S4C

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£27,200 - £32,831 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
29/10/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Dawn ysgrifennu? Trwyn am stori? Profiad o weithio gyda newyddiadurwyr?

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i ymuno â thîm y Wasg. Byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon a sicrhau sylw yn y wasg (print ac ar lein) er mwyn denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid.

Byddwch hefyd yn defnyddio’ch profiad wrth ddelio gyda’r wasg, o dan gyfarwyddyd Arweinydd Tîm y Wasg a’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu, er mwyn hyrwyddo negeseuon corfforaethol S4C yn rhagweithiol ac yn adweithiol.

Bydd gennych sgiliau ysgrifenedig Cymraeg a Saesneg o’r radd flaenaf, yn ogystal â sgiliau cyfathrebu, trefnu a chynllunio rhagorol.

Manylion eraill

Lleoliad: Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ neu Swyddfa S4C, Doc Fictoria, Caernarfon, LL55 1TH.

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

Cyflog: £27,200 - £32,831 y flwyddyn (disgwylir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei ph/benodi ar ricyn gyntaf yr ystod gyflog)

Cytundeb: 9 mis

Oriau gwaith: 35.75

Cyfnod prawf: 4.5 mis

Gwyliau: 26 diwrnod yn ogystal a gwyliau banc.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

 

Sut i wneud cais

  • Ceisiadau

    Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar ddydd Iau 29 Hydref 2020 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin SA31 3EQ.

    Ni dderbynnir CV.

    Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.


  • e-bost:
  • Gwefan: