Llywodraeth Cymru

Penodi Aelodau : CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
Di-dal, ond telir costau teithio a chynhaliaeth
Lleoliad:
Ar lein, Caerdydd, lleoliadau yng Nghymru
Dyddiad Cau:
23/11/2020
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

Penodi Aelodau

Cyfleoedd cyffrous i gyfrannu at ddatblygiad y celfyddydau yng Nghymru 

Aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru

Tua 1.5 diwrnod y mis

Di-dal, ond telir costau teithio a chynhaliaeth

 

Ydych chi'n credu y gall y celfyddydau newid bywydau?

Ydych chi'n credu y dylen nhw fod ar gael i bawb?

A ydych yn ymwybodol o effaith y celfyddydau a manteision y celfyddydau i iechyd, cyfoeth a lles Cymru?

Os credwch y pethau hyn, gallech chwarae rhan bwysig yn gwneud iddynt ddigwydd ac rydym am glywed gennych. Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am aelodau i wasanaethu ar Gyngor Celfyddydau Cymru ac i helpu i gyflawni ei blaenoriaethau strategol o hyrwyddo diwylliant bywiog, amrywiol a chynhwysol a sector celfyddydol sy'n gynaliadwy ac yn arloesol.

Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru yw Cyngor Celfyddydau Cymru a ariennir yn bennaf gan gymorth grant gan Lywodraeth Cymru, ond mae hefyd yn un o bedwar dosbarthwr 'cyllid ar gyfer achosion da' yng Nghymru. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn gyfrifol am ddatblygu a gwella gwybodaeth am y celfyddydau a dealltwriaeth ohonynt, ac am eu hymarfer; ac am ehangu mynediad i brofiadau celfyddydol.

Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd ceisiadau am hyd at chwe Aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru. Bydd y penodiadau'n dechrau ym mis Ebrill 2021 ac os cewch eich penodi, byddwch yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gyflawni ymrwymiadau polisi strategol Llywodraeth Cymru i hyrwyddo diwylliant cyfoethog ac amrywiol a sector celfyddydau cynaliadwy, hyfyw ac arloesol.

Er mwyn cryfhau a chydbwyso Aelodaeth y Cyngor a chyflawni blaenoriaethau strategol dros y tair blynedd nesaf, bydd angen i Aelodau ddangos y rhinweddau, y sgiliau a'r profiad canlynol er mwyn bodloni'r holl feini prawf hanfodol ar gyfer penodi:

• Gwybodaeth am y celfyddydau yng Nghymru a dealltwriaeth o flaenoriaethau a pholisïau presennol Llywodraeth Cymru ar y celfyddydau;

• Dealltwriaeth glir o faterion cydraddoldeb ac ymrwymiad iddynt a hyrwyddo mynediad i'r celfyddydau a’r cyfraniad ato;

• Dealltwriaeth fanwl o'r heriau presennol sy'n wynebu sefydliadau celfyddydol, CCC a'r rhai sy'n gweithio yn y celfyddydau, gyda'r gallu i feddwl yn greadigol am sut y gellir mynd i'r afael â'r heriau hyn;

• Hanes profedig o weithio o fewn un neu fwy o'r ffurfiau/meysydd celf canlynol:

• sut mae'r celfyddydau'n effeithio ar les cymunedau amrywiol ledled Cymru a'r rhai sy'n dioddef anghydraddoldeb;
• y diwydiannau creadigol - yn enwedig celfyddydau digidol, dawns, llenyddiaeth;
• hyrwyddo a datblygu'r celfyddydau mewn awdurdodau lleol, mewn sefydliadau addysg neu iechyd;
• masnachol - dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio sgiliau masnachol a chodi arian er mwyn sicrhau'r budd mwyaf posibl i sefydliadau celfyddydol.

• Gwneud penderfyniadau cadarn, wedi'u hategu gan ddadansoddiad cadarn a gweledigaeth strategol;

• Profiad o gyfathrebu'n effeithiol ar bob lefel; yn arbennig y gallu i weithredu fel llysgennad ar gyfer y celfyddydau a gallu dangos tact a diplomyddiaeth wrth ddelio â rhanddeiliaid;

• Dealltwriaeth o egwyddorion llywodraethu da.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer dwy o'r chwe rôl.

Bydd y penodiad am gyfnod cychwynnol o dair blynedd a bydd angen ymrwymiad o 1.5 diwrnod y mis ar fusnes y Cyngor a phresenoldeb yng nghyfarfodydd y Cyngor mewn lleoliadau amrywiol yng Nghymru. Nid oes tâl am y swyddi hyn er y bydd costau teithio a chynhaliaeth yn cael eu had-dalu.

Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y dylai fod gan gyrff cyhoeddus aelodau bwrdd sy'n adlewyrchu cymdeithas Cymru - pobl o bob cefndir - i'w helpu i ddeall anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell. Dyna pam mae Llywodraeth Cymru yn annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i wneud cais am benodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ceisiadau'n arbennig gan bob grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys menywod, pobl o dan 30 oed, aelodau o leiafrifoedd ethnig, pobl anabl, pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a gwneir penodiadau ar sail teilyngdod.

Sut i wneud cais