Coleg Cambria

Darlithydd y Gymraeg (Cyfnod Mamolaeth)

Cyflogwr:
Coleg Cambria
Cyflog:
£24,807 - £40,485
Lleoliad:
Glannau Dyfrdwy 
Dyddiad Cau:
02/10/2020
Termau'r Swydd:
Dros Dro
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

CC/1362

Disgrifiad:

Beth am berthyn i goleg sy’n 'Rhagorol yn Swyddogol’?

Yma yng Ngholeg Cambria rydym yn chwilio am Ddarlithydd y Gymraeg i ymuno â'n tîm yng Nglannau Dyfrdwy. Trosolwg o'r Swydd Fel Darlithydd, byddwch yn addysgu ac yn ysbrydoli ein dysgwyr wrth gyflwyno amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Cymraeg TGAU a Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau a Sgiliau Cymraeg Gwaith mewn cyd-destunau galwedigaethol a phrentisiaethau.

Byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu a goruchwylio arholiadau yn ôl yr angen.

Byddwch hefyd yn darparu arweiniad addysgol, cefnogaeth a chwnsela i'r holl fyfyrwyr wrth gymryd rhan yn y broses farchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth cyrsiau. Byddwch hefyd yn cysylltu â noddwyr a chyflogwyr myfyrwyr, wrth gwblhau a chynhyrchu dogfennau i derfynau amser y cytunwyd arnynt fel; cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau, adroddiadau myfyrwyr ac adroddiadau absenoldeb.

Gydag ymwybyddiaeth o bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu, bydd gennych wybodaeth am ystod eang o anghenion dysgu a sut i’w cefnogi mewn amgylchedd dysgu. Byddwch yn dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun. Dylech fod yn agored ac yn ymatebol i anghenion eraill a gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.

Gofynion:

Cymhwyster Lefel 4 o leiaf mewn maes pwnc arbenigol perthnasol

Cymhwyster addysgu TAR

Tystysgrif Addysg neu C&G 7407, neu’n fodlon gweithio tuag at hynny

Ymrwymiad i ddarparu'r safonau uchaf mewn addysgu a dysgu Medrus wrth ddefnyddio MS Office neu Google Drive a rhaglenni Google, a defnyddio'r rhyngrwyd a'r fewnrwyd

Gallu datblygu a defnyddio ystod o dechnegau dysgu ac addysgu a pharatoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol

Meddu ar sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol, aelod cadarn o dîm sy'n dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu

 

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i hyrwyddo proffil y Gymraeg - mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Cambria yn gyflogwr 'Hyderus o ran Anableddau’.

Mae hyrwyddo Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn rhan hanfodol o'r gwaith a wnawn ac fel rhan o hyn, mae'r Coleg wedi ymrwymo i gael grŵp staff amrywiol. 

 

Sut i wneud cais

 • Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i'r ddolen isod :

   

  Os nad ydych wedi clywed gennym ymhen pythefnos o’r dyddiad cau, yna’n anffodus ni lwyddoch i gael cyfweliad.

  Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

  Bydd gofyn i chi gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg hefyd.


 • e-bost:
 • Gwefan: