Llywodraeth Cymru

Penodi CADEIRYDD : Hybu Cig Cymru (HCC)

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
£350 y dydd
Lleoliad:
Gweler isod
Dyddiad Cau:
21/10/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Hybu Cig Cymru (HCC) yw'r corff sy’n cael ei arwain gan y diwydiant sy’n gyfrifol am ddatblygu, marchnata a hyrwyddo diwydiant cig coch Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru am benodi Cadeirydd i wasanaethu ar Fwrdd HCC. Prif gyfrifoldeb y Cadeirydd yw arwain y Bwrdd o Gyfarwyddwyr anweithredol a sicrhau bod HCC yn effeithlon. Cadeirydd HCC sy’n gyfrifol am lywodraethiant HCC ac am roi arweiniad iddo gan ysgwyddo’r rôl bwysig o graffu ar holl fuddsoddiadau a gweithgareddau HCC.

Daw prif ffynhonnell incwm HCC o’r Ardreth ar Gig Coch, tâl statudol a delir gan ffermwyr a phroseswyr/allforwyr gwartheg, defaid a moch a leddir yng Nghymru. Caiff ei defnyddio i helpu i farchnata brandiau cig coch Cymru a datblygu’r gadwyn gyflenwi ar y cyd.

Cafodd Gweledigaeth hyd 2025 HCC ei lansio ym mis Mai 2018. Ceir ynddi’r weledigaeth ar gyfer cefnogi diwydiant cig coch Cymreig sy’n broffidiol, effeithiol, cynaliadwy ac arloesol, sy’n dod â budd i bobl Cymru, sy’n gallu wynebu newidiadau gwleidyddol ac amgylcheddol ac sy’n gallu ymateb yn gystadleuol i dueddiadau yn y farchnad sy’n newid beunydd.

Mae prif gyfrifolodebau Cadeirydd HCC yn cynnwys y canlynol:

• Arwain y gwaith o ddatblygu Cynllun Corfforaethol HCC a Chynllun Gweithredol HCC trwy’r Bwrdd.
• Arwain y Bwrdd i wireddu “Gweledigaeth 2025 – Gweledigaeth a Chyfeiriad Strategol ar gyfer Sector Cig Coch Cymru hyd 2025”.
• Cynrychioli HCC wrth ymdrin â’r cyfryngau, Llywodraeth, rhanddeiliaid allweddol, cwsmeriaid a chyrff perthnasol y DU a’r UE
• Chwarae rhan bwysig wrth hyrwyddo barn HCC i’r cyhoedd.
• Gwerthuso effeithlonrwydd Aelodau’r Bwrdd yn barhaus.

Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd fel arfer yn Aberystwyth gyda chyfarfodydd â’r diwydiant, sesiynau briffio, digwyddiadau a sioeau’n cael eu cynnal ledled Cymru, y DU a’r byd. Yn ystod pandemig Covid-19, rhith-gyfarfodydd a gynhelir. Caiff cyfarfodydd yn y dyfodol eu cynnal yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru.

Polisi Llywodraeth Cymru yw hyrwyddo ac integreiddio cydraddoldeb cyfle ym mhob agwedd ar ei gwaith gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ymgeiswyr o bob grŵp a byddwn yn sicrhau na fydd ymgeiswyr cymwys ar gyfer swydd gyhoeddus yn derbyn triniaeth lai ffafriol oherwydd eu rhyw, anabledd, rhywedd, statws priodasol, cyfeiriadaeth rywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gredo na beichiogrwydd a mamolaeth. Cymhwysir egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored a phenodir ar sail teilyngdod.

Sut i wneud cais