau marchnata digidol gan gynnwys Twitter, Facebook, Hootsuite, Wordpress
• Gallu llunio cynnwys ar gyfer pob math o gyd-destunnau gwahanol
• Parodrwydd i weithio yn ôl eich cymhelliant eich hun
• Gallu gweithio’n hynod fanwl a threfnus

Gofynion Iaith
Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Sut i wneud cais