Monmouthshire Building Society

Cyfarwyddwr Anweithredol

Cyflogwr:
Monmouthshire Building Society
Cyflog:
Ffioedd o £30,600 y flwyddyn.
Lleoliad:
Casnewydd
Dyddiad Cau:
22/01/2021
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Agorodd y Monmouthshire Building Society ei ddrysau ym mis Ionawr 1869, gyda'r diben unswydd o helpu pobl leol i gynilo a chael lle i'w alw'n gartref.

Dros 151 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae'r Gymdeithas yn dal i ddarparu cynilion a morgeisi i bobl leol drwy rwydwaith o 23 o ganghennau ac asiantaethau yng Ngwent a thu hwnt. Fel busnes cydfuddiannol, mae gan y Gymdeithas dros £1bn o asedau, 69,000 o aelodau a 200 o gydweithwyr ar hyn o bryd. Mae'r Gymdeithas wedi ymrwymo i gynnig gwasanaethau ariannol ar lawr gwlad, ac yn ddiweddar, cyhoeddwyd y bydd cangen newydd yn agor yn nhref Aberhonddu ym mis Ionawr 2021.

Hoffai'r Gymdeithas recriwtio Cyfarwyddwr Anweithredol i ymuno â'n Bwrdd. Rhaid bod gan ymgeiswyr ystod o brofiad busnes gyda gwybodaeth sylweddol am farchnad De Cymru. Hefyd, dylai ymgeiswyr fod â dealltwriaeth gadarn o faterion llywodraethu corfforaethol a gwneud penderfyniadau ar lefel uwch. Byddai profiad o wasanaethau ariannol yn fanteisiol ynghyd â'r gallu i siarad Cymraeg.

Dylai ymgeiswyr allu gweithio fel aelod effeithiol o'r Bwrdd, gan feithrin perthynas gref a gwneud cyfraniad gwerthfawr gyda gwrthrychedd ac annibyniaeth. Yn ogystal, dylent ganolbwyntio ar gwsmeriaid a chydweithwyr a meddu ar lefel uchel o sgiliau cynllunio strategol a dadansoddi.

Mae'r rôl yn gofyn am ymrwymiad o hyd at 35 diwrnod y flwyddyn. Y ffioedd ar gyfer y rôl yw £30,600 y flwyddyn.

Ewch i www.monbs.com/careers i lenwi cais ar-lein.

Yn anffodus, ni cheir trafodaethau am y rôl cyn ymgeisio hyd nes y bydd ymgeiswyr wedi cyrraedd y rhestr fer.

Mae'r Monmouthshire Building Society yn gwerthfawrogi'r amrywiaeth y gall pob rhan o'r gymuned ei chyflwyno i'n Cymdeithas, ac yn croesawu ceisiadau gan bawb sy'n rhannu ein gwerthoedd.

Fel sefydliad gwasanaethau ariannol a reoleiddir gan y PRA a'r FCA, rhaid i'n staff fod yn onest, yn ariannol gadarn a chyda lefelau uchel o gymhwysedd a gallu yn eu rôl. Felly mae ein gwiriadau cyn cyflogi yn cynnwys gwiriadau credyd anffafriol a gwiriadau cofnodion troseddol (gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) ar lefel datgeliad sylfaenol ar gyfer y rhan fwyaf o rolau, ond ar y lefel safonol ar gyfer rolau penodol.

 

Sut i wneud cais