Cymwysterau Cymru

Swyddog Polisi

Cyflogwr:
Cymwysterau Cymru
Cyflog:
£29,850 - £36,500
Lleoliad:
Casnewydd
Dyddiad Cau:
27/02/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

ACHOU2702/SG-LB

Disgrifiad:

Swyddog Polisi
Casnewydd

Amdanom Ni
Ni yw Cymwysterau Cymru, y sefydliad annibynnol sy'n gyfrifol am reoleiddio cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol yng Nghymru. Rydym yn canolbwyntio ar gymwysterau a ariennir yn gyhoeddus, gan gynnwys TGAU, safon uwch a chymwysterau galwedigaethol. Rydym yn chwilio am Swyddog Polisi i ymuno â ni'n llawn amser ac yn barhaol yn ein swyddfeydd yng Nghasnewydd.

Manteision
- Cyflog o £29,850-£36,500 y flwyddyn
- Gweithio hyblyg
- Cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil
- 30 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r Swyddfa am hyd at dri diwrnod adeg y Nadolig

Y Rôl
Mae Cymwysterau Cymru yn chwilio am Swyddog Polisi i ymgymryd â gwaith polisi rheoleiddio sydd yn y pen draw yn diogelu buddiannau dysgwyr ac yn hybu hyder yn y system gymwysterau yng Nghymru. Yn benodol, byddwch yn adolygu, yn diwygio ac yn datblygu ein dulliau, polisïau a gweithdrefnau rheoleiddio. Bydd hyn yn cynnwys gweithio ar brosiect, ymchwilio, drafftio, gweithio ar ymgynghoriadau, sicrhau cyhoeddiadau o safon, yn ogystal â hyrwyddo gweithrediad llwyddiannus y polisïau hyn.

Byddwch hefyd yn:
- Cefnogi ac arwain (yn ôl yr angen) ar brosiectau arwahanol i ddatblygu polisïau seiliedig ar dystiolaeth
- Rheoli'r broses i amserlennu a thracio datblygiad ac adolygiad polisi
- Goruchwylio'r broses o reoli a chyhoeddi'r fersiwn o'r polisi
- Cefnogi'r gwaith o ddatblygu, adolygu a diwygio dogfennau a dulliau rheoleiddio
- Cynnal asesiadau o'r effaith ar ddatblygu polisi, gweithdai ac ymgynghoriadau

Amdanoch chi
I gael eich ystyried fel Swyddog Polisi, bydd arnoch angen:
- Profiad o ddatblygu polisi
- Profiad o weithio mewn cyd-destun sy'n gysylltiedig â rheoleiddio, a/neu'r sector addysg neu feysydd cysylltiedig
- Profiad o reoli gwaith yn effeithiol mewn amgylchedd prosiect
- Gwybodaeth am egwyddorion creu polisi cyhoeddus
- Lefel dda o addysg

Byddai'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn fuddiol i'ch cais. Byddai gwybodaeth am egwyddorion allweddol rheoleiddio da hefyd yn fanteisiol, yn ogystal â gwybodaeth am y system addysg a chymwysterau yng Nghymru. Efallai y bydd sefydliadau eraill yn galw'r rôl hon yn Ymgynghorydd Polisi, Swyddog Datblygu Polisi, Swyddog Polisi Addysg, Swyddog Polisi Cyhoeddus, Swyddog Prosiect Polisi, Swyddog Cydymffurfio Rheoleiddiol, Swyddog Polisi Ymchwil, neu Ymchwilydd Polisi.

Dyddiad cau: 27ain o Chwefror 2020 Felly, os ydych chi'n ceisio eich her nesaf fel Swyddog Polisi, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir.
Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau sy'n cael eu hysbysebu gan Webrecruit yw rhai asiantaeth gyflogaeth.