Cyswllt Amgylchedd Cymru

Swyddog Eiriolaeth Targedau Byd Natur

Cyflogwr:
Cyswllt Amgylchedd Cymru
Cyflog:
£28,590 pro rata
Lleoliad:
Rhywfaint o weithio o gartref yn ofynnol, ynghyd â chyd-weithio ar aelodaeth Tramshed Tech yng Nghanol Caerdydd
Dyddiad Cau:
19/10/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Rhwydwaith o 30 o gyrff anllywodraethol amrywiol gyda buddion amgylcheddol, cefn gwlad a threftadaeth, y rhan fwyaf ohonyn nhw’n weithredol ledled Cymru, yw Cyswllt Amgylchedd Cymru (y Cyswllt).

Fel corff ymbarél mae’r Cyswllt yn cynrychioli’r buddion a rennir gan y cyrff sy’n aelodau ohono. Ei rôl yw cefnogi’r llu o gyrff amgylcheddol cyffrous ac amrywiol sy’n gweithredu yng Nghymru er mwyn eu helpu i wireddu eu hamcanion ar y cyd. Mae’r Cyswllt yn gwneud hyn drwy hwyluso cydweithio ymysg ei aelodau a gyda chyrff tebyg sy’n bartneriaid; a thrwy gyflwyno eu safleoedd ar y cyd ar faterion i’r llywodraeth a’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau allweddol yng Nghymru.

Swyddog Eiriolaeth Targedau Byd Natur

Lleoliad: Rhywfaint o weithio o gartref yn ofynnol, ynghyd â chyd-weithio ar aelodaeth Tramshed Tech yng Nghanol Caerdydd
Math o swydd: Cytundeb rhan-amser (28 awr yr wythnos) hyd 31 Mai 2021
Cyflog: £28,590 pro rata

Dyma gyfle ardderchog i rhywun sydd â phrofiad o gydlynu ac ysgogi grwpiau, ac o weithio gyda’r sawl sy’n llunio polisi a gwneud penderfyniadau i ddatblygu cefnogaeth am faterion amgylcheddol allweddol. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn ddymunol ac yn weithgar gyda’r dyfalbarhad i drefnu trafodaethau anodd rhwng aelodau’r Cyswllt er mwyn dod i benderfyniadau ar y cyd. Bydd daliwr y swydd yn cydweithio’n agos gydag aelodau’r Cyswllt a chydweithwyr Cysylltau Amgylcheddol y DU (ELUK) i ddatblygu datganiadau a briffiau’r Cyswllt mewn dull effeithiol ac effeithlon. Byddwch yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau a chyfleoedd priodol i eiriol dros safleoedd polisi’r Cyswllt/ELUK a gytunwyd i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru.

Fel un o brif bwyntiau cyswllt Cadeiryddion ein Grwpiau Gweithio, aelodau eraill y grŵp a swyddogion Llywodraeth Cymru, byddwch yn gydlynydd hyderus, hunan-ysgogol, dymunol, trefnus a thrylwyr ac yn gyfathrebwr hynod o effeithiol gyda brwdfrydedd amlwg am waith cyrff ymgyrchu amgylcheddol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr du ac ethnig lleiafrifol. Rydym hefyd yn croesawu secondiadau.

 

Sut i wneud cais