Asiantaeth Safonau Bwyd

Cadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Cyflogwr:
Asiantaeth Safonau Bwyd
Cyflog:
Tâl cydnabyddiaeth o £70,000 am ymrwymiad amser o 2.5 i 3 diwrnod yr wythnos.
Lleoliad:
Llundain /Amrywiol
Dyddiad Cau:
25/01/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Mae Gweinidogion am benodi Cadeirydd i fwrdd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB). Penodir y Cadeirydd ar y cyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gweinidogion Cymru a Gogledd Iwerddon.

Mae gan yr ASB gylch gwaith statudol i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau defnyddwyr o ran bwyd.

Bydd disgwyl i’r Cadeirydd arwain a herio’r sefydliad, a chydweithio â’r Bwrdd a’r Prif Weithredwr i bennu trywydd strategol yr ASB, gan sicrhau bod yr adran yn parhau i fynd ati’n effeithiol iawn i ddiogelu iechyd y cyhoedd, i ddiogelu buddiannau ehangach defnyddwyr o ran bwyd, ac i wireddu’r genhadaeth o ran “bwyd y gallwn ymddiried ynddo”. Ar yr un pryd, bydd yn cydnabod bod angen rheoleiddio mewn ffordd gymesur, gan gydbwyso rhwng risg a’r rhyddid i wneud dewisiadau.

Mae’n hanfodol bod ymgeiswyr yn gallu dangos:
• bod ganddynt sgiliau arwain strategol cadarn a hanes o gyflawni ar y lefelau uchaf yn eu gyrfa, ynghyd â’r gallu i arwain sefydliad cenedlaethol pwysig drwy gyfnod pan fydd yn destun gwaith craffu uchel ei broffil;
• eu bod yn ymrwymo i ymarfer cynhwysol ac i hybu cyfle cyfartal;
• bod ganddynt sgiliau cyfathrebu rhagorol, a’u bod yn gyfforddus yn gweithredu’n gyhoeddus, gan gynnwys pan fyddant yn ymdrin â’r cyfryngau;
• eu bod yn wleidyddol graff ac yn gallu mynd ati’n fedrus i feithrin perthynas gynhyrchiol a chefnogol ag amryfal randdeiliaid mewn llywodraethau, mewn diwydiant, ac ym meysydd gwyddoniaeth a defnyddwyr;
• eu bod yn ymrwymo i swyddogaethau’r ASB, sef diogelu iechyd y cyhoedd, diogelu buddiannau ehangach defnyddwyr o ran bwyd, a rhoi’r genhadaeth o ran “bwyd y gallwn ymddiried ynddo” ar waith.

Telir tâl cydnabyddiaeth o £70,000 am ymrwymiad amser o 2.5 i 3 diwrnod yr wythnos. Y Gweinidogion fydd yn pennu hyd y penodiad, a hynny hyd at dair blynedd.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i’r wefan Penodiadau Cyhoeddus:

http://publicappointments.cabinetoffice.gov.uk/appointment/chair-of-the-food-standards-agency-vac-1692

I gael copi o’r hysbyseb mewn fformat arall, ffoniwch Daniel Clemence ar 0113 254 5335 a rhowch y cyfeirnod VAC-1692.

Y dyddiad cau i wneud cais yw canol dydd ar 25 Ionawr 2021. Mae’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn hybu amrywiaeth ac yn rhoi gwerth arni, ac mae’n annog pobl o bob rhan o’r gymuned i wneud cais.

Sut i wneud cais