Llywodraeth Cymru

Ymddiriedolwyr - Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
Gwirfoddol
Lleoliad:
Gellir mynychu cyfarfodydd yn bersonol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru neu'n ddigidol
Dyddiad Cau:
02/11/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

12 diwrnod bob blwyddyn

Rôl y corff

Diben Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw gwneud ein diwylliant a'n treftadaeth amrywiol yn hygyrch i bawb at ddibenion dysgu, ymchwil a mwynhau.

Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, mae'r Llyfrgell yn derbyn oddeutu £10 miliwn mewn cyllid refeniw blynyddol gan Lywodraeth Cymru. Mae'r Llyfrgell hefyd yn gorff Siarter Frenhinol ac yn elusen annibynnol gofrestredig. Mae'r gwaith o'i rheoli a'i gweithrediadau yn cael eu goruchwylio gan Fwrdd Ymddiriedolwyr.

Mae'r Llyfrgell yn rhan o bolisïau a blaenoriaethau ehangach Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ac mae'n integreiddio ei gwaith i gefnogi pob un o'r saith nod llesiant, yn ogystal â phum elfen lywodraethu'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy.

I gael rhagor o wybodaeth am ddiben, gweledigaeth ac amcanion y Llyfrgell, cliciwch ar y ddolen isod:

https://www.library.wales/fileadmin/fileadmin/docs_gwefan/amdanom_ni/dogfennaeth_gorfforaethol/2017-2021_Strategic_Plan_FINAL.pdf

Disgrifiad o'r swydd

 • Meddu ar ddealltwriaeth o’r sector treftadaeth ddiwylliannol a hyrwyddo ei fuddion yn weithredol i gymunedau amrywiol Cymru a thu hwnt
 • .
 • Bod â dealltwriaeth glir o ran sut gall y Llyfrgell barhau i gyfrannu fel prif ddarparwr polisi treftadaeth ddiwylliannol y llywodraeth
 • Adolygu, craffu ar, herio a chefnogi'r weithrediaeth i gyflawni nodau, amcanion a thargedau'r Llyfrgell, a sicrhau llywodraethu da
 • Meddu ar ddealltwriaeth dda o gyfrifoldeb corfforaethol a rheoli risg i sicrhau bod gweithgareddau'r Llyfrgell yn cael eu cynnal yn effeithiol ac yn effeithlon
 • Cymryd rhan yn y broses cynllunio corfforaethol, gan gynnwys cymeradwyo cynlluniau cyllideb blynyddol ar gyfer rhaglenni gweithredol a gweithgareddau corfforaethol
 • Meddu ar ddealltwriaeth o ran sut mae'r sector cyhoeddus yng Nghymru'n gweithredu
 • Sicrhau bod y Llyfrgell yn cael gwerth am arian o fewn fframwaith arfer gorau, rheoleidd-dra a phriodoldeb
 • Gweithio fel rhan o Fwrdd sy'n gwerthfawrogi amrywiaeth mewn ffordd bositif ac sy’n herio ymddygiad anymwybodol gan gyfrannu'n weithredol yn ystod cyfarfodydd y bwrdd a gweithgareddau allweddol
 • Cyfrannu'n weithredol i annog aelodaeth o'r bwrdd a'r genhedlaeth nesaf o ymddiriedolwyr
 • Gweithredu mewn ffordd sy'n hyrwyddo safonau uchel o gywirdeb a chyllid cyhoeddus
 • Bod yn wleidyddol annibynnol
 • Meddu ar ddealltwriaeth eglur o “Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus” Nolan a bod yn ymrwymedig iddyn.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu sgiliau dwyieithog o fewn apwyntiadau cyhoeddus, ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg. Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y corff sy'n recriwtio o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.

 • Sgiliau yn y Gymraeg : Dymunol
 • Darllen : Gallu darllen a deall rhai geiriau ac ymadroddion sylfaenol
 • Ysgrifennu : Gallu ysgrifennu gohebiaeth syml mewn sefyllfa waith
 • Deall : Deall sgyrsiau sylfaenol am bynciau pob dydd
 • Siarad : Gallu cynnal sgwrs syml mewn sefyllfa waith


Manyleb y person

 • Er mwyn cael eich ystyried, rhaid i chi allu dangos bod gennych y rhinweddau, y sgiliau a'r profiad i gyflawni'r holl feini prawf canlynol ar gyfer penodi:
 • Ymrwymiad a brwdfrydedd at waith y Llyfrgell, ynghyd â dealltwriaeth o'r sector diwylliannol yn ei gyfanrwydd;
 • Ymrwymiad amlwg i ddeall rôl ddeuol y Llyfrgell fel elusen fawr a Chorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, yn unol â dealltwriaeth o fywyd cyhoeddus ac egwyddorion llywodraethu da;
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol a hanes o weithio gydag eraill i wireddu amcanion;
 • Y gallu i feddwl yn rhesymegol ac yn wrthrychol ac i ddadansoddi gwybodaeth gymhleth er mwyn nodi materion allweddol a gwneud penderfyniadau da; a
 • Dealltwriaeth o gymunedau amrywiol Cymru ac ymrwymiad i hyrwyddo amrywiaeth a chynwysoldeb mewn ffordd weithredol.

Profiad o fewn o leiaf un o'r maesydd canlynol:

 • Technoleg ddigidol ac arloesedd ym maes treftadaeth ddiwylliannol
 • Ymgysylltu – gan gynnwys profiad o ymgysylltu â grwpiau dan anfantais ac o ddiwallu anghenion grwpiau amrywiol yng Nghymru
 • Sgiliau proffesiynol mewn rheoli archifau a gwybodaeth / llyfrgellyddiaeth a rheoli casgliadau, cadwraeth a chadw digidol
 • Archwilio a rheoli risg
 • Codi arian/denu cyllid ychwanegol a chreu incwm masnachol
 • Hyrwyddo/ marchnata
 • Rheoli eiddo / rheoli ystadau.

 

Sut i wneud cais