Swyddfa Ystadegau Gwladol

Swyddogion Symudol y Cyfrifiad

Cyflogwr:
Swyddfa Ystadegau Gwladol
Cyflog:
gweler isod
Lleoliad:
ledled Cymru a Lloegr
Dyddiad Cau:
27/01/2021
Termau'r Swydd:
Dros Dro
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Rhwng 15 a 37 awr yr wythnos

Contract: Rhwng 16 Mawrth 2021 a 13 Mai 2021 + gwyliau

Cyflog yn ddibynnol ar leoliad
Band 1 – £14.61
Band 2 – £12.64
Band 3 – £11.22

Oriau gwaith hyblyg yn ystod yr amseroedd canlynol: O ddydd Llun i ddydd Sadwrn: 9am – 8pm; Dydd Sul a gwyliau banc: 10am – 4pm

Rhaid i chi gyflawni 60% o'ch oriau gwaith yn ystod yr amseroedd canlynol: O ddydd Llun i ddydd Gwener: 4pm – 8pm; Dydd Sadwrn: 9am – 8pm; Dydd Sul: 10am – 4pm

Ysgogwyr pobl sy'n gwneud y cyfrifiad

Arolwg o boblogaeth gyfan Cymru a Lloegr yw'r cyfrifiad, sy'n digwydd bob 10 mlynedd. Caiff ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr.

Caiff y wybodaeth rydym yn ei chasglu ei defnyddio i wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar bawb – pethau fel faint o ysgolion, meddygfeydd ac ysbytai sydd eu hangen arnom.

Er mwyn gwneud y cyfrifiad yn llwyddiant, mae angen tîm o swyddogion gweithredol a hyderus arnom a all annog pobl i lenwi holiadur ar-lein Cyfrifiad 2021.

Bydd ein tîm symudol o swyddogion y cyfrifiad yn symud i wahanol ardaloedd ledled Cymru a Lloegr yn dibynnu ar ble mae angen cefnogaeth fwyaf.

Y rôl

Ydych chi'n unigolyn egnïol sy'n gweithio'n dda fel aelod o dîm ac yn barod i deithio? O ystyried natur unigryw y cyfrifiad, mae angen swyddogion symudol arnom sy'n barod i weithio yn unrhyw le ledled Cymru neu Loegr ar fyr rybudd.

Yn y rôl dros dro, bwysig hon, byddwch yn cael llwyth gwaith dyddiol o gyfeiriadau sydd heb gwblhau'r cyfrifiad eto. Byddwch yn ymweld â'r cyfeiriadau ac yn helpu deiliaid cartrefi i lenwi eu holiadur – naill ai eich hun neu drwy eu cyfeirio at y cymorth sydd ar gael. Bydd hyn fel arfer yn digwydd ar garreg eu drws, ond efallai y byddwch yn cefnogi eich cydweithwyr mewn digwyddiadau cwblhau'r cyfrifiad yn y gymuned o bryd i'w gilydd hefyd.

Er y byddwch yn gweithio'n annibynnol, byddwch yn rhan o dîm, gydag chymorth gan arweinydd tîm a fydd yn eich helpu i ymgyfarwyddo â'ch rôl.

Amdanoch chi

Rydym yn chwilio am bobl hunangymhellol sy'n gallu defnyddio ffonau clyfar ac apiau, cadw cofnodion cywir ac amserol, yn ogystal â chadw data'r cyhoedd yn ddiogel. Bydd angen digon o stamina arnoch, gan y byddwch yn teithio ar fyr rybudd, yn curo ar ddrysau ac yn cwrdd â phobl o bob cefndir.

Bydd rhai pobl yn gwrthwynebu llenwi'r holiadur, a bydd angen i chi fod yn hyderus, gan eu hannog ac ymgysylltu â nhw i'w helpu i oresgyn y rhwystrau hyn.

Bydd angen lle arnoch gartref y gallwch ei ddefnyddio fel swyddfa a bydd angen i chi allu teithio ledled Cymru a Lloegr gydag o leiaf 24 awr o rybudd. Rhaid i chi fod yn barod i aros dros nos neu am gyfnodau hwy yn ôl y gofyn. Byddwn yn eich helpu chi i drefnu llety lle y bo angen, ac yn talu eich treuliau.

Bydd hefyd angen i chi allu teithio i'ch ardaloedd penodol ac o'u hamgylch, felly bydd angen i chi feddu ar drwydded yrru lawn gyfredol y Deyrnas Unedig a bod â cherbyd modur i'w ddefnyddio (wedi'i yswirio at ddefnydd busnes). Byddwn yn talu lwfans milltiroedd ar gyfer hyn.

Ar gyfer rolau yng Nghymru, byddai sgiliau Cymraeg yn fanteisiol.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl, rhaid i chi fod ar gael rhwng 16 Mawrth 2021 a 29 Ebrill 2021 yn gynhwysol.

Pobl sy'n gwneud y cyfrifiad. Os ydych chi'n chwilio am waith gwerthfawr, dros dro ac os oes diddordeb gennych mewn gwneud Cyfrifiad 2021 yn llwyddiant i bawb, gwnewch gais am rôl swyddog symudol y cyfrifiad.

Gallwn ond eich cyflogi os ydych yn gymwys i weithio i'r Gwasanaeth Sifil. Dysgwch fwy am reolau cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil.

COVID-19

Mae eich iechyd chi, ynghyd ag iechyd ein staff maes, yn hollbwysig i ni. Byddwn yn dilyn canllawiau diogelwch y llywodraeth ar y coronafeirws (COVID-19). Bydd cyfarpar diogelu personol priodol yn cael ei ddarparu i'r holl staff. Bydd pawb yn cadw pellter cymdeithasol drwy gydol gweithrediad y cyfrifiad.

 

Sut i wneud cais