Y Gorau o Gymru

Cynorthwyydd Hyrwyddo Brand (Brand Activation Assistant)

Cyflogwr:
Y Gorau o Gymru
Cyflog:
£18-20k
Lleoliad:
Cymru
Dyddiad Cau:
14/12/2020
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Cyfle Marchnata wych i unigolyn hwyliog a phositif sydd yn edrych am her newydd gyda chwmni teuluol, cyffrous, sydd yn tyfu. Mae 5 brand gyda Original Cottages yng Nghymru, Abersoch Holiday Homes, Powells Cottage Holidays, Home from Home, Best of Wales a Wales Cottage Holidays. Mae dros 1300 o fythynnod a lletai gwyliau o ansawdd uchel hyd a lled Cymru.

RHEOLWR Rheolwr Ysgogi Brand

LLEOLIAD Cymru - Mae gennym swyddfeydd ar hyd a lled Cymru. Tra bod modd i'r swydd hon fod wedi ei lleoli gartref, fe fydd angen ymweld â’r swyddfeydd yn achlysurol i ddeall anghenion pob brand ac adeiladu perthynas.


CRYNODEB O'R RÔL

Hyrwyddo gwerth a phwyntiau gwerthu unigryw ein Brandiau yn fewnol ac yn allanol mewn ffordd angerddol, gyda chydweithwyr a chwsmeriaid fel ei gilydd.

Byddwch yn cefnogi ac yn cyfrannu'n rhagweithiol at ddatblygu cynlluniau ysgogi i atgyfnerthu ein brand yn strategol, yn lleol ac yn genedlaethol. Er mwyn cyflawni hyn, byddwch yn darparu cynlluniau gweithgarwch marchnata yn seiliedig ar fewnwelediad, yn unol â'r amserlenni y cytunwyd arnynt. Bydd y rhain yn gyson ac yn unol â chynlluniau brand cenedlaethol, er y bydd achlysuron lle bydd gweithgarwch lleol pwrpasol yn cael ei annog a'i gymeradwyo. Mewn achosion o'r fath, bydd disgwyl i chi fynd ati'n rhagweithiol i chwilio am y cyfleoedd hyn a chodi ymwybyddiaeth ohonynt. Bydd datgelu a chasglu gwybodaeth am ardaloedd lleol yn rhan sylfaenol o'r rôl, fel y gallwn ddangos ein gwybodaeth wirioneddol leol – yr holl drysorau cudd nad oes unrhyw un heblaw’r bobl leol yn gwybod amdanynt. Er mwyn cyflawni hyn, bydd meithrin cydberthnasau rhagorol ar draws y timau lleol a chenedlaethol, yn allweddol.

I flaenoriaethu eich tasgau, byddwch yn dod i adnabod perfformiad brandiau ar draws Cymru yn gyflym, gan gynnwys lle mae cyfleoedd a heriau penodol yn seiliedig ar ein mewnwelediad/data mewnol.

MANYLEB PERSON

Byddwch yn chwaraewr tîm naturiol, gan ffurfio perthynas gref a dilys gyda'ch cydweithwyr lleol. Y tu allan i'ch swyddfeydd lleol, byddwch hefyd yn datblygu rhwydwaith rhagorol drwy gydweithio â rhanddeiliaid ar draws gwahanol swyddogaethau. Bydd eich gwir angerdd dros Gymru yn cyd-fynd â'ch brwdfrydedd i ddarganfod gwybodaeth leol, yn annibynnol ac o bob rhan o dîm TOCC. Felly, nid yn unig y byddwch yn gwybod pa gydweithwyr sydd â’r wybodaeth fwyaf addas am drysorau cudd, byddwch hefyd yn gwerthfawrogi’r hyn y mae’r arbenigedd hwn yn ei olygu ar gyfer y profiadau y gallwn eu cynnig i Dwristiaid/Perchnogion tai posibl a phresennol. Bydd yr angerdd hwn yn cael ei ategu gan eich sylw i fanylder er mwyn sicrhau bod ymgyrchoedd cywir, effeithlon ac effeithiol yn cael eu gweithredu. Wrth inni symud ymlaen at gamau nesaf ein strategaeth brand, byddwch yn agored i newid, ac yn cael eich hysgogi gan newid, gan gyfrannu'n adeiladol at strategaethau presennol ac yn y dyfodol i sicrhau eu perthnasedd lleol a chenedlaethol.

Swydd ddisgrifiad llawn : - https://www.originalcottages.co.uk/media/38/open

 

 

Sut i wneud cais