Llywodraeth Cymru

Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd, Cymru

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
£425 (cyfradd dydd) ynghyd â threuliau rhesymol eraill o fewn terfynau y cytunwyd arnynt.
Lleoliad:
Lleoliad gweithio hyblyg yn y DU
Dyddiad Cau:
11/10/2020
Disgrifiad:

Ar ddiwedd y cyfnod pontio rhwng y DU a’r UE (sydd wedi’i drefnu ar gyfer 31 Rhagfyr 2020), bydd goruchwyliaeth y Comisiwn Ewropeaidd mewn perthynas â llywodraethu amgylcheddol yn y DU yn dod i ben. Gan fod diogelu’r amgylchedd yn fater sydd wedi’i ddatganoli i Gymru, cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw penderfynu ar y trefniadau ar gyfer y dyfodol.

Er mwyn pontio’r bwlch rhwng diwedd y cyfnod pontio a gweithredu’r mecanwaith llywodraethu amgylcheddol parhaol ar gyfer Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu sefydlu system gwyno interim a fydd yn weithredol o 1 Ionawr 2021. Bydd yn sicrhau bod dinasyddion Cymru yn cadw’r hawl i roi gwybod am bryderon ynghylch methiant i weithredu’r gyfraith amgylcheddol neu i gydymffurfio â’r gyfraith honno ar ôl y cyfnod pontio.

Bydd gweithrediad y dull gweithredu interim yn cael ei fonitro a’i werthuso’n fanwl, gan ddarparu gwybodaeth werthfawr i lywio dyluniad y corff parhaol. Bydd yn galluogi pontio didrafferth i fodel llywodraethu amgylcheddol cadarn a chydnerth ar gyfer pobl Cymru, un a fydd yn ategu ein fframwaith presennol ar gyfer deddfwriaeth amgylcheddol.

Bydd yr Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd yn darparu platfform lle y bydd modd rhoi gwybod am achosion o fethiant i weithredu cyfraith amgylcheddol neu i gydymffurfio â’r gyfraith honno yng Nghymru gan unigolion, busnesau preifat a sefydliadau eraill.


Bydd prif gyfrifoldebau’r Asesydd Interim yn cynnwys: 

 • derbyn a chofnodi cwynion ar ôl y cyfnod pontio;
 • fetio cwynion;
 • ailgyfeirio cwynion at gyrff eraill pan fo angen;
 • symud cwynion a ystyrir yn rhai ‘difrifol’ neu ‘dybryd’ yn eu blaen; ac
 • adrodd ar nifer y cwynion yn flynyddol.


Yr Asesydd Interim Diogelu’r Amgylchedd fydd yn arwain trefniadau llywodraethu amgylcheddol interim Cymru a chaiff ei gefnogi gan banel arbenigol. Bydd aelodau’r panel yn ymwneud â’r gwaith fesul achos sy’n golygu y bydd yr Asesydd Dros Interim yn gallu manteisio ar arbenigedd perthnasol pan fo angen.

Meini prawf hanfodol 

 • Cymhwyster cyfreithiol o’r safon isod:

           i. LPC a chyfnod hyfforddiant cydnabyddedig o 2 flynedd neu fwy; neu
           ii. Ôl-radd meistr mewn maes perthnasol

 • Deallusrwydd o ddeddfwriaeth bresennol Cymru sy’n ymwneud â’r amgylchedd, sef Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol, SMNR (Datblygu Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy) ac egwyddorion Datblygu Cynaliadwy sy’n sail i’r ddeddfwriaeth a’r fframwaith gweithredol yng Nghymru;

 • Dealltwriaeth o rolau a chyfrifoldebau presennol Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW) yn ogystal â’r rhyngddibyniaethau rhwng cyrff cyhoeddus eraill Cymru mewn perthynas â materion amgylcheddol; a

 • Deallusrwydd o’r gyfraith cenedlaethol a rhyngwladol ehangach a sut mae corff y gyfraith yn ymwneud â chyfraith Cymru.

Priodoleddau Dymunol

 • Sgiliau rhyngbersonol cadarn gydag effaith, cadernid a hygrededd personol i reoli cysylltiadau’n effeithiol gyda Gweinidogion, Aelodau’r Senedd, rhanddeiliaid a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru;

 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog, gyda’r gallu i fod yn glir a chryno ac i hwyluso dealltwriaeth o faterion cymhleth;

 • Y gallu i werthuso tystiolaeth gymhleth o fewn amserlen fyr i wneud penderfyniadau rhesymegol ar ddifrifoldeb posibl materion;

 • Deall egwyddorion bywyd cyhoeddus ac ymrwymo iddynt; a

 • Deall yn glir gydraddoldeb ac amrywiaeth ac ymrwymo iddynt, a bod yn barod i herio arferion gwahaniaethol.

 

Sut i wneud cais