Avanti

Ymchwilydd/AP Castio (Rhaglen Hewlfa Drysor)

Cyflogwr:
Avanti
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Llandaf, Caerdydd
Dyddiad Cau:
28/02/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Pwy ydym ni?

Mae Avanti Media yn cynhyrchu rhaglenni ffeithiol ac adloniant poblogaidd.  Rydym yn dîm hynod o greadigol a thalentog sydd â hanes hir o gyflwyno rhaglenni o safon uchel ynghyd â darlledu digwyddiadau cerddorol uchelgeisiol y tu allan. Mae ein hallbwn yn cynnwys ystod lawn o deledu ffeithiol o raglenni dogfennol, materion cyfoes, celfyddydol i fformatio rhaglenni ar gyfer yr holl ddarlledwyr mawr.

I ddarganfod mwy am yr hyn a wnawn, ewch i'n gwefan: www.avantimedia.tv

Y Swydd

Cytundeb : 6 mis
Y swydd i gychwyn cyn gynted â phosib

Manylion y swydd:

• Byddwch yn helpu uwch aelodau o'r tîm i droi’r rhaglen mewn i realiti drwy ddod o hyd i'r bobl/cymeriadau, y straeon a'r lleoliadau i ffurfio gwir gynnwys y rhaglen.
• Mae angen i chi fod yn hyderus wrth wneud galwadau ffôn, targedu cyfryngau cymdeithasol, ac wrth chwilio am gyfranwyr diddorol.
• Byddwch yn gweithio o fewn terfynau amser tynn a bydd angen hyblygrwydd oriau gwaith oherwydd bod unigolion ddim ar gael i siarad neu gyfarfod yn ystod amseroedd wythnos waith 9-5 o’r gloch.
• Cynnal cyfweliadau rhagarweiniol dros y ffôn, Skype neu wyneb yn wyneb i asesu addasrwydd ac argaeledd cyfranwyr.
• Ymchwil trwyadl a thrylwyr i bob cyfrannydd posib.
• Ymchwilio i bob lleoliad ffilmio a chyflwyno syniadau ar gyfer cynnwys rhaglenni posibl i'r tîm.
• Cynhyrchu a chyflwyno biogs/Beiblau castio a thapiau castio i'r tîm cynhyrchu a'r rhai fydd yn gwneud y dewisiadau cymeriadu.
• Wrth baratoi cyn cynhyrchiad, nodi’r deunyddiau y bydd eu hangen ar gyfer y saethu fel props, archif, lluniau, cerddoriaeth.
• Paratoi deunyddiau cynhyrchu i'w defnyddio'n allanol (gellid eu hargraffu a fformatau digidol)
• Pwynt cyswllt cyntaf gyda chyfranwyr ar leoliad/set. Gan gynnwys eu briffio cyn i'r ffilmio gychwyn a sicrhau eu bod yn cyrraedd adref unwaith y bydd y saethu wedi gorffen.
• Sicrhau bod pob cyfrannydd a phob lleoliad wedi llofnodi ffurflen Cytundeb Cyfraniad yn dweud eu bod yn cydsynio/cytuno i ymddangos yn y rhaglen.
• Medru saethu ar ben eich hun (‘self shoot’) y tapiau castio, ‘cutaways’ a GV’s ar leoliad.
• Profiad golygu sylfaenol ar gyfer y tapiau castio.

• Cynorthwyo’r Cynhyrchwyr/Cyfarwyddwyr gyda:

 chyfweld â chyfranwyr,
 newid lensys,
 adnewyddu batris
 gosod offer goleuo,
 ysgrifennu cwestiynau cyfweliad.

• Logio ar leoliad wrth i’r saethu ddigwydd, gan ysgrifennu codau amser a nodiadau sync yn ystod y ffilmio. Efallai y bydd y Cyfarwyddwr/Cynhyrchydd am gael gafael ar sync da yn ddiweddarach yn y swyddfa neu yn y golygu.
• Dod o hyd i a chasglu deunyddiau archif megis hen luniau neu glipiau fideo.
• Clirio'r archif a thrafod y ffioedd ar gyfer cliriadau hawlfraint.
• Gwirio ffeithiau i sicrhau bod y wybodaeth a gyflwynir ar sgrin yn hollol gywir.
• Tynnu lluniau hyrwyddo i'r cwmni/sianel gynhyrchu i’w defnyddio wrth farchnata.
• Profiad o'r cyfryngau cymdeithasol, gan roi cynnwys gwreiddiol ac annibynnol ar-lein gyda chyflwynwyr a chyfranwyr a fydd yn denu cynulleidfa i'r rhaglen.
• Profiad mewn fformatau sy'n cael eu gyrru gan gymeriad yn ddymunol, gyda'r gallu i feddwl am agweddau adlonianol.

Sut i wneud cais