Llywodraeth Cymru

Llywydd - Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
£17,591 y flwyddyn yn seiliedig ar ffi o £337 y dydd.
Lleoliad:
Aberystwyth
Dyddiad Cau:
02/11/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

1 diwrnod bob wytbnos

Enw'r Corff : Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Lleoliad
Bydd gweithgareddau'r Llywydd yn amrywio o wythnos i wythnos. Fel arfer, byddai'n ofynnol iddo/iddi weithio o Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth yn rheolaidd, gan gynnwys mynychu cyfarfodydd y Bwrdd a chyfarfodydd pwyllgor. Yn ogystal, byddai elfen o deithio rheolaidd yn gysylltiedig â chyfarfodydd â rhanddeiliaid a mynychu digwyddiadau. Fodd bynnag, o ystyried y sefyllfa bresennol gyda COVID-19, mae'r rhan fwyaf o gyfarfodydd ar hyn o bryd yn cael eu cynnal yn rhithwir, ac efallai y bydd llai o ymgysylltu wyneb yn wyneb yn ystod misoedd cyntaf y penodiad.

Tâl
Bydd y Llywydd yn derbyn tâl o £17,591 y flwyddyn yn seiliedig ar ffi o £337 y dydd. Caiff hawlio costau teithio ac unrhyw gostau rhesymol eraill y mae’n bosibl y bydd yn eu hysgwyddo wrth ymgymryd â gwaith y Bwrdd oddi wrth y Llyfrgell.

Rôl y corff

Rôl a chyfrifoldebau Llyfrgell Genedlaethol Cymru a rôl y Llywydd

Diben Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw sicrhau y gall pawb ddysgu am ein diwylliant a'n treftadaeth amrywiol, ymchwilio iddynt a'u mwynhau.

Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, mae'r Llyfrgell yn derbyn tua £10 miliwn o gyllid refeniw gan Lywodraeth Cymru bob blwyddyn. Mae'r Llyfrgell hefyd yn gorff Siarter Frenhinol ac yn elusen annibynnol gofrestredig. Goruchwylir y gwaith o’i rheoli a’i gweithredu gan Fwrdd Ymddiriedolwyr.

Mae'r Llyfrgell yn cefnogi polisïau a blaenoriaethau ehangach Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Iaith Gymraeg 2010 ac yn integreiddio ei gwaith i gefnogi pob un o'r saith nod llesiant yn ogystal â phum elfen lywodraethu'r Egwyddor Datblygu Cynaliadwy.

I gael rhagor o fanylion am ddiben, gweledigaeth ac amcanion y Llyfrgell, ewch i: https://www.library.wales/fileadmin/fileadmin/docs_gwefan/amdanom_ni/dogfennaeth_gorfforaethol/2017-2021_Strategic_Plan_FINAL.pdf

Disgrifiad o'r swydd

Mae hon yn rôl proffil uchel, strategol a dylanwadol yn y sector diwylliannol yng Nghymru.

Bydd y Llywydd newydd yn ymuno â Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar gyfnod heriol yn ei hanes wrth i ganfyddiadau'r adolygiad diweddar wedi'i deilwra gael sylw ac wrth i'r Llyfrgell symud i weithredu ei gweledigaeth strategol newydd.

Mae'r Llywydd yn atebol i'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon am berfformiad y Llyfrgell Genedlaethol ac am gyflawni blaenoriaethau strategol. Mae datblygu a chynnal perthynas agos gyda'r Dirprwy Weinidog ac aelodau allweddol o Lywodraeth Cymru yn rhan hanfodol o rôl y Cadeirydd.

Mae angen i'r Llywydd fod yn unigolyn o statws a gweledigaeth sy'n gallu arwain sefydliad cenedlaethol mewn rôl anweithredol ar lefel uwch, yn ogystal â bod yn eiriolwr dros y Llyfrgell gyda’i phrif randdeiliaid. Mae'r Llywydd yn gweithredu fel llefarydd, cynrychiolydd ac yn ffigwr cyhoeddus ar gyfer y Llyfrgell, gan weithredu gyda thact, diplomyddiaeth a phwerau perswâd sydd wedi cael eu hymarfer lawer.

Y Llywydd yw Cadeirydd y Bwrdd, ac mae'n sicrhau yr ymdrinnir â busnes yn effeithiol ac yn effeithlon. Mae'n sicrhau bod y Bwrdd yn addas at y diben, gan gynnig craffu priodol a llywio strategol. Mae'r Llywydd yn gyfrifol am sicrhau bod Ymddiriedolwyr yn cael asesiadau sefydlu, hyfforddi a pherfformiad, ac yn cydymffurfio â gofynion llywodraethu o dan y Siarter Frenhinol, y Ddeddf Elusennau, a Chod Ymddygiad y Bwrdd. Mae'r Llywydd hefyd yn cynrychioli'r Llyfrgell mewn prosesau penodiadau cyhoeddus ar y cyd â Llywodraeth Cymru i ddewis Ymddiriedolwyr newydd.

Yn y Llyfrgell, mae'r Llywydd yn cadeirio'r Pwyllgor Penodiadau a Chydnabyddiaeth (sy'n goruchwylio penodiadau Ymddiriedolwyr ac uwch staff, gan gynnwys penodiadau'r Llyfrgellydd Cenedlaethol) ac mae hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Llywodraethu a Pherfformiad, y pwyllgor Cynllunio Ariannol, a'r Pwyllgor Archwilio a Risg.

Rhan o rôl y Llywydd yw sefydlu perthynas waith gref a chefnogol â Phrif Weithredwr a Llyfrgellydd Cenedlaethol y Llyfrgell ac â'r uwch swyddog, gan roi cyngor, cymorth a her, ond parchu cyfrifoldeb gweithredol ar yr un pryd.

O bryd i'w gilydd, bydd y Llywydd yn cynrychioli'r Llyfrgell yn y cyfryngau Cymraeg a Saesneg, yn ystod ymweliadau gan uwch ffigyrau cyhoeddus, ac wrth agor arddangosfeydd a digwyddiadau.

Rhaid i'r Llywydd bob amser allu gweithio'n gyfforddus ac yn effeithiol o fewn y cyd-destun diwylliannol, gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd dwyieithog y mae'r Llyfrgell yn gweithredu ynddo.

Sgiliau yn y Gymraeg

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd datblygu a chynyddu sgiliau dwyieithog o fewn apwyntiadau cyhoeddus, ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n medru gweithio yn y Gymraeg a’r Saesneg. Seiliwyd y rhestr isod o ofynion iaith y swydd ar asesiad gwrthrychol y corff sy'n recriwtio o’r sgiliau yn y Gymraeg sy’n angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r swydd benodol hon.
Sgiliau yn y Gymraeg : Hanfodol
Darllen : Gallu darllen y rhan fwyaf o ddeunydd mewn sefyllfa waith
Ysgrifennu : Gallu paratoi'r rhan fwyaf o waith ysgrifenedig yn y Gymraeg
Deall : Deall sgyrsiau ym mhob sefyllfa waith
Siarad : Rhugl

Manyleb y person

 • Rydym yn chwilio am rywun sydd:
 • yn dangos dealltwriaeth ac ymrwymiad, a brwdfrydedd dros waith y Llyfrgell a’r sector diwylliannol yng Nghymru;
 • yn ymwybodol o bolisïau a strategaethau Llywodraeth Cymru a sut y maent yn dylanwadu ar waith y Llyfrgell a'r sector diwylliant yn ei chyfanrwydd;
 • yn meddu ar sgiliau arweinyddiaeth helaeth a phrofiad o ysgogi newid;
 • wedi ymrwymo i faterion cydraddoldeb a herio arferion gwahaniaethol;
 • wedi ymrwymo i Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus (Egwyddorion Nolan) https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life
 • yn gallu cyfathrebu'n effeithiol â chynulleidfaoedd y Llyfrgell yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Er mwyn cael eich ystyried, rhaid ichi allu dangos bod gennych y rhinweddau, y sgiliau a'r profiad i fodloni pob un o’r meini prawf sy’n hanfodol ar gyfer y penodiad:

Meini Prawf Hanfodol:

 • Yn dangos ymrwymiad i werthoedd a gweledigaeth Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a gwerthfawrogiad o'i rôl a'i phwrpas fel sefydliad cenedlaethol yng Nghymru, gan gynnwys y cyd-destunau diwylliannol, dysgu, iechyd a lles, economaidd a gwleidyddol-gymdeithasol y mae'n gweithredu ynddynt; a dealltwriaeth o'i rhwymedigaethau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015;
 • Yn gallu dangos sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu cryf a sgiliau rheoli rhanddeiliaid, gan gynnwys sgiliau llysgenhadol;
 • Wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth a hyrwyddo cydraddoldeb, gan nodi profiad perthnasol i ddatblygu Bwrdd cynhwysol ac amrywiol;
 • Wedi cael profiad o ddatblygu partneriaethau strategol, ac o weithgareddau allgymorth ac ymgysylltu a fydd yn llywio'r agenda o sicrhau bod y Llyfrgell yn gwasanaethu ac yn cynrychioli cymunedau a rhanbarthau amrywiol Cymru;
 • Yn meddu ar sgiliau arwain cryf a'r gallu i gefnogi ac i herio sefydliad proffil uchel mewn ffordd effeithiol;
 • yn dangos y gallu i feddwl a gweithredu'n strategol;
 • yn dangos dealltwriaeth drylwyr o lywodraethu da;
 • yn dangos craffter busnes a masnachol a phrofiad o weithgareddau cynhyrchu incwm (gan gynnwys codi arian);~
 • profiad o weithredu ar lefel uwch mewn sefydliad cymhleth ac amlddisgyblaethol.

 

Sut i wneud cais