BBC

3ydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol (POBOL Y CWM)

Cyflogwr:
BBC
Cyflog:
BAND B
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
20/02/2020
Termau'r Swydd:
Dros Dro
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

BBC/TP/224227/47513

Disgrifiad:

Cyflwyniad i'r Swydd

Gyda dros 350 awr o allbwn mewnol y flwyddyn, mae BBC Studios yn cynhyrchu rhai o'r rhaglenni teledu mwyaf gwreiddiol, amrywiol ac uchel eu parch. Mae'r rhain yn amrywio o gyfresi drama parhaus fel Pobol y Cwm, Casualty, Doctors, Holby City ac EastEnders i gyfresi a storïau cyfres dydd fel Father Brown a Shakespeare & Hathaway, i enwi ond ychydig!

Rydym yn chwilio am 3ydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol i fod yn rhan o’n pwll dalent o gyfarwyddwyr cynorthwyol ar gyfer Pobol y Cwm. Bydd ymuno â’n pwll yn eich galluogi i gael cynnig gwaith pan fydd cyfleoedd yn codi yn ystod cyfnodau prysur yn y busnes.

Ni fydd penodiad i’r pwll yn golygu bod ymgeiswyr yn cael cytundeb parhaol yn y BBC, bydd yn rhaid gwneud cais am y rheini yn y ffordd arferol, ac nid yw’n gwarantu gwaith ychwaith.

Sylwch fod angen profiad blaenorol o weithio fel 3ydd Cyfarwyddwr Cynorthwyol arnoch chi er mwyn cael eich rhoi ar y rhestr fer a’ch cynnwys yn y pwll dalent.

Cyfrifoldebau’r Swydd

Byddwch yn adrodd i Delyth Williams, y Cynhyrchydd Llinell

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda'r Cyfarwyddwr a'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyntaf ag Ail, i helpu ar y set neu ar leoliad a chydlynu ffilmio ar gynyrchiadau. Bydd angen i chi sicrhau y ceir adnoddau cynhyrchu sy'n addas at y diben yn unol â'r amserlen a rheoliadau.

Rôl y Trydydd Gyfarwyddwr Cynorthwyol yw bod yn bwynt cyswllt o ddydd i ddydd a sicrhau cyfathrebu effeithiol rhwng y tîm cynhyrchu, artistiaid, a'r tîm cyhoeddus a thechnegol yn ystod ymarferion a recordio

Ai chi yw'r ymgeisydd gorau?

Bydd angen i chi feddu ar wybodaeth gadarn am y broses gynhyrchu, canllawiau golygyddol a hawliau a gofynion cyflawni. Yr ymgeisydd llwyddiannus bydd yn helpu i gynllunio'r amserlen ffilmio yn effeithlon a sicrhau y caiff ei rhedeg yn ddi-drafferth.

Mae sgiliau trefnu, rheoli amser a’r gallu i gyd-weithio gydag eraill er mwyn datrys problemau yn hanfodol.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Mae trwydded yrru lawn a dilys yn hanfodol hefyd.

Disgrifiad o’r Pecyn

Cytundeb: Pwll Talent
Band: B
Oriau: Cynhyrchu

Gair am y BBC

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na’r hyn rydym yn ei wneud – mae sut rydym yn gwneud pethau’n bwysig i ni hefyd. Mae ein gwerthoedd a’r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig i ni. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a’n hymddygiad yn y ddogfen sydd wedi ei hatodi isod.
Mae amrywiaeth yn cyfrif yn y BBC. Rydym eisiau denu’r ystod ehangaf o bobl dalentog i fod yn rhan o’r BBC – boed hynny i gyfrannu i’n rhaglenni neu i’n hystod eang o swyddi nad ydynt yn ymwneud â chynhyrchu. Po fwyaf amrywiol yw ein gweithlu, y mwyaf y bydd modd i ni ymateb i’n cynulleidfaoedd a’u hadlewyrchu.

Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob unigolyn. Rydym hefyd yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio’n hyblyg pan fo anghenion gweithredol yn caniatáu hynny.

I ganfod mwy am Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y BBC, cliciwch yma

Sut i wneud cais