Academi Genedlaethol ar Gyfer Arweiniaeth Addysgol Cymru

Rheolwr Cyfathrebu

Cyflogwr:
Academi Genedlaethol ar Gyfer Arweiniaeth Addysgol Cymru
Cyflog:
£29,850 - £36,500
Lleoliad:
Abertawe
Dyddiad Cau:
11/06/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Diben y swydd

Cafodd yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru (Academi Arweinyddiaeth) ei sefydlu ym mis Mai 2018 fel sefydliad hyd braich, ar wahân i Lywodraeth Cymru.

Mae’r Academi Arweinyddiaeth yn gyfrifol am oruchwylio a chyfarwyddo’n strategol y ddarpariaeth arweinyddiaeth er mwyn diwallu anghenion ein cyfundrefn addysg genedlaethol. Mae ganddi rôl allweddol o ran sicrhau mynediad cyfartal at gyfleoedd datblygu arweinyddiaeth o’r radd flaenaf trwy ardystio ystod o ddarpariaeth arweinyddiaeth ar gyfer pob lefel o arweinwyr addysgol a chomisiynu darpariaeth lle ceir bylchau. Hefyd, mae’r Academi Arweinyddiaeth wedi datblygu model ardystio ar gyfer darpariaeth arweinyddiaeth ac mae’n meithrin gallu’r system trwy’i chymdeithion yr academi. Mae’n cyfrannu at waith cynllunio’r gweithlu strategol ar gyfer arweinyddiaeth ac yn gyfrwng ac yn ganolbwynt ar gyfer syniadau polisi, casglu tystiolaeth a rhannu ymchwil am arweinyddiaeth addysgol.

Mae “Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl” yn cyflwyno’r camau allweddol gyda phedwar amcan allweddol ar gyfer ein gwlad hyd at 2021. Arweinwyr sy’n ysbrydoli ac sy’n cydweithio yw un ohonynt. Mae gan yr Academi Arweinyddiaeth gyfraniad allweddol i’w wneud o ran cyrraedd y nod hwn.

Hoffai’r Academi Arweinyddiaeth benodi Rheolwr Cyfathrebu er mwyn helpu’r uwch dîm arweinyddiaeth i gael pobl i ymwneud yn ehangach ac yn ddyfnach â’n gwaith yma yng Nghymru. Byddwch yn helpu i sicrhau bod yr Academi yn fwy amlwg i’r proffesiwn a bod pawb yn deall ac yn manteisio’n effeithiol ar y ‘cynnig’ i arweinwyr. Byddwch yn cyflwyno ffocws strategol i’n gwaith cyfathrebu, ffordd newydd a gwell o ymgysylltu’n ddigidol, cyfres gydlynus o ddigwyddiadau a deunyddiau ysgrifenedig a dulliau newydd o ymgysylltu â’r cyfryngau a materion cyhoeddus.

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu yn atebol i’r Pennaeth Gweithrediadau.

Tasgau allweddol
Bydd y Rheolwr Cyfathrebu yn:

Arwain ein Strategaeth Gyfathrebu
• Datblygu a gweithredu Strategaeth Gyfathrebu gynhwysfawr ar gyfer yr Academi Arweinyddiaeth, gan weithio’n agos gyda’r Prif Swyddog Gweithredol a’r uwch dîm a chefnogi gwaith ledled ein meysydd â blaenoriaeth strategol.

Adeiladu ein presenoldeb digidol
• Bod yn gyfrifol am gynllun a chynnwys gwefan yr Academi Arweinyddiaeth, gan ei sefydlu – gyda’n sianeli cyfryngau cymdeithasol – fel llwyfan effeithiol i rannu negeseuon a gwybodaeth yr Academi Arweinyddiaeth a’i hyrwyddo.
• Mynd ati i ddatblygu porth ar-lein effeithiol ar gyfer arweinwyr addysgol yma yng Nghymru er mwyn rhyngweithio’n effeithiol â’r Academi Arweinyddiaeth fel rhithgymuned.
• Llywio gwaith cyfathrebu mewnol, gan gynnwys datblygu ein strwythurau digidol mewnol cyfredol a chefnogi Cymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth.

Ymestyn hyd a lled ac effaith ein gwaith marchnata (digidol), ymgyrchoedd a rhannu gwybodaeth
• Rheoli llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yr Academi Arweinyddiaeth, gan greu a chyhoeddi cynnwys a chynnal amserlen gyfathrebu.
• Creu a rhannu bwletin yr Academi Arweinyddiaeth
• Paratoi cynnwys ar gyfer cylchlythyrau a chyhoeddiadau asiantaethau partner
• Helpu’r uwch dîm arweinyddiaeth i gynllunio a threfnu holl ddigwyddiadau’r Academi Arweinyddiaeth, gan gynnwys rhai sy’n cael eu trefnu ar y cyd â’n partneriaid strategol
• Cynrychioli’r Academi Arweinyddiaeth mewn digwyddiadau
• Fformatio a chyfosod hysbyslenni, taflenni, llyfrynnau a deunyddiau eraill
• Cydweithio’n agos â’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Polisi, Ymchwil a Chynllunio Strategol y Gweithlu i sicrhau bod cyhoeddiadau ymchwil a pholisi yn cyrraedd y gynulleidfa ehangaf a mwyaf dylanwadol.
• Gweithio gyda chymdeithion yr Academi Arweinyddiaeth i greu cynnwys ‘llais y proffesiwn’ dilys i’w rannu ar draws ein cyfryngau.

Helpu i reoli ein rhanddeiliaid
• Mynychu cyfarfodydd rhanddeiliaid
• Mynychu cyfarfodydd strategaeth gyfathrebu â Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr asiantaethau partner
• Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau partner er mwyn datbyglu negeseuon cyfathrebu cydlynus a chydweithredol

Adeiladu ein cysylltiadau â’r cyfryngau a materion cyhoeddus
• Gweithio gyda’n hymgynghorwyr arbenigol ar y cyfryngau i feithrin perthynas â newyddiadurwyr addysg print a darlledu a sefydliadau perthnasol y cyfryngau (gan gynnwys cyhoeddiadau proffesiynol a’r diwydiant) er mwyn sicrhau bod gwaith hyrwyddo a dylanwadu ar bolisi yr Asiantaeth Arweinyddiaeth yn derbyn sylw cadarnhaol a helaeth yng Nghymru. Bydd hyn yn cynnwys sicrhau cyfleoedd i uwch staff gyfrannu at ddarnau op-ed, creu datganiadau i’r wasg ac ati.
• Helpu uwch dîm yr Asiantaeth Arweinyddiaeth i feithrin cysylltiadau cadarnhaol â rhanddeiliaid allweddol y llywodraeth a’r byd gwleidyddol.

Sgiliau allweddol
• Addysg hyd at lefel gradd mewn pwnc perthnasol
• Sgiliau cyfathrebu ardderchog ar lafar ac ar bapur
• Hyddysg mewn amryw o raglenni meddalwedd gan gynnwys MS Office ac Adobe
• Profiad o ddefnyddio llwyfannau marchnata digidol fel Twitter, Facebook, Hootsuite, Wordpress
• Brwdfrydig a chadarnhaol
• Llygad craff am fanylion
• Profiad o ymdrin ag amrywiaeth eang o randdeiliaid
• Dealltwriaeth o waith ymgysylltu â’r cyfryngau a materion cyhoeddus
• Gallu creu cynnwys ar gyfer ystod o fformatau a chyd-destunau gwahanol
• Parodrwydd i weithio o’ch pen a’ch pastwn eich hun
• Dull trylwyr a methodolegol o weithio

Gofynion y Gymraeg
Cymraeg yn hanfodol

 

Sut i wneud cais