Chwaraeon Cymru

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu x2

Cyflogwr:
Chwaraeon Cymru
Cyflog:
£22,729.29 - £25,059.05
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
18/01/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

HKYAN1801/SG

Disgrifiad:

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu (Tymor penodol am 2 Flynedd)

£22,729.29 - £25,059.05, 37 awr yr wythnos (bydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i rannu swydd / llai o oriau yn unol â’n polisi gweithio hyblyg)

Pwy ydym ni

Chwaraeon Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Ni yw prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar bob mater yn ymwneud â chwaraeon ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol. Mae sgiliau iaith (dwyieithrwydd ac amlieithrwydd) yn nodweddion dymunol ar draws pob rôl yn Chwaraeon Cymru. Rydym yn teimlo’n angerddol am hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg ac, fel rhan o'n rhaglen ddatblygu, rydym yn rhoi cyfle i bawb ddysgu Cymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny, gan gynnig rhaglenni dysgu o lefel dechreuwr hyd at lefel rhugl.

Mae'r rhan fwyaf o gyflogeion Chwaraeon Cymru yn gweithio o bell ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Pan fydd y cyfyngiadau'n cael eu codi, bydd Chwaraeon Cymru yn cofleidio dull cyfunol o weithio, lle byddwch yn gallu rhannu eich amser rhwng y swyddfa a'ch cartref i gyd-fynd orau â'ch amgylchiadau personol.

Sut byddwch yn cyfrannu

Rydym yn chwilio am ddau gynorthwyydd cyfathrebu. Mae un ohonynt yn gofyn am siaradwr Cymraeg rhugl. Byddwch yn cefnogi'r gwaith o gyflawni pob agwedd ar y gwaith cyfathrebu a digidol yn Chwaraeon Cymru, gan sicrhau dealltwriaeth ragorol o'r amrywiaeth o waith sy'n cael ei wneud gan y tîm cyfathrebu mewnol prysur a'n partneriaid. Byddwch yn cyfrannu at ystod eang o weithgarwch cyfathrebu gan gynnwys cefnogi'r gwaith o gyflwyno digwyddiadau proffil uchel, datblygu cynnwys ar gyfer ein sianeli digidol, drafftio cynnwys ar gyfer datganiadau i'r cyfryngau a gweithio'n agos gyda phartneriaid ar ymgyrchoedd, yn ogystal â darparu cymorth gweinyddol ar gyfer prosiectau allweddol sy'n rhychwantu pob rhan o'r sefydliad.

Beth fydd arnoch ei angen

Byddwch eisiau dechrau ar eich gyrfa yn y diwydiant cyfathrebu a byddwch yr un mor angerddol am ddod o hyd i ffyrdd newydd o ymgysylltu â chynulleidfaoedd ag yr ydym ni. Bydd angen i chi fod â'r adnoddau ar gyfer yr her sy'n ymwneud â bod yn rhan o dîm mewnol bach ond prysur. Efallai y bydd gennych radd mewn marchnata, cyfathrebu neu bwnc cysylltiedig neu efallai eich bod wedi meithrin eich profiad o sianeli digidol a bod gennych ddiddordeb yn y cyfryngau mewn ffyrdd eraill. Sut bynnag rydych chi wedi datblygu eich brwdfrydedd dros gyfathrebu, mae hwn yn gyfle gwych i gael profiad mewn ystod eang o ddisgyblaethau cyfathrebu. Yn gyfnewid am hyn byddwch yn cael profiad rhagorol, mynediad at hyfforddiant gwych a hefyd cyfle i ddefnyddio eich creadigrwydd a'ch sgiliau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl yng Nghymru.


Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Sut i wneud cais