Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Swyddog Gwaith Achos

Cyflogwr:
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
Cyflog:
£22,911 - £25,296
Lleoliad:
Pencoed neu Bangor
Dyddiad Cau:
27/01/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn awyddus i benodi o leiaf un Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nhîm delio â chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ystyried ac ymateb i gwynion ar ran yr Ombwdsmon. Bydd Swyddogion Gwaith Achos yn gyfrifol am eu baich achosion eu hunain ac mae gallu rheoli gwaith achos yn hanfodol. Mae sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog hefyd yn hanfodol, gan fod y rôl yn cynnwys cyswllt uniongyrchol dros y ffôn a phersonol ag achwynwyr a chynrychiolwyr cyrff o fewn awdurdodaeth yr Ombwdsmon.

Mae gallu amsugno a chofio ystod eang o wybodaeth am awdurdodaeth yr Ombwdsmon yn hanfodol, yn yr un modd â gallu cyfeirio aelodau'r cyhoedd at wasanaethau priodol eraill.

Mae’r swydd yn un barhaol. Mae swyddfa’r Ombwdsmon yn cynnig gwasanaeth dwyieithog ac mae’r rhuglder - ar lafar ac yn ysgrifenedig - yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Rydym yn cynnig y swydd yn ein prif swyddfa ym Mhencoed neu yn ein swyddfa fach ym Mangor. Bydd yn ofynnol i ymgeisydd sy’n cael ei benodi i’r swyddfa ym Mangor ymgymryd â chyfnod hyfforddi o 3 mis o leiaf ym Mhencoed (Byddwn yn ad-dalu treuliau rhesymol).

Bydd y cyflog cychwynnol ar ôl penodi yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol.

Sut i wneud cais

  • Am becyn cais, ewch i'n gwefan trwy'r ddolen isod. 

    Rhaid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 12:00 hanner dydd Dydd Llun 27 Ionawr 2020.

    Ni fydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

    Mae’r Ombwdsmon wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.


  • Gwefan: