S4C

Swyddog Ymchwil

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ. Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio’n hyblyg.
Dyddiad Cau:
16/08/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm Ymchwil Cynulleidfa S4C fel Swyddog Ymchwil, lle byddwch yn casglu a dehongli gwybodaeth o amrywiol ffynonellau i’n galluogi i ddeall anghenion a natur ein cynulleidfaoedd ar draws pob llwyfan.  Bydd profiad gennych o ysgrifennu adroddiadau clir ar sail ymchwiliadau ystadegol trwyadl, a disgwylir i chi fedru cynllunio eich gwaith i ateb cwestiynau ymarferol yn ymwneud â chomisiynu, amserlennu a marchnata ein rhaglenni. Byddwch yn medru gweithio yn hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg a gallu egluro’ch gwaith a’ch casgliadau i staff ar bob lefel yn gywir ac effeithiol.

S4C – Amdanom ni
S4C yw'r darparwr cyfryngau cyhoeddus Cymraeg annibynnol (PSM.) Cafodd ein gwasanaeth teledu – yr unig sianel Gymraeg - ei lansio yn 1982. Mae cynnwys S4C ar gael ar draws y Deyrnas Gyfunol ar deledu, drwy ein chwaraewr S4C Clic, ar y BBC iPlayer ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn cael mwyafrif ein harian o ffi’r drwydded. Mae S4C yn cynnig cynnwys ar draws pob genre gan gynnwys newyddion, materion cyfoes,drama, rhaglenni dogfen, cerddoriaeth, adloniant, chwaraeon a phlant. Cwmnïau cynhyrchu annibynnol sy'n cynhyrchu'r rhan fwyaf o'r rhaglenni.

Disgrifiad swydd
Mae’r Swyddog Ymchwil yn gweithio yn y tîm Ymchwil Cynulleidfa, yn atebol i'r Pennaeth Ymchwil.

• Dadansoddi gwybodaeth feintiol ac ansoddol am wylio rhaglenni S4C er mwyn hybu ein dealltwriaeth am ein cynulleidfaoedd.
• Datblygu a pharatoi adroddiadau amrywiol rheolaidd ar berfformiad ein gwasanaethau ar deledu, ar wasanaethau digidol ac ar gyfryngau cymdeithasol
• Ysgrifennu adroddiadau diwedd cyfres (casgliad o ffigurau gwylio) a chrynodebau ymchwil yn rheolaidd.
• Paratoi a rhoi cyflwyniadau ymchwil i uwch-randdeiliaid yn crynhoi gwaith ymchwil, y casgliadau a’r argymhellion.
• Meithrin perthynas waith agos gyda rhanddeiliaid penodol er mwyn cyd-weithio yn gynhyrchiol a chlos gyda nhw ar eu maes arbennig hwy.
• Cyfleu’r stori tu ôl i’r data a’r holl wybodaeth ymchwil mewn modd apelgar a diddorol i randdeiliaid, a chynnig argymhellion clir iddynt ar sail tystiolaeth a dehongliad.
• Ymateb i ystod eang o geisiadau ac ymholiadau cyffredinol amrywiol am ymddygiad a barn ein gwahanol cynulleidfaoedd teledu a digidol.
• Blaenoriaethu’r holl waith yn effeithiol i gwrdd â gofynion y gwaith o fewn terfynau amser.
• Bod yn gyfrifol am rai prosiectau ymchwil penodol ar ran y tîm, a chynorthwyo gyda phrosiectau mwyaf y tîm, e.e. gwaith ymchwil allanol.
• Bydd disgwyl i’r Swyddog Ymchwil ymgymryd â thasgau eraill yn ôl yr angen, er enghraifft yn ystod absenoldeb aelodau eraill yn yr adran, ynghyd ag unrhyw waith rhesymol arall.

Manylion Eraill
Lleoliad Mae pencadlys S4C yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin.  Rydym ni’n cynnig trefniadau gweithio’n hyblyg.
Mae S4C yn gweithio dan amodau cyfyngedig oherwydd coronafeirws ar hyn o bryd. Efallai y bydd yn ofynnol i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad pe bai'r cyfyngiadau'n dal i fod yn eu lle.
Cyflog: Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol yn seiliedig ar brofiad
Cytundeb Gwaith Parhaol
Oriau gwaith 35.75 awr yr wythnos
Croesawir ceisiadau i weithio’n hyblyg yn unol â’n polisi gweithio’n hyblyg
Cyfnod Prawf 6 mis
Pensiwn Cynllun Pensiwn Personol Grŵp. Bydd y cyflogwr yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Bydd disgwyl i chi gyfrannu 5%.

Sut i wneud cais

 • Eich Cais

  Cwblhewch ffurflen gais S4C, gan neud yn siŵr nad yw’n fwy na dwy dudalen A4.  Rhowch wybod inni pam fod y swydd o ddiddordeb ichi, sut rydych chi’n gymwys i gyflawni’r gofynion e.e. os oes cymwysterau neu brofiad perthnasol gennych chi, neu os oes gennych chi ddiddordeb penodol mewn elfennau ohoni. Gallwch gyflwyno eich cais yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Ni fyddwn yn derbyn CV.

  Dyddiad Cau 12.00 hanner nos 16 Awst 2020

  Anfon Cais at: adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EG.  
  Gallwch hefyd gysylltu gyda ni ar y ebost uchod i drafod y swydd o flaen llaw neu i ofyn am ragor o wybodaeth.

  Cyfweliadau 27 Awst 2020. Os nad ydych ar gael ar y dyddiad yma plîs gadewch i ni wybod yn eich cais.  Bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal o bell dros Zoom.  Byddwn yn
  trafod hyn gyda chi wrth gadarnhau eich cyfweliad. Nodwch yn eich ffurflen os nad oes gennych fynediad at gyfrifiadur neu ddyfais addas ar gyfer gwneud hyn.
  Os oes gennych unrhyw bryderon am y math hwn o gyfweliad, plîs rhowch wybod i ni.

  Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

  Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol. Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar sail teilyngdod.
  Cysylltwch gyda ni ar adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EG os ydych chi angen y ffurflen mewn fformat arall hygyrch.


 • e-bost:
 • Gwefan: