CBAC

Swyddog Golygyddol Digidol

Cyflogwr:
CBAC
Cyflog:
£29,129 - £31,902
Lleoliad:
Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd
Dyddiad Cau:
22/10/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Prif ddiben y Swydd:

Golygu adnoddau safonol yn y Gymraeg a’r Saesneg i gwrdd â gofynion dysgwyr ac addysgwyr.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:

Golygu a phrawf ddarllen cynnwys adnoddau addysgol sy’n cael eu datblygu yn y Gymraeg a’r Saesneg. Bydd y swydd yn golygu gweithio ar draws ystod eang o bynciau ar ddeunyddiau sy’n cael eu paratoi i’w cyhoeddi ar ffurf print a digidol ar gyfer disgyblion o wahanol oedrannau. Mae ymwybyddiaeth o ofynion cywair a chywirdeb iaith yn bwysicach na gwybodaeth am bynciau unigol. Fe fydd deiliad y swydd hon yn gweithio'n bennaf ar brojectau digidol byrion, er ar adegau efallai bydd angen cefnogi projectau cyhoeddi mwy.

• Rhoi sylw priodol i’r canlynol wrth olygu projectau:

o cywirdeb iaith
o priodoldeb cywair iaith y deunydd ar gyfer y gynulleidfa
o cywirdeb a chysondeb termau
o cysondeb rhwng fersiynau Cymraeg a Saesneg pan gyhoeddir adnoddau yn y ddwy iaith.

• Cydweithio â chyfieithwyr mewnol ac allanol wrth ddatblygu adnoddau.

• Cydweithio a'r rheolwr golygyddol digidol er mwyn sicrhau ansawdd y gwaith.

• Cyfieithu testunau byr yn ôl yr angen.

• Sicrhau bod projectau yn cadw at derfynau amser.

• Diogelu a hyrwyddo safonau ac enw da CBAC ym maes comisiynu a darparu adnoddau addysgol.

• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill o dro i dro sy’n gymesur â’r radd, yn ôl gofynion y rheolwr golygyddol digidol

Sut i wneud cais

  • Rhagor o wyobdaeth a ffurflen gais trwy'r ddolen isod.

    Dylid anfon ffurflenni wedi’u llenwi ar e-bost at ad@cbac.co.uk neu eu postio i’r Uned Adnoddau Dynol, CBAC, 245 Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YX erbyn 22 Hydref 2020

     


  • Ffôn:
    029 2026 5189
  • e-bost:
  • Gwefan: