Comisiynydd y Gymraeg

SWYDDOG HYBU A HWYLUSO

Cyflogwr:
Comisiynydd y Gymraeg
Cyflog:
£30,600 i £37,410 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin, Rhuthun *Gweithio o gartref am gyfnod*
Dyddiad Cau:
28/08/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Gweledigaeth Comisiynydd y Gymraeg yw Cymru lle gall pobl ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd. Mae cyflawni hyn yn allweddol i strategaeth Cymraeg 2050. Er mwyn cyrraedd y nod rhaid i ni weithio yn strategol gyda busnesau ac elusennau ledled Cymru er mwyn cynyddu’r cyfleoedd sydd ar gael.

Dyma gyfle i weithio gyda sefydliadau sydd ddim yn disgyn dan safonau’r Gymraeg, i ddwyn perswâd ac i ddangos buddion defnyddio’r Gymraeg. Oes gennych chi’r gallu i werthu syniadau, i feddwl yn greadigol, i fagu perthynas ac i dywys sefydliadau ar hyd y llwybr o ddatblygu eu gwasanaethau Cymraeg? Os felly, dyma’r cyfle i chi.

SWYDDOG HYBU A HWYLUSO

AMODAU A THELERAU

Contract Cyfnod penodol llawn amser hyd at 30 Mehefin 2021

Cyflog Y raddfa gyflog flynyddol ar gyfer y swydd hon yw £30,600 i £37,410. Caiff y cyflog ei dalu’n fisol, fel rheol ar y diwrnod olaf yn y mis.

Lleoliad: Caerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin, Rhuthun *Gweithio o gartref am gyfnod*

Trefniadau Pensiwn Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gweithredu Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Yn unol â Deddf Pensiynau 2008 mae’n ofynnol i ni eich cofrestru’n awtomatig – os ydych am eithrio eich hunan o’r cynllun pensiwn bydd gofyn i chi ein hysbysu yn ysgrifenedig.

Oriau Gwaith Yr oriau amodol ar gyfer staff sy’n gweithio llawn-amser yw 37 awr yr wythnos, heb gynnwys toriadau prydau bwyd. Oriau arferol yw 9.00 tan 5.00 – er hynny gellir cynnig mwy o hyblygrwydd yn y cyfnod presennol wrth weithio o gartref.

Oriau hyblyg Mae’n rhydd i staff Comisiynydd y Gymraeg ddewis gweithio oriau hyblyg. O dan y cynllun, mae’n rhaid i unigolyn weithio cyfanswm o 37 awr yr wythnos (yn ddarostyngedig i’r hawl i gario amser drosodd).

Gwyliau 31 diwrnod y.f. (pro rata) o wyliau gyda chyflog yn ogystal â 10 diwrnod y.f. (pro rata) o wyliau cyhoeddus a braint.

Cyfnod Prawf Bydd eich swydd ar brawf am 6 mis.

Ysmygu ac Iechyd Yn unol â deddfwriaeth genedlaethol, ni chaniateir ysmygu yn unrhyw ran o swyddfeydd Comisiynydd y Gymraeg.


SWYDD DDISGRIFIAD

Teitl y swydd: Swyddog Hybu a Hwyluso

Tîm: Hybu a Hwyluso

Graddfa: Band D

Yn atebol i: Uwch Swyddog Hybu a Hwyluso

Wrth i waith Comisiynydd y Gymraeg ddatblygu, fe all gofynion y swydd newid. Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu trafod a’u cytuno â deiliad y swydd ymlaen llaw.

PRIF DDYLETSWYDDAU:

CYNYDDU DEFNYDD

1. Cynyddu Defnydd Datblygu gwaith Comisiynydd y Gymraeg o hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg yn y sectorau anstatudol sef gyda busnesau ac elusennau er mwyn annog iddynt gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar sail wirfoddol.

2. Arferion Gorau 
Gweithio i sicrhau fod arferion gorau'r sectorau anstatudol yn cael eu hamlygu a’u rhannu.

3. Addysgu
Gweithio i addysgu’r sectorau anstatudol o’r cyfleoedd i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg, a’r cyhoedd o’r cyfleodd i gynyddu eu defnydd o wasanaethau Cymraeg.
Bydd y gwaith yn cynnwys mynychu a threfnu digwyddiadau a chynnal hyfforddiant ar gyfer y sefydliadau dan sylw. Sicrhau bod negeseuon cyson yn cael eu cyfleu i sefydliadau ar draws y sectorau anstatudol.

4. Gwaith ymchwil
Casglu tystiolaeth, gwneud gwaith ymchwil meintiol ac ansoddol neu gomisiynu eraill i’w wneud.

5. Rhoi Cymorth
Cynorthwyo i gynllunio a rhedeg prosiectau sydd wedi’u llunio’n benodol ar gyfer ehangu’r defnydd o’r Gymraeg yn y sectorau anstatudol.

6. Cyfarfodydd
Mynychu cyfarfodydd/arddangosfeydd a chyflwyno i gynulleidfaoedd fel bo’n briodol. Gall hyn olygu teithio a/neu weithio oriau anghymdeithasol ar hyd a lled Cymru a dros y ffin. [Nodir bod cyfarfodydd yn digwydd yn rhithiol ar hyn o bryd].

7. Cwynion Anstatudol
Delio gyda chwynion yn ymwneud â’r sectorau anstatudol.

8. Gwneud sylw
Cadw dan ystyriaeth unrhyw sefyllfaoedd ac achosion ble gall fod yn briodol i’r Comisiynydd wneud sylw am hybu a hwyluso’r Gymraeg i Weinidogion Cymru.

9. Cymorth
Cynnig cymorth ymarferol un i un i fusnesau ac elusennau

DYLETSWYDDAU CYFFREDINOL

10. Gweithredu’n gyson ac yn amserol yn unol â holl bolisïau a chanllawiau’r Comisiynydd.

11. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau perthnasol eraill yn ôl y galw. 

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad a manyleb person

Sut i wneud cais

  • Dyddiad cau: 12.00 canol dydd, 28 Awst 2020
    Cyfweliadau: 9 Medi 2020 dros Zoom

    Swydd ddisgrifiad llawn a ffurlen gais ar gael trwy'r linc isod:


  • Gwefan: