Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Uwch Swyddog Gweithredol

Cyflogwr:
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
Cyflog:
£41,675 - £43,662 pa
Lleoliad:
Llandudno, LL31 9XX
Dyddiad Cau:
10/07/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn dymuno cynyddu ein tîm Swyddfa Rhaglen yn y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB), ac yn chwilio am Uwch Swyddog Gweithredol i ymuno â ni, a’n helpu i ddarparu Bargen Twf Gogledd Cymru. Bydd y rôl hon yn rhoi cyfle i chi weithio gyda nifer o bartneriaid ledled gogledd Cymru; bod â threfniadau gweithio hyblyg, gwyliau blynyddol hael, cynllun pensiwn llywodraeth leol, ynghyd â chyfleoedd am hyfforddiant a datblygiad proffesiynol mewn amgylchedd cefnogol.

Mae'r Fargen Twf yn cynnwys cyfres o raglenni a phrosiectau arloesol a thrawsnewidiol a fydd yn cyfrannu at yrru economi’r rhanbarth yn ei blaen. Mae'r Bwrdd eisoes wedi gosod sylfaen gref i gyflawni'r Weledigaeth Twf, gan fanteisio ar y cyfleoedd sy'n wynebu'r economi ranbarthol, yn ogystal â mynd i'r afael â rhai o'i heriau. Mae'n amser cyffrous ar hyn o bryd i ymuno â thîm sydd wrthi’n tyfu ac ar flaen y gad o sicrhau newid cadarnhaol i ogledd Cymru.

Hefyd, mae llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd, i gyd yn cydnabod y bydd y Fargen Twf yn rhan allweddol o adferiad gogledd Cymru ar ôl COVID-19.

Fel Uwch Swyddog Gweithredol, bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys:

• Rhoi cefnogaeth fel uwch weithredwr i'r Swyddfa Rhaglen a’r NWEAB;
• Rheoli agendâu a rhaglenni gwaith y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, y Grŵp Cymorth Gweithredol a'r Grŵp Cyflenwi Busnes;
• Rheoli’n uniongyrchol hyd at bump o weithiwyr, a rheoli matrics staff ac adnoddau (gan gynnwys cyllidebau) ar draws timau prosiect, gan gynnwys rheoli a dosbarthu gwaith.
• Goruchwylio’r Swyddogaeth Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, gan gynnwys rheoli swyddog er mwyn cynnal cysondeb, effeithiolrwydd ac ansawdd y cyfathrebu ar draws pob platfform;
• Goruchwylio gwaith Rheolwr y Prosiect ESF, gan gynnwys rheolaeth llinell i sicrhau bod y Swyddfa Rhaglen yn ateb gofynion gwobrwyo cyllid ESF;
• Gweithredu fel y prif gyswllt gyda’r ‘Awdurdod Cynnal’, gan sicrhau bod gwasanaethau cymorth a ddarperir (TG, Cyllid, Cyfreithiol, AD ac ati) yn ateb anghenion y Swyddfa Rhaglen;
• Cefnogi'r Rheolwr Gweithrediadau i reoli'r cyllidebau refeniw a chyfalaf sy'n cefnogi'r Swyddfa Rhaglen a darpariaeth y Fargen Twf, a sicrhau cydymffurfiad â'r holl systemau caffael, cyflogaeth, archwilio, cyfreithiol ac ariannol, a systemau rheoli gwybodaeth benodol.

Mae gennym ddiddordeb siarad am y rôl Uwch Swyddog Gweithrediadau gyda phobl sydd â’r sgiliau a'r profiad canlynol:

• Addysgiedig hyd at lefel gradd neu gyfwerth mewn maes perthnasol;
• Profiad o ymgysylltu’n effeithiol â chyhoedd / rhanddeiliaid;
• Gwybodaeth dda o ddulliau rheoli perfformiad;
• Dealltwriaeth o arferion rheoli ariannol a'r broses gaffael;
• Profiad o reoli busnes ac adnoddau
• Profiad dangosol o ddarparu cefnogaeth weithredol ar lefel uwch;
• Llythrennog mewn TG gyda dealltwriaeth ymarferol o Word, PowerPoint, Excel a chronfeydd data a chyfryngau cymdeithasol perthnasol;
• Gallu i gyflwyno, defnyddio a dehongli unrhyw wybodaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg yn hyderus.

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn bartneriaeth rhwng y chwe Awdurdod Lleol: Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint, ar y cyd â Phrifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Cambria a Chyngor Busnes Dyfrdwy Merswy Gogledd Cymru. Pwrpas y Bwrdd yw cyflwyno'r Fargen Twf Economaidd i ogledd Cymru a chyflawni gweledigaeth twf pymtheng mlynedd i dyfu'r economi a gwella cynhyrchiant.

Yn gyfnewid am hyn oll, bydd yr Uwch Swyddog Gweithrediadau yn derbyn cyflog o £41,675 - £43,662 y flwyddyn. Mae hon yn rôl llawn amser, ond byddwn yn ystyried ceisiadau am drefniadau gweithio hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd iawn. Swydd tymor penodol yw hon i ddechrau, tan fis Mehefin 2023, gyda'r posibilrwydd o estyniad.

Mae’r teitl ‘Uwch Swyddog’ yn ymwneud â lefel profiad yn unig, ac nid yw’n berthnasol i oedran. Rydym yn eich annog i ymgeisio am unrhyw gyfleoedd yr ydych chi'n teimlo sy'n addas, waeth beth fo'ch oedran neu lefel profiad.

 

Sut i wneud cais

  • Os yw hyn yn swnio fel y swydd Gweithrediadau ddelfrydol ar eich cyfer chi, cliciwch y botwm ymgeisio ar-lein, a byddwn yn cysylltu â chi gyda chamau nesaf y broses ymgeisio. Edrychwn ymlaen at glywed gennych. Mae gogledd Cymru yn ardal ragorol i fyw a gweithio ynddi, felly beth am chwarae rhan allweddol o lunio ei dyfodol.

    Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar Orffennaf 27ain 2020.

    Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 10 am 10/07/2020. Rhaid cyflwyno pob dogfen gais erbyn y dyddiad hwn. Wedi i chi wneud cais, anfonir cyfarwyddiadau pellach atoch ynglŷn â'r broses ymgeisio.


                                                           YMGEISIO AR-LEIN