Cartrefi Conwy

Ymgynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cyflogwr:
Cartrefi Conwy
Cyflog:
£18,098 yf
Lleoliad:
Abergele
Dyddiad Cau:
05/03/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

HR - CSAWE

Disgrifiad:

PWRPAS

Cynorthwyo â darpariaeth gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel ar gyfer tenantiaid, ymgeiswyr ac ymholwyr sy’n cysylltu â’r gymdeithas dros y ffôn neu wyneb yn wyneb; bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer tenantiaid a ble bo hynny’n bosib, darparu’r gwasanaeth sydd ei angen arnynt ac ymgymryd â swyddogaethau gweinyddu dydd i ddydd i gefnogi’r sefydliad.

PRIF GYFRIFOLDEBAU

Bod yn gynrychiolydd rheng flaen y gymdeithas wrth ddelio ag ymholiadau dros y ffôn ac wyneb yn wyneb. Mae hyn yn cynnwys ymateb i geisiadau ac ymholiadau yn unol a’r protocolau cytunedig, a allai gynnwys gwaith trwsio angenrheidiol mewn eiddo, ceisiadau am dai, cwynion a darparu ymateb ble bo hynny’n bosib yn unol â’r polisïau perthnasol neu eu cyfeirio ymlaen os mai dyma’r ateb gorau, gan roi cefnogaeth a chyngor a dangos dealltwriaeth.

Gweithio’n achlysurol ar y dderbynfa er mwyn sicrhau y caiff unigolion sy’n ffonio ac ymwelwyr â’r swyddfa brofiad 'cyswllt cyntaf’ rhagorol a hefyd cynorthwyo’n gyffredinol â rhedeg y swyddfeydd yn effeithiol yn unol â'r polisïau a'r lefelau awdurdodiad priodol, er enghraifft:

• Rhoi gweithdrefnau diogelwch y swyddfa ac ymwelwyr ar waith
• Gofalu am nwyddau sy'n cael eu danfon a phost mewnol/allanol y swyddfeydd. Derbyn, dyddio, dethol a dosbarthu post Cartrefi Conwy a pharatoi post sy'n mynd allan.
• Derbyn a dyddio (ond nid agor) unrhyw ddogfennau Tendr a dderbynnir gan sicrhau eu bod yn cael eu trosglwyddo'n ddiogel i'r Swyddog priodol.

Cyfeirio pobl at y cysylltiadau mewnol priodol ac ymgysylltu'n uniongyrchol â thimau eraill er mwyn sicrhau y rhoddir y wybodaeth, y gefnogaeth a'r cyngor cywir y tro cyntaf.

Darparu a chynorthwyo â gweithgareddau gweinyddol cyffredinol; monitro, diweddaru a chynnal a chadw. cofnodion neu gefnogi cyfathrebu amserol gydag eraill, er enghraifft llythyrau, cylchlythyrau, proffilio tenantiaid.

Ymgysylltu’n allanol â sefydliadau ac asiantaethau eraill ar wahân i Gartrefi Conwy, yn ôl y gofyn, gan gynnwys ceisio adborth gan gwsmeriaid ar ran y sefydliad er mwyn gwella gwasanaethau, er enghraifft cynnal galwadau arolygon bodlonrwydd cwsmeriaid.

Adnabod natur problem yn gywir a defnyddio'r rhadffôn trwsio i wneud apwyntiadau ar gyfer tenantiaid er mwyn datrys problemau.

Darparu cymorth gweinyddol cyffredinol i Gartrefi Conwy, er enghraifft derbyn a delio ag ymholiadau (naill ai'n uniongyrchol neu drwy eu cyfeirio at yr unigolyn priodol); codi archebion prynu, cynnal systemau swyddfa gefn, ffeilio, llungopïo a chadw at weithdrefnau systemau er mwyn sicrhau cywirdeb data.

Llenwi dros staff eraill mewn lleoliadau eraill sy’n eiddo i Gartrefi Conwy ledled Sir Conwy yn ôl y gofyn.

Cynorthwyo Trefnwyr Gwaith ar adegau brig neu gyfnodau o wyliau.

MANYLEB YR UNIGOLYN
Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (neu gyfwerth) neu brofiad perthnasol - Hanfodol
Gwybodaeth a phrofiad o arferion swyddfa (teleffoni a phrofiad gweinyddol) - Hanfodol
Profiad o weithio wyneb yn wyneb â chwsmeriaid - Hanfodol
Profiad o weithio mewn amgylchedd canolfan gyswllt. - Dymunol
Sgiliau Rhifedd a Llythrennedd - Hanfodol
Cywirdeb a sylw i fanylion wrth gofnodi data - Hanfodol
Cynllunio sylfaenol, blaenoriaethu a sgiliau trefnu - Hanfodol
Microsoft Office; Word, Excel, Outlook (lefel defnyddiwr sylfaenol) - Hanfodol
Sgiliau Cymraeg - Hanfodol

Sut i wneud cais