Llywodraeth Cymru

Dirprwy Gyfarwyddwyr - Rolau lluosog mewn Adrannau amrywiol o fewn Llywodraeth Cymru

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
£71,000
Lleoliad:
Cymru gyfan
Dyddiad Cau:
20/09/2020
Disgrifiad:

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am ystod amrywiol o bobl dalentog i weithio mewn amrywiaeth o swyddi arwain uwch. Rydym yn chwilio’n arbennig am bobl sydd â sgiliau mewn llunio polisïau, rhoi rhaglenni a phrosiectau ar waith, cyflawni gweithredol, cyflawni digidol a rolau dadansoddi, i gynorthwyo'r Gweinidogion i wireddu eu hymrwymiadau. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael y cyfle i ymgymryd â swyddi ar draws Llywodraeth Cymru.

Mae hysbyseb yma ar gyfer sawl swydd ar haen Dirprwy Gyfarwyddwyr ar draws Llywodraeth Cymru.

Mae’r swyddi ar gael, ar sail barhaol i’r rheini sy’n dymuno ymuno â’r Gwasanaeth Sifil, Gweision Sifil presennol, a’r rheini sy’n dymuno ymuno ar secondiad am hyd at bum mlynedd lle gallech gadw eich telerau ac amodau presennol gan gynnwys eich cyflog.

Mae ein dull Un Gwasanaeth Cyhoeddus Cymraeg yn golygu ein bod yn anelu at greu cyfleoedd i unigolion ennill profiad mewn sefydliad arall i rannu eu gwybodaeth, ennill profiad ehangach ac ehangu eu rhwydweithiau i greu gwasanaethau cyhoeddus cryfach i bobl Cymru yn y pen draw.

Cymru gyfan yw’r swyddi ac mae’n bosibl y byddwch yn gweithio o unrhyw un o swyddfeydd
Llywodraeth Cymru yng Nghymru, er bod natur rhai o’r swyddi yn golygu y bydd angen i chi dreulio
rhywfaint o amser yng Nghaerdydd. Ar gyfer rhai o’r swyddi, disgwylir y bydd gofyn i chi deithio ar
draws Cymru i gyfarfod â rhanddeiliaid a staff y gyfarwyddiaeth sydd wedi’u gwasgaru. Rydym yn
gefnogol i weithio gartref a theilwra patrymau i weddu i amgylchiadau unigolion. Yn y tymor byr, bydd y rhan fwyaf o ddeiliaid y swyddi wedi’u lleoli gartref/yn gweithio o bell. Rydym wedi croesawu ffyrdd newydd o weithio a dylech fod yn gallu arwain drwy esiampl wrth fabwysiadu arferion gweithio o bell a gweithio’n hyblyg sy’n addas ar gyfer y byd ar ôl COVID-19.

Recriwtio dienw:
Bydd yr holl geisiadau ar gyfer y swydd wag hon yn ddienw yn y cam sifftio. Bydd y panel yn ystyried eich datganiad personol a'ch CV, ond dylai'r dogfennau hyn fod yn ddienw pan fyddwch yn cyflwyno eich cais.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn darganfod mwy? Rydym yn trefnu sesiwn wybodaeth rithwir ar ddydd Llun 7 Medi rhwng 11:30 a 12:30, a fydd yn rhoi cyfle i chi ddarganfod mwy am Lywodraeth Cymru, y cyfleoedd sydd ar gael a sut y gallwch chi wneud gwahaniaeth gyda ni. Gallwch gofrestru eich diddordeb ar gyfer y digwyddiad hwn trwy e-bostio EngagementEvents@gov.wales.

Yr wythnos sy'n cychwyn 9fed o Dachwedd

Sut i wneud cais

  • Dylid cyflwyno ffurflen gais wedi'i llenwi, CV diweddar, ynghyd â datganiad personol o'ch addasrwydd ar gyfer y swydd erbyn y dyddiad cau.  Dylai pob cais ar gyfer y swydd hon gael ei gyflwyno ar-lein, gan ddefnyddio system ymgeisio ar-lein Llywodraeth Cymru.  Os oes gennych anabledd sy’n golygu nad ydych chi’n gallu cyflwyno cais ar-lein, e-bostiwch SCSrecruitment@llyw.cymru i ofyn am becyn ymgeisio mewn fformat gwahanol, neu i ofyn am addasiad rhesymol yn gysylltiedig ag anabledd, er mwyn cyflwyno’ch cais.


  • Gwefan: