Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Rheolwr Prosiect Sgiliau a Chyflogadwyedd

Cyflogwr:
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru
Cyflog:
£34,728 - £36,922
Lleoliad:
Llandudno, LL31 9XX
Dyddiad Cau:
03/03/2021
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Cytundeb tan Mehefin 2023 

Ydych chi’n rheolwr prosiectau profiadol, gyda phrofiad o gyflawni prosiectau sgiliau a chyflogadwyedd, ac yn chwilio am yr her nesaf? Os felly, dyma swydd Rheolwr Prosiect Sgiliau a Chyflogadwyedd a all fod yn berffaith i chi. Bydd y rôl hon yn rhoi’r cyfle i chi weithio gyda Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, rhanddeiliaid rhanbarthol allweddol a phartneriaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ledled Gogledd Cymru. Mae'r swydd yn caniatáu trefniadau gweithio hyblyg, gwyliau blynyddol hael, aelodaeth o gynllun pensiwn llywodraeth leol, yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a datblygiad proffesiynol, fel rhan o dîm bach cyfeillgar mewn awyrgylch cefnogol.

Rydym yn cynyddu ein tîm ym Mwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, ac yn chwilio am Reolwr Prosiect, i ymuno â ni a helpu i gyflawni Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru. Nod y Cynllun Twf yw adeiladu economi fwy bywiog, cynaliadwy a chadarn yng Ngogledd Cymru, adeiladu ar ein cryfderau er mwyn hybu cynhyrchiant, gan fynd i'r afael â heriau hir dymor a rhwystrau economaidd i sicrhau twf cynhwysol.

Fel Rheolwr Prosiect Sgiliau a Chyflogadwyedd, bydd eich cyfrifoldebau’n cynnwys:

• Rheoli a chyflawni prosiectau sgiliau a chyflogadwyedd, er mwyn mynd i’r afael â rhai o faterion mwyaf heriol Gogledd Cymru;
• Rheoli adnoddau, gan gynnwys dosbarthu a rheoli gwaith;
• Trin ceisiadau am gyllid ar gyfer cyfleoedd sgiliau a chyflogadwyedd a’u gyrru yn eu blaenau yn ôl y galw;
• Gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau i gyfuno adnoddau, cydlynu cyflawniad rhaglenni a datblygu ymatebion i broblemau a chyfleodd wrth iddynt ymddangos.

Mae gennym ddiddordeb siarad â phobl yng nghylch y swydd Rheolwr Prosiect Sgiliau a Chyflogadwyedd sydd â’r profiad canlynol:

• Gradd neu gymhwyster ôl-radd mewn maes perthnasol;
• Mae cymhwyster Rheoli Prosiect / Rheoli Rhaglen (e.e. PRINCE 2 Practitioner neu gyfwerth) yn ddymunol;
• Dealltwriaeth dda o ddulliau a thechnegau rheoli ar gyfer cynllunio, monitro a rheoli aseiniadau;
• Tystiolaeth o brofiad o gyflawni aseiniad yn llwyddiannus o fewn terfyn amser ac o fewn cyllideb;
• Dealltwriaeth o ymarferion rheoli ariannol;
• Y gallu i gyflwyno, defnyddio a dadansoddi gwybodaeth yn hyderus;
• Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Yn gyfnewid am hyn oll, byddwch yn derbyn cyflog o £34,728 - £36,922 y flwyddyn. Mae hon yn rôl llawn amser; fodd bynnag, byddem yn ystyried ceisiadau am drefniadau gweithio hyblyg ar gyfer yr ymgeisydd iawn. Swydd cyfnod penodol yw hon i ddechrau, tan fis Mehefin 2023, gyda'r posibilrwydd o estyniad.

Mae Gogledd Cymru yn ardal arbennig i fyw a gweithio ynddi, felly beth am chwarae rhan allweddol o lunio ei dyfodol?

*Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

 

Sut i wneud cais

  • Os yw hyn yn ymddangos fel rôl ddelfrydol chi, e-bostwich 826F10298.0@applythis.net a byddwn yn cysylltu â chi i drafod camau nesaf y broses ymgeisio. Edrychwn ymlaen at glywed gennych. 

    Cynhelir cyfweliadau ar Fawrth 23ain 2021.
    Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 10yb ar Fawrth 3ydd 2021. 

    Rhaid cyflwyno pob dogfen gais erbyn y dyddiad hwn. Wedi i chi wneud cais, anfonir cyfarwyddiadau pellach atoch ynglŷn â'r broses ymgeisio.


  • e-bost: