Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Swyddog Cefnogi’r Rhaglen

Cyflogwr:
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
Cyflog:
£21,589 - £23,836 pa
Lleoliad:
Llandudno, LL31 9XX
Dyddiad Cau:
24/07/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn dymuno cynyddu ein tîm Swyddfa Rhaglen yn y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB), ac yn chwilio am Swyddog Cefnogi’r Rhaglen i ymuno â ni, a’n helpu i ddarparu Bargen Twf Gogledd Cymru. Bydd y rôl gweinyddol hon yn rhoi cyfle i chi weithio gyda nifer o bartneriaid ledled gogledd Cymru; bod â threfniadau gweithio hyblyg, gwyliau blynyddol hael, cynllun pensiwn llywodraeth leol, ynghyd â chyfleoedd am hyfforddiant a datblygiad proffesiynol mewn amgylchedd cefnogol.

Mae'r Fargen Twf yn cynnwys cyfres o raglenni a phrosiectau arloesol a thrawsnewidiol a fydd yn cyfrannu at yrru economi’r rhanbarth yn ei blaen. Mae'r Bwrdd eisoes wedi gosod sylfaen gref i gyflawni'r Weledigaeth Twf, gan fanteisio ar y cyfleoedd sy'n wynebu'r economi ranbarthol, yn ogystal â mynd i'r afael â rhai o'i heriau. Mae'n amser cyffrous ar hyn o bryd i ymuno â thîm sydd wrthi’n tyfu ac ar flaen y gad o ran sicrhau newid cadarnhaol i ogledd Cymru.

Hefyd, mae llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd, i gyd yn cydnabod y bydd y Fargen Twf yn rhan allweddol o adferiad gogledd Cymru ar ôl COVID-19.

Fel Swyddog Cefnogi’r Rhaglen, bydd eich cyfrifoldebau yn cynnwys:

• Rhoi cefnogaeth gweinyddol ac ysgrifenyddol i’r Cyfarwyddwr ac ar draws prosiectau a rhaglenni’r Swyddfa Rhaglen
• Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt o fewn y Swyddfa Rhaglen, gan gyfeirio ymholiadau ffôn ac ebost yn effeithiol a phrydlon;
• Rheoli dyddiadur y Cyfarwyddwr, gan gynnwys trefnu cyfarfodydd – trefnu lleoliadau, arlwy, argraffu, ffotocopïo a dosbarthu papurau;
• Cymryd cofnodion cyfarfodydd a rhoi cefnogaeth cyfrinachol i’r Cyfarwyddwr, gan gynnwys ymateb i a blaenoriaethu gohebiaeth;
• Prosesu a rheoli archebion ac anfonebau, gan gynnwys defnyddio codio, monitro a mewnbynnu cywir ar daenlenni cyllid.

Mae gennym diddordeb trafod y rôl Swyddog Cefnogi’r Rhaglen gyda phobl sydd â’r sgiliau a phrofiadau canlynol:
• NVQ 3 neu gymhwyster tebyg mewn gweinyddiaeth;
• Profiad o weithio mewn rôl gweinyddol / ysgrifenyddol / PA;
• Hyddysg mewn TG, gyda dealltwriaeth ymarferol o Word, PowerPoint, Excel a chronfeydd data;
• Gallu i gyflwyno, defnyddio a dehongli unrhyw wybodaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg yn hyderus.

Mae’r Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn bartneriaeth rhwng y chwe Awdurdod Lleol: Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint, ar y cyd â Phrifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr, Grŵp Llandrillo Menai, Coleg Cambria a Chyngor Busnes Dyfrdwy Merswy Gogledd Cymru. Pwrpas y Bwrdd yw cyflwyno'r Fargen Twf Economaidd i ogledd Cymru a chyflawni gweledigaeth twf pymtheng mlynedd i dyfu'r economi a gwella cynhyrchiant.

Yn gyfnewid am hyn oll, bydd y Swyddog Cefnogi’r Rhaglen yn derbyn cyflog o £21,589 - £23,836 y flwyddyn. Mae hon yn rôl llawn amser, ond byddwn yn ystyried ceisiadau am drefniadau gweithio hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd iawn. Swydd tymor penodol yw hon i ddechrau, tan fis Mehefin 2023, gyda'r posibilrwydd o estyniad.

 

Sut i wneud cais

 •  

  Os yw hyn yn swnio fel y swydd ddelfrydol ar eich cyfer chi, cliciwch y botwm ymgeisio ar-lein, a byddwn yn cysylltu â chi gyda chamau nesaf y broses ymgeisio. Edrychwn ymlaen at glywed gennych. Mae gogledd Cymru yn ardal ragorol i fyw a gweithio ynddi, felly beth am chwarae rhan allweddol o lunio ei dyfodol.

   

   

  Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar Awst 17eg 2020.

   

  Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 24/07/2020. Rhaid cyflwyno pob dogfen gais i NWEAB erbyn y dyddiad hwn. Wedi i chi wneud cais, anfonir cyfarwyddiadau pellach atoch ynglŷn â'r broses ymgeisio.

                                                         YMGEISIO AR-LEIN