S4C

Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£25,000 -£28,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
16/08/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rydym yn edrych am unigolyn chwilfrydig, fydd gyda’r egni, brwdfrydedd ac ymroddiad i drawsnewid y ffordd mae S4C a’r sector yn cynrychioli ac yn adlewyrchu Cymru. Bydd gennych brofiad o ymwneud gyda’r cymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector - yn benodol pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), pobl anabl a phobl LGBTQ+. Bydd y Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio yn agos gyda’r adrannau cynnwys, cyfathrebu, partneriaethau ac adnoddau dynol ac yn atebol i’r Cyfarwyddwr Partneriaethau. Cynigir y rôl hon ar gytundeb 12 mis cyfnod penodol a byddwch yn seiliedig yn ein swyddfa yng Nghaerfyrddin a disgwyli’r i chi dreulio amser yno ac o bryd i’w gilydd yn swyddfeydd S4C yng Nghaernarfon a Chaerdydd

S4C – Amdanom ni
S4C yw'r darparwr cyfryngau cyhoeddus Cymraeg annibynnol (PSM.) Cafodd ein gwasanaeth teledu – yr unig sianel Gymraeg - ei lansio yn 1982. Mae cynnwys S4C ar gael ar draws y Deyrnas Gyfunol ar deledu, drwy ein chwaraewr S4C Clic, ar y BBC iPlayer ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn cael mwyafrif ein harian o ffi’r drwydded.  Mae S4C yn cynnig cynnwys ar draws pob genre gan gynnwys newyddion, materion cyfoes, drama, rhaglenni dogfen, cerddoriaeth, adloniant, chwaraeon a phlant. Cwmnïau cynhyrchu annibynnol sy'n cynhyrchu'r rhan fwyaf o'r  rhaglenni. 

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 
Mae S4C wedi ymrwymo i adlewyrchu Cymru heddiw ar y sgrin a thu ôl i’r camera.  Mae amrywiaeth yn faes mae S4C wedi ei adlewyrchu ar y sgrin yn y blynyddoedd diwethaf o ran ein cyflwynwyr a’n cyfranwyr a themâu ein cynnwys – yn ffeithiol a drama. Mae ein gwasanaeth ffurf-fer Hansh yn cael ei werthfawrogi am ei amrywiaeth a phortread. Ac fel cyflogwr, mae gennym weithdrefnau mewn lle o ran ein dyletswydd cydraddoldeb gyffredinol o dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a’r Ddeddf Cyfathrebu 2003 ac rydym yn annog y sector hefyd i gydymffurfio gyda’r egwyddorion hyn. Rydym yn gweithredu ac yn cymryd camau i agor y sector ac i annog gweithlu mwy amrywiol. Ond mae angen inni wneud mwy. Rydym am wella’r ffordd rydym yn adlewyrchu Cymru a’r Cymry ar y sgrin, ac eisiau cymryd camau pellach i annog gweithlu mwy amrywiol ar draws y sector ac yn S4C ei hun. Rydym eisiau gweld a chlywed cyfranwyr, lleisiau a chymunedau newydd ar y sgrin ac yn creu cynnwys i ni.  Rydym yn benodol eisiau adeiladau cysylltiad gyda grwpiau penodol sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector – yn benodol pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), pobl anabl a phobl LGBTQ+. Ac rydym am gymryd camau i wella symudedd cymdeithasol o fewn y sector.  Bydd y rôl hon yn allweddol wrth inni weithio i gyflawni hyn.

Ar gyfer y swydd hon rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan ymgeiswyr anabl, pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) a phobl LGBTQ+ o dan reolau gweithredu cadarnhaol y
Ddeddf Gydraddoldeb 2010 gan fod y grwpiau hyn wedi eu tangynrychioli ar draws y sector teledu a ffilm yng Nghymru

Disgrifiad swydd
Rydym yn edrych am unigolyn chwilfrydig, fydd gyda’r egni, brwdfrydedd ac ymroddiad i drawsnewid y ffordd mae S4C a’r sector yn cynrychioli ac yn adlewyrchu Cymru. Bydd gennych brofiad o ymwneud gyda’r cymunedau sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector - yn benodol pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), pobl anabl a phobl LGBTQ+.
Bydd y Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio yn agos gyda’r adrannau cynnwys, cyfathrebu, partneriaethau ac adnoddau dynol ac yn atebol i’r Cyfarwyddwr Partneriaethau.
Yn benodol byddwch yn:
• Creu ac ehangu cysylltiadau S4C a’r sector teledu Cymraeg gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau gwahanol yng Nghymru sydd ddim yn cael eu cynrychioli ar y sgrin yn enwedig pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), pobl anabl a phobl LGBTQ+
• Pontio cysylltiadau rhwng y cymunedau a’r unigolion hyn ac S4C a chefnogi comisiynwyr S4C i ddatblygu cynnwys sydd yn fwy cynhwysol/adlewyrchu Cymru heddiw ar y sgrin
• Cefnogi’r sector i ehangu eu cysylltiad a’r pwll talent maent yn ei ddefnyddio fel cyfranwyr, actorion a thu ôl i’r camera gan gynghori ar hyfforddiant perthnasol
• Gweithredu cynlluniau S4C i annog pobl o gefndiroedd sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector i ddod i weithio yn y diwydiant gan gefnogi gweithredu strategaeth hyfforddiant S4C a’r
Ymrwymiad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad. Bydd hyn yn cynnwys cydweithio gyda Screen Alliance Wales, TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru), yr undebau, Creative Diversity Network (CDN) a phartneriaid eraill
• Cefnogi datblygiad cynllun ar draws y sector fydd yn cefnogi pobl sy’n cael eu tangynrychioli i fod yn hyderus i ymgeisio am swyddi gydag S4C, y cwmnïau cynhyrchu ac am rolau bwrdd unedol
• Cefnogi a datblygu amrywiaeth o fewn gweithlu S4C
• Datblygu a threfnu rhwydwaith amrywiaeth a chynhwysiant i staff S4C a’r sector gan gydweithio gyda TAC (Teledwyr Annibynnol Cymru)
• Gweithio gyda sefydliadau a chynlluniau arbenigol i gael cyngor ar sut y gall S4C ddatblygu i fod mor gynhwysol a chynrychiadol â phosib fel cyflogwr a chomisiynydd
• Cydweithio gyda thîm marchnata a digwyddiadau S4C i gynnig awgrymiadau ymarferol ar sut i gyrraedd cymunedau newydd
• Cydweithio gyda thimoedd cyfathrebu a digidol S4C i gynyddu cyrhaeddiad ein negeseuon gyda chymunedau sy’n cael eu tangynrychioli
• Edrych am gyfleoedd i gydweithio gyda phartneriaid diwylliannol eraill ym maes amrywiaeth
• Comisiynu unrhyw ymchwil sydd ei angen i weithredu’r amcanion hyn
• Mesur a gwerthuso cynnydd yn ystod y flwyddyn a chynghori ar ddatblygu Ymrwymiad Amrywiaeth ar gyfer 2021+
• Unrhyw dasgau eraill yn ôl y gofyn

Sut i wneud cais

 • Eich Cais

  Cwblhewch ffurflen gais S4C, gan neud yn siŵr nad yw’n fwy na dwy dudalen A4.  Rhowch wybod inni pam fod y swydd o ddiddordeb ichi, sut rydych chi’n gymwys i gyflawni’r gofynion e.e. os oes cymwysterau neu brofiad perthnasol gennych chi, neu os oes gennych chi ddiddordeb penodol mewn elfennau ohoni. Gallwch gyflwyno eich cais yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. Ni fyddwn yn derbyn CV.

  Dyddiad Cau 12.00 hanner nos 16 Awst 2020

  Anfon Cais at: adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EG.  
  Gallwch hefyd gysylltu gyda ni ar y ebost uchod i drafod y swydd o flaen llaw neu i ofyn am ragor o wybodaeth.

  Cyfweliadau 27 Awst 2020. Os nad ydych ar gael ar y dyddiad yma plîs gadewch i ni wybod yn eich cais.  Bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal o bell dros Zoom.  Byddwn yn
  trafod hyn gyda chi wrth gadarnhau eich cyfweliad. Nodwch yn eich ffurflen os nad oes gennych fynediad at gyfrifiadur neu ddyfais addas ar gyfer gwneud hyn.
  Os oes gennych unrhyw bryderon am y math hwn o gyfweliad, plîs rhowch wybod i ni.

  Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

  Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol. Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar sail teilyngdod.

  AR GYFER Y SWYDD HON RYDYM YN annog yn arbennig geisiadau gan ymgeiswyr anabl, pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) a phobl LGBTQ+ o dan reolau gweithredu
  cadarnhaol y Ddeddf Gydraddoldeb 2010 gan fod y grwpiau hyn wedi eu tangynrychioli ar draws y sector teledu a ffilm yng Nghymru. 

  Cysylltwch gyda ni ar adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EG os ydych chi angen y ffurflen mewn fformat arall hygyrch.


 • e-bost:
 • Gwefan: