Menter Bro Ogwr

Swyddog Gweinyddol Menter Bro Ogwr

Cyflogwr:
Menter Bro Ogwr
Cyflog:
£17,842 i £18,562 pro rata
Lleoliad:
Maesteg / Gweithio gartref
Dyddiad Cau:
26/01/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

TROSOLWG

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â thîm y Fenter fel Swyddog Gweinyddol Menter Bro Ogwr.

Oriau gwaith: 15 awr yr wythnos (gweithio’n hyblyg)

Lleoliad: Menter Bro Ogwr, Tŷ'r Ysgol, Pen yr Ysgol, Maesteg, CF34 9YE (a phosibilrwydd o weithio gartre’n achlysurol).

Cytundeb: Tymor penodol, hyd at ddiwedd Mawrth 2022 yn y lle cyntaf.

DISGRIFIAD

Amdanom ni

Sefydlwyd Menter Bro Ogwr ym mis Hydref 1993 gan griw o wirfoddolwyr oedd eisiau sicrhau llais i’r iaith Gymraeg.

Nod y Fenter yw codi proffil yr iaith ym Mro Ogwr drwy gynnig cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn ogystal â magu hyder a chynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg newydd.

Mae Menter Bro Ogwr yn hybu ac yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg drwy gydweithio â mudiadau, cymdeithasau, busnesau, dysgwyr ac ysgolion. Bwriad y Fenter yw codi proffil yr iaith Gymraeg yn y sir trwy gynyddu cyfleoedd trigolion o bob oedran i ddefnyddio’r Gymraeg mewn amrywiaeth o feysydd.

Y Swydd

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â'r tîm fel Swyddog Gweinyddol. Mae’n ofynnol i Menter Bro Ogwr gael gweinyddwr profiadol i ymuno a’n tîm bychan ni i gefnogi’r tîm gyda materion gweinyddol, sicrhau bod ein systemau gweinyddol yn cael eu gweithredu'n drylwyr yn ddyddiol, rheoli ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ac i hyrwyddo ein gwasanaethau ymysg trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae hon yn swydd allweddol i greu a chynnal systemau swyddfa ac am raglen marchnata amrywiol o brosiectau a digwyddiadau i gefnogi’r tîm. Bydd deiliad y swydd yn darparu cefnogaeth weinyddol ac ysgrifenyddol i dîm y Fenter.

Rydyn ni’n edrych am ymgeisydd â sgiliau trefnu ardderchog, llythrennedd digidol, sy’n hoffi cymryd yr awenau, a phrofiad mewn cymorth swyddfa a rolau prosiect. Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol, yn ogystal â’r gallu i ddefnyddio meddalwedd gyfrifiadurol amrywiol.

 

Sut i wneud cais

 • Am ragor o fanylion,ffoniwch Amanda Evans ar 07774032624 neu anfonwch e-bost at menter@broogwr.org

  Dyddiad Cau: 12:00yp ar 26ain o Ionawr 2021

  I wneud cais : e-bostiwch gopi diweddar o'ch CV ynghyd â llythyr yn egluro pam hoffech chi gael y swydd, beth allech chi ddod i'r swydd a pham y dylem ni eich cyflogi.


 • Enw cyswllt:
  Amanda Evans
 • Ffôn:
  07774032624
 • e-bost:
 • Gwefan: