Mind

Rheolwr Datblygu Rhwydwaith Strategol

Cyflogwr:
Mind
Cyflog:
£44,264 - £50,011 pro rata
Lleoliad:
Caerdydd (gweithio gartref yn ystod COVID-19)
Dyddiad Cau:
17/03/2021
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Pwrpas Mind Cymru yw arwain gwaith Mind yng Nghymru a sicrhau bod ein heffaith yn gadarn yn y ddwy wlad. Mae gan Mind strwythur ffederal o sefydliadau sy’n darparu Mind Lleol, ac mae 20 o’r sefydliadau hyn yng Nghymru.

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â Mind Cymru fel ‘Rheolwr Datblygu Rhwydwaith Strategol’ gyda chyfrifoldeb dros ymgysylltu’n strategol â Phrif Weithredwyr a Chadeiryddion Mind lleol yng Nghymru, gan eu cefnogi i helpu rhagor o bobl yn genedlaethol ac yn rhanbarthol, cynyddu incwm a dylanwad, a datblygu capasiti a galluogrwydd.

Byddwch yn arwain y gwaith o gyd-gynhyrchu a chyflawni strategaeth fusnes i Rwydwaith Mind yng Nghymru, gan hyrwyddo cydweithio a dysgu. Bydd gennych lefel sylweddol o gyfrifoldeb ac ymreolaeth yn y rôl hon, sy’n gofyn am lefelau uchel o gydnerthedd, menter, hyblygrwydd a hunan-oruchwyliaeth.

Gyda phrofiad amlwg o gynllunio busnes a chyflawni busnes yn effeithiol, mewn lleoliad iechyd neu ofal cymdeithasol yn ddelfrydol, bydd gennych sgiliau dylanwadu rhagorol ar lefel strategol uwch ynghyd â phrofiad o ddatblygu busnes. Byddai gradd neu NVQ Lefel 4, neu gyfatebol, cymhwyster rheoli a dealltwriaeth o Mind a’i rwydweithiau, neu strwythurau tebyg yn y sector gwirfoddol, yn ddelfrydol ond nid yw’n hanfodol. Mae’r gallu i deithio ledled Cymru yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

I ddechrau, byddwch yn gweithio gartref yn unol â chanllawiau presennol y llywodraeth a bydd disgwyl i chi wneud hynny am y chwe mis nesaf neu hyd nes bydd y llywodraeth yn cyhoeddi canllawiau newydd. Fodd bynnag, os / pan fydd canllawiau’r llywodraeth yn newid, efallai byddwch yn dychwelyd i weithio mewn swyddfa, gan gadw rhai opsiynau gweithio hyblyg.

Mae Mind wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac mae ceisiadau’n cael eu hannog gan unigolion waeth beth yw eu hoed, anabledd, rhy, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Mae Mind yn cadw’r hawl i gau’r cyfnod ymgeisio’n gynnar os byddwn yn derbyn llawer iawn o geisiadau cryf – felly rydym yn eich annog i gyflwyno eich cais yn gynnar.

Edrychwch ar y Disgrifiad Swydd wrth gwblhau eich cais gan y bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar y rhestr fer yn seiliedig ar i ba raddau maen nhw’n bodloni’r meini prawf.

Sut i wneud cais