Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Rheolwr Prosiect Sgiliau a Chyflogadwyedd Graddedig

Cyflogwr:
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
Cyflog:
£24,982—£27,041
Lleoliad:
Llandudno, LL31 9XX
Dyddiad Cau:
10/03/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Cytundeb tan Mehefin 2023 

Ydych chi wedi graddio’n ddiweddar, gyda diddordeb mewn cyflogadwyedd neu ag awydd bod yn rheolwr prosiect, ac yn chwilio am her newydd? Os felly, efallai mai hon yw’r swydd Rheolwr Prosiect Sgiliau a Chyflogadwyedd Graddedig perffaith i chi. Bydd y rôl yn rhoi’r cyfle i chi weithio gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, rhanddeiliaid rhanbarthol allweddol, a phartneriaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ledled Gogledd Cymru. Mae'r swydd yn caniatáu trefniadau gweithio hyblyg, gwyliau blynyddol hael, aelodaeth o gynllun pensiwn llywodraeth leol, yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a datblygiad proffesiynol, i gyd fel rhan o dîm bach cyfeillgar mewn awyrgylch cefnogol.

Rydym yn cynyddu ein tîm ym Mwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac yn chwilio am Reolwr Prosiect Graddedig i ymuno â ni a helpu i gyflawni Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru. Nod y Cynllun Twf yw adeiladu economi fwy bywiog, cynaliadwy a chadarn yng Ngogledd Cymru, adeiladu ar ein cryfderau er mwyn hybu cynhyrchiant, gan fynd i'r afael â heriau hir dymor a rhwystrau economaidd i sicrhau twf cynhwysol.

Fel Rheolwr Prosiect Sgiliau a Chyflogadwyedd Graddedig, bydd eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

• Cefnogi datblygiad a chyflawniad prosiectau sgiliau a chyflogadwyedd, er mwyn mynd i’r afael â rhai o faterion mwyaf heriol Gogledd Cymru;
• Trin ceisiadau am gyllid ar gyfer cyfleoedd sgiliau a chyflogadwyedd a’u gyrru yn eu blaenau yn ôl y galw;
• Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau i gyfuno adnoddau, cydlynu cyflawniad rhaglenni, a datblygu ymatebion i broblemau a chyfleodd wrth iddynt ymddangos;
• Gwneud ymchwil i lywio datblygiad prosiectau.

Mae gennym ddiddordeb siarad â phobl yng nghylch y swydd Rheolwr Prosiect Sgiliau a Chyflogadwyedd Graddedig sydd â’r profiad canlynol:

• Gradd neu gymhwyster ôl-radd mewn maes perthnasol;
• Mae cymhwyster Rheoli Prosiect / Rheoli Rhaglen (e.e. PRINCE 2 Practitioner neu gyfwerth) yn ddymunol;
• Dealltwriaeth o ddulliau a thechnegau rheoli ar gyfer cynllunio, monitro a rheoli aseiniadau;
• Mae dealltwriaeth o ymarferion rheoli ariannol yn ddymunol;
• Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Yn gyfnewid am hyn oll, bydd y Rheolwr Prosiect Sgiliau a Chyflogadwyedd Graddedig yn derbyn cyflog o £24,982—£27,041 y flwyddyn. Mae hon yn rôl llawn amser; fodd bynnag, byddem yn ystyried ceisiadau am drefniadau gweithio hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd iawn. Swydd cyfnod penodol yw hon i ddechrau, tan fis Mehefin 2023, gyda'r posibilrwydd o estyniad.

Mae Gogledd Cymru yn ardal arbennig i fyw a gweithio ynddi, felly beth am chwarae rhan allweddol o lunio ei dyfodol?

*Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Sut i wneud cais

  • Os yw hyn yn ymddangos fel rôl ddelfrydol chi, e-bostwich 726F10747.0@applythis.net a byddwn yn cysylltu â chi i drafod camau nesaf y broses ymgeisio. Edrychwn ymlaen at glywed gennych. 

    Cynhelir cyfweliadau ar Fawrth 25ain 2021.
    Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 10yb ar Fawrth 3ydd 2021.

    Rhaid cyflwyno pob dogfen gais erbyn y dyddiad hwn. Wedi i chi wneud cais, anfonir cyfarwyddiadau pellach atoch ynglŷn â'r broses ymgeisio.


  • e-bost: