Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Cyflogwr:
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
Cyflog:
£26,999 - £28,785 pa
Lleoliad:
Llandudno, LL31 9XX
Dyddiad Cau:
24/07/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn dymuno cynyddu ein tîm Swyddfa Rhaglen yn y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB), ac yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu i ymuno â ni, a’n helpu i ddarparu Bargen Twf Gogledd Cymru. Bydd y rôl marchnata hon yn rhoi cyfle i chi weithio gyda nifer o bartneriaid ledled gogledd Cymru; bod â threfniadau gweithio hyblyg, gwyliau blynyddol hael, cynllun pensiwn llywodraeth leol, ynghyd â chyfleoedd am hyfforddiant a datblygiad proffesiynol mewn amgylchedd cefnogol.

Mae'r Fargen Twf yn cynnwys cyfres o raglenni a phrosiectau arloesol a thrawsnewidiol a fydd yn cyfrannu at yrru economi’r rhanbarth yn ei blaen. Mae'r Bwrdd eisoes wedi gosod sylfaen gref i gyflawni'r Weledigaeth Twf, gan fanteisio ar y cyfleoedd sy'n wynebu'r economi ranbarthol, yn ogystal â mynd i'r afael â rhai o'i heriau. Mae'n amser cyffrous ar hyn o bryd i ymuno â thîm sydd wrthi’n tyfu ac ar flaen y gad o ran sicrhau newid cadarnhaol i ogledd Cymru.

Hefyd, mae llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd, i gyd yn cydnabod y bydd y Fargen Twf yn rhan allweddol o adferiad gogledd Cymru ar ôl COVID-19.

Fel Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu, bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys:

• Cynhyrchu, arwain a gweithredu’r cynllun cyfathrebu ac ymgysylltu ar gyfer NWEAB, er mwyn codi ymwybyddiaeth o waith y bwrdd, y Weledigaeth Twf a'r Fargen Twf;
• Dylunio a chreu deunydd amlgyfrwng i hyrwyddo gwaith y NWEAB, gan gynnwys rheoli’r cyfryngau cymdeithasol a’r wefan er mwyn sicrhau bod y cynnwys yn gyfoes, yn gywir ac yn ddeniadol;
• Mynychu, trefnu a rheoli digwyddiadau, gan gynnwys digwyddiadau rhanbarthol, digwyddiadau lansio, seminarau a gweithdai ayyb.;
• Trefnu rhaglen o ymgyrchoedd marchnata / cyfathrebu creadigol, modern ac effeithiol, gan weithio ar y cyd â’r Swyddfa Rhaglen ac aelodau NWEAB i ddatblygu ymgyrchoedd sy’n denu sylw’r wasg yn rheolaidd;
• Ysgrifennu a dosbarthu cylchlythyrau rheolaidd, diweddariadau a datganiadau i’r wasg ar waith NWEAB, a gwneud trefniadau ar gyfer cyfweliadau ayyb.;
• Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt rhwng NWEAB a’r wasg / cyfryngau, gan ddatblygu perthnasoedd gyda newyddiadurwyr a golygyddion, yn lleol ac yn genedlaethol.

Mae gennym ddiddordeb trafod y rôl Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu gyda phobl sydd â’r sgiliau a'r profiad canlynol:

• Addysg lefel gradd neu gyfwerth mewn maes marchnata perthnasol;
• Sgiliau TG arbennig, gyda dealltwriaeth ymarferol o raglenni Microsoft, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a gwefannau;
• Sgiliau dylunio rhagorol er mwyn cynhyrchu deunydd marchnata a hyrwyddo deniadol trwy amryw o gyfryngau e.e. fideos;
• Gallu i gyflwyno, defnyddio a dehongli unrhyw wybodaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg yn hyderus;
• Profiad dangosol o drefnu a rheoli digwyddiadau.

Mae’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn bartneriaeth rhwng y chwe Awdurdod Lleol: Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint, ar y cyd â Phrifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Cambria a Chyngor Busnes Dyfrdwy Merswy Gogledd Cymru. Pwrpas y Bwrdd yw cyflwyno'r Fargen Twf Economaidd i ogledd Cymru a chyflawni gweledigaeth twf pymtheng mlynedd i dyfu'r economi a gwella cynhyrchiant.

Yn gyfnewid am hyn oll, bydd y Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn derbyn cyflog o £26,999 - £28,785 y flwyddyn. Mae hon yn rôl llawn amser, ond byddwn yn ystyried ceisiadau am drefniadau gweithio hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd iawn. Swydd tymor penodol yw hon i ddechrau, tan fis Mehefin 2023, gyda'r posibilrwydd o estyniad.

Sut i wneud cais

 • Os yw hyn yn swnio fel y swydd marchnata ddelfrydol ar eich cyfer chi, cliciwch y botwm ymgeisio ar-lein, a byddwn yn cysylltu â chi gyda chamau nesaf y broses ymgeisio. Edrychwn ymlaen at glywed gennych. Mae gogledd Cymru yn ardal ragorol i fyw a gweithio ynddi, felly beth am chwarae rhan allweddol o lunio ei dyfodol.

   

  Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar Awst 17eg 2020.

   

  Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 24/07/2020. Rhaid cyflwyno pob dogfen gais i NWEAB erbyn y dyddiad hwn. Wedi i chi wneud cais, anfonir cyfarwyddiadau pellach atoch ynglŷn â'r broses ymgeisio.
                                                         YMGEISIO AR-LEIN