Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru / NHS Wales

Cynorthwyydd Personol

Cyflogwr:
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru / NHS Wales
Cyflog:
£21,089 - £23,761 y flwyddyn
Lleoliad:
Ty Glan yr Afon, Caerdydd
Dyddiad Cau:
05/03/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

120-AC475-0220W

Disgrifiad:

Mae gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru bortffolio mawr o wybodaeth a rhaglenni a phrosiectau gwasanaeth technegol a fydd yn galluogi dyfodol digidol a’r gwasanaethau cyfoes sydd eu hangen ar y GIG yng Nghymru, gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd a gofal, cleifion a dinasyddion.

GGGC yw’r sefydliad cyntaf yn y DU i dderbyn y “Safon Brydeinig ar gyfer Gwerthfawrogi Pobl” newydd gan y Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI).

Gwahoddir ymgeiswyr i wneud cais yn Gymraeg, ni fydd unrhyw gais a gyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na cheisiadau a wneir yn y Saesneg

Mae’n bleser gennym hysbysebu cyfle cyffrous a heriol i Gynorthwyydd Personol tra medrus a fydd yn gweithio’n agos â’n Cyfarwyddwyr ac yn darparu cymorth iddynt. Rhaid i ddeiliad y swydd allu trefnu ei lwyth gwaith ei hun yn effeithlon gan ddefnyddio crebwyll lle bo’n briodol, a gallu barnu pwysigrwydd gwybodaeth ac ymateb yn briodol.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gysylltu â rhanddeiliaid Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Uwch Reolwyr y GIG, Staff Clinigol, Cyfarwyddiaeth ac Adrannau’r Ymddiriedolaeth, sefydliadau allanol, uwch Weision Sifil ac aelodau’r cyhoedd, a sicrhau y gwneir hyn mewn modd cwrtais bob amser.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Sut i wneud cais