Comisiynydd y Gymraeg

UWCH SWYDDOG ADNODDAU DYNOL (CYFNOD PENODOL)

Cyflogwr:
Comisiynydd y Gymraeg
Cyflog:
£37,310 i £47,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin, Rhuthun *Gweithio o gartref am gyfnod*
Dyddiad Cau:
27/10/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

SWYDD DDISGRIFIAD

Teitl y swydd: Uwch Swyddog Adnoddau Dynol (Cyfnod Penodol)
Cyfarwyddiaeth: Corfforaethol, Cydymffurfio a Gorfodi 
Graddfa: SEO
Yn atebol i: Cyfarwyddwr Strategol a Dirprwy Gomisiynydd

DYLETSWYDDAU PENODOL

1. CYNLLUN POBL

Bydd swyddogaeth ragweithiol i’r swydd hon ac yn y cyswllt hwn, prif dasg y deilydd swydd fydd llunio Cynllun Pobl. Oherwydd newidiadau diweddar yn sgil Covid-19, bydd disgwyl i ddeilydd y swydd gynllunio dulliau gweithio newydd a pharhaol ar gyfer staff y sefydliad mewn ffordd fydd yn eu galluogi i gyflawni amcanion y sefydliad tra’n gweithio o hirbell.
Bydd y cynllun yn cynnwys, ymysg pethau eraill, cynlluniau ar gyfer cefnogi timoedd, datblygu talent a sicrhau gallu i gyflawni ar bob lefel, trefniadau gweithio arloesol ac effeithiol a chynlluniau sicrhau perfformiad rhagorol ar draws y sefydliad.

2. ADOLYGIAD O RÔL ADNODDAU DYNOL
Yn ystod cyfnod y swydd, ac mewn cydweithrediad gyda’r Cyfarwyddwr, bydd disgwyl i’r deilydd swydd adolygu rôl adnoddau dynol o fewn y sefydliad a gwneud argymhellion i’r Comisiynydd.

DYLETSWYDDAU CYFFREDINOL

ADNODDAU DYNOL

1. Arwain ac ymdrin â holl agweddau adnoddau dynol gan ddarparu cyngor a chyfarwyddyd yn ôl yr angen, paratoi cytundebau a sicrhau dealltwriaeth o amodau a thelerau a pholisïau.
2. Rheoli gweithrediad meddalwedd arbenigol adnoddau dynol, gan sicrhau bod y feddalwedd yn cael ei defnyddio’n effeithiol a datrys unrhyw broblemau ymarferol wrth iddynt godi.
3. Sicrhau bod holl weithdrefnau a pholisïau adnoddau dynol y Comisiynydd yn gyfredol ac yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth perthnasol, gan ddiweddaru ac adolygu polisïau yn rheolaidd a sicrhau ymwybyddiaeth ymhlith swyddogion.
4. Gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng yr Undeb a’r Comisiynydd, mynychu cyfarfodydd Pwyllgor Undeb a chynnal perthynas adeiladol gyda chynrychiolwyr yr Undeb.

RECRIWTIO

5. Rheoli’r broses o recriwtio a dethol swyddogion, gosod hysbysebion, goruchwylio’r trefniadau o ran cyfweliadau a geirdaon, ac eistedd ar baneli cyfweld.
6. Rheoli’r broses o gyflwyno swyddogion newydd i’r sefydliad a sicrhau rhaglenni sefydlu cynhwysfawr.

HYFFORDDIANT
7. Arwain a rheoli’r broses o sicrhau bod anghenion hyfforddiant a datblygu swyddogion yn cael eu hadnabod a’u diwallu’n amserol.
8. Cyflwyno ffurf o sicrhau fod yr holl swyddogion yn rhagori yn eu gwaith er mwyn i’r sefydliad fod yn llwyddiannus.

RHEOLI PERFFORMIAD
9. Goruchwylio’r broses o rheoli perfformiad gan gynnig cyngor i reolwyr llinell a staff. Monitro cynnwys adroddiadau rheoli perfformiad er mwyn sicrhau cysondeb o ran safonau a disgwyliadau.

Y GYFLOGRES A PHENSIYNAU

10.Cydlynu trefniadau’r gyflogres yn fisol gan gydweithio gyda’r tîm cyllid er mwyn sicrhau fod cyflogau yn cael eu talu yn amserol ac yn gywir.
11.Gweithredu fel prif gyswllt rhwng y Comisiynydd a gweinyddwyr cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil, a sicrhau cofnodion pensiwn cywir a chyfredol.

IECHYD A DIOGLEWCH
12.Rheoli trefniadau iechyd a diogelwch ym mhob swyddfa, gan sicrhau bod trefniadau digonol mewn lle i ddelio ag argyfwng.
13.Sicrhau bod asesiadau diogelwch tân yn cael eu cynnal ar gyfer pob swyddfa yn flynyddol a sicrhau bod unrhyw argymhellion yn cael eu gweithredu yn amserol.

DYLETSWYDDAU CYFFREDINOL
14.Arwain staff gan drefnu cyfarfodydd rheolaidd i drafod cynnydd a chynnig arweiniad a chefnogaeth i swyddogion wrth ddadansoddi perfformiad a chynnal yr holl waith. Sicrhau cysondeb a safon ar draws ystod y gwaith.
15.Rheoli perfformiad swyddogion atebol gan sicrhau bod ganddynt amcanion clir a dealltwriaeth lawn o ofynion eu swyddi.
16.Cytuno Cynllun Datblygu blynyddol ar gyfer pob swyddog atebol er mwyn meithrin a datblygu eu sgiliau ymhellach.
17.Adrodd ar y Cynllun Gweithredol a rheoli cyllidebau perthnasol a sicrhau bod y Gweithdrefnau Prynu Nwyddau a Gwasanaethau a’r Rheolaeth Ariannol yn cael eu dilyn.
18.Gweithredu’n gyson ac yn amserol yn unol â holl bolisïau a chanllawiau’r Comisiynydd.
19.Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau perthnasol eraill yn ôl y galw.

Cliciwch yma am swydd ddisgrifiad a manyleb person


AMODAU A THELERAU

Contract Cyfnod penodol neu secondiad 12 mis: 1 Ionawr 2021 – 31 Rhagfyr 2021
Cyflog Y raddfa gyflog flynyddol ar gyfer y swydd hon yw £37,310 i £47,000. Caiff y cyflog ei dalu’n fisol, fel rheol ar y diwrnod olaf yn y mis.
Lleoliad Hyblyg – Caerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin, Rhuthun *Gweithio o gartref am gyfnod*
Trefniadau Pensiwn Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gweithredu Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil. Yn unol â Deddf Pensiynau 2008 mae’n ofynnol i ni eich cofrestru’n awtomatig – os ydych am eithrio eich hunan o’r cynllun pensiwn bydd gofyn i chi ein hysbysu yn ysgrifenedig.
Oriau Gwaith Yr oriau amodol ar gyfer staff sy’n gweithio llawn-amser yw 37 awr yr wythnos, heb gynnwys toriadau prydau bwyd. Oriau arferol yw 9.00 tan 5.00.
Oriau hyblyg Mae’n rhydd i staff Comisiynydd y Gymraeg ddewis gweithio oriau hyblyg. O dan y cynllun, mae’n rhaid i unigolyn weithio cyfanswm o 37 awr yr wythnos (yn ddarostyngedig i’r hawl i gario amser drosodd).
Gwyliau Yn flynyddol cewch 31 diwrnod y flwyddyn o wyliau gyda chyflog. Yn ogystal cewch 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a braint.
Cyfnod Prawf Bydd eich swydd gyda Chomisiynydd y Gymraeg ar brawf am 6 mis.
Ysmygu ac Iechyd Yn unol â deddfwriaeth genedlaethol, ni chaniateir ysmygu yn unrhyw ran o swyddfeydd Comisiynydd y Gymraeg.

Sut i wneud cais