Comisiynydd y Gymraeg

Swyddog Ymchwilio a Gorfodi

Cyflogwr:
Comisiynydd y Gymraeg
Cyflog:
£30,600 i £37,410 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
20/07/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:


Mae’r Comisiynydd yn chwilio am swyddog i wneud gwaith achos. Os ydych yn berson ymchwilgar ac yn meddu ar sgiliau dadansoddi a drafftio penigamp, efallai mae hon yw’r swydd i chi.

DYLETSWYDDAU PENODOL:

YMCHWILIO I FETHIANT I GYDYMFFURFIO Â SAFONAU

1. Cynnal ymchwiliadau statudol ar sail amheuaeth o fethiant a pharatoi adroddiadau cysylltiedig gan wneud hynny yn unol â threfn fabwysiedig y Comisiynydd.

2. Gwneud cynigion ynghylch argymhellion neu gamau gorfodi neu gosbau sifil priodol i’w gosod yn eu lle yn unol â gofynion deddfwriaeth iaith. Diweddaru gwybodaeth ynghylch gweithrediad unrhyw gamau neu argymhellion a osodir.

3. Darparu gwybodaeth i’w osod yng nghofrestr camau gorfodi Comisiynydd y Gymraeg.

CYTUNDEBAU SETLO

4. Gwneud cytundebau setlo a diweddaru gwybodaeth am eu gweithrediad lle bo hynny’n briodol.

DIFFYG CYDYMFFURFIO Â SAFONAU: CWYNION GAN BERSONAU A EFFEITHIR ARNYNT

5. Ymdrin â chwynion yn unol â chanllawiau a pholisïau Comisiynydd y Gymraeg gan eu datrys yn syth lle fo’r mater yn rhwydd i’w ddatrys.

6. Cynnal ymchwiliadau statudol ar sail tystiolaeth ddibynadwy a gwirio cwynion dilys a pharatoi adroddiadau cysylltiedig gan wneud hynny yn unol â threfn fabwysiedig y Comisiynydd.

7. Rhoi sylw i gwynion gan sicrhau bod ymatebion amserol yn cael eu hanfon at ohebwyr yn unol â chanllawiau gohebu’r Comisiynydd. Rhannu gwybodaeth allweddol er mwyn cyflawni dibenion gwaith a sicrhau mynediad i swyddogion perthnasol at wybodaeth gan warchod cyfrinachedd.

8. Ymwneud gydag achwynwyr a sefydliadau mewn modd cwrtais a phriodol gan eu diweddaru ar achosion yn gyson.

RHYDDID I DDEFNYDDIO’R GYMRAEG

9. Ymchwilio i honiadau o ymyrraeth â rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg yn unol a gweithdrefnau a pholisi’r Comisiynydd gan lunio adroddiadau y gall y Comisiynydd ddyfarnu ar eu sail.

CYNGOR A CHYMORTH CYFREITHIOL

10. Yn unol ag adrannau 8 – 10 Mesur y Gymraeg bod yn barod i ystyried ceisiadau am gymorth a chyngor cyfreithiol yn ogystal â chynorthwyo’r uwch swyddog i ystyried dwyn achosion neu ymyrryd mewn achosion cyfreithiol.

DYLETSWYDDAU CYFFREDINOL

1. Gweithredu’n gyson ac yn amserol yn unol â holl bolisïau a chanllawiau’r Comisiynydd.

2. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau perthnasol eraill yn ôl y galw.

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad a manyleb person

Sut i wneud cais

  • DYDDIAD CAU: 12.00 CANOL DYDD, 20 GORFFENNAF 2020
    CYFWELIADAU AR LEIN: 11 AWST 2020

    Swydd ddisgrifiad llawn a ffurlen gais ar gael trwy'r linc isod:


  • Gwefan: