Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Rheolwr Materion Cyhoeddus

Cyflogwr:
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Cyflog:
Graddfa 11: £36,922 - £38,889
Lleoliad:
Aberhonddu
Dyddiad Cau:
12/03/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Cefndir

Dynodwyd Parciau Cenedlaethol er mwyn gwarchod ardaloedd hyfryd er budd y genedl. Fe’u crëwyd yn sgil Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, a roddodd fframwaith deddfwriaethol ar waith ar gyfer sefydlu Parciau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr.

Dynodwyd y ddau Barc Cenedlaethol cyntaf ym 1951 ac ym 1957 dynodwyd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a oedd yn cwmpasu ardal o tua 520 milltir sgwâr (1346 cilometr sgwâr). Tan 1995, roedd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gydbwyllgor o’r Cynghorau Sir ar y pryd tan i Ddeddf Amgylchedd 1995 gyflwyno deddfwriaeth newydd a oedd yn sefydlu Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol yn Awdurdodau Lleol annibynnol, gyda diben arbennig.

RHEOLWR MATERION CYHOEDDUS

Diben y Rôl:

Mae'r rôl yn gyfrifol am arwain a goruchwylio gweithrediad strategaethau cyfathrebu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid yr Awdurdod. Bydd y rôl yn cynnwys rheoli tîm mewnol bach ac adnoddau nifer o asiantaethau, ynghyd â gweithio ar y cyd â thimau prosiect. Bydd y rôl hefyd yn gweithio gyda'r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol i arwain y strategaeth ymgysylltu â materion cyhoeddus corfforaethol, a hybu enw da'r Awdurdod fel sefydliad sy'n ceisio bod ar flaen y gad yn y gwaith o fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, adfer bioamrywiaeth, datblygu cymunedau gwledig cynaliadwy, a llesiant cenedlaethau'r dyfodol.

Atebolrwydd y Rôl:

1. Arwain ar gynllunio, cyflwyno a gwerthuso strategaeth gyfathrebu'r Awdurdod
yn unol â dibenion, dyletswydd a blaenoriaethau allweddol yr Awdurdod.
2. Gweithredu fel arweinydd pwnc, gan weithio gyda'r Aelodau a'r Tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol i sicrhau naratif materion cyhoeddus clir.
3. Gweithio'n agos gyda'r Tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol i sicrhau bod safbwyntiau’r Awdurdod yn cael eu cyflwyno'n effeithiol i Lywodraeth Cymru, rhanddeiliaid allweddol, partneriaid ac Aelodau.
4. Ysbrydoli, dylanwadu, a chefnogi cydweithwyr a phartneriaid i drawsnewid gwaith yr Awdurdod, gan gynghori ar arfer gorau a hyrwyddo dulliau arloesol.
5. Gweithio gyda'r Cadeirydd a'r Prif Weithredwr i weithredu rhaglen materion cyhoeddus i sicrhau bod y Parc Cenedlaethol yn cael ei hyrwyddo ar lefel ranbarthol a chenedlaethol.
6. Gweithio gyda'r Prif Weithredwr i ddatblygu a chynnal gwaith hunaniaeth ac eiriolaeth yr Awdurdod ar draws holl sianeli print, cyfryngau a chyfathrebu.
7. Deall a darparu mewnbwn i'r Cynllun Corfforaethol i nodi cyfleoedd ymgysylltu â rhanddeiliaid a rheoli risgiau i enw da.
8. Gweithio'n agos gyda chydweithwyr i nodi cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu a chyfathrebu, i sicrhau dull cydgysylltiedig a chyson o hybu ein henw da trwy gyflawni ymgyrchoedd amlsianel gan adeiladu ar ein datganiadau sefyllfa.
9. Defnyddio monitro gwleidyddol effeithiol i nodi cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu yn seiliedig ar faterion allweddol ac amcanion busnes.
10. Bod yn atebol am berthynas yr Awdurdod ag asiantaethau allanol a'r cyfryngau.
11. Adeiladu perthnasoedd â rhanddeiliaid allanol allweddol i gefnogi amcanion yr Awdurdod.
12. Cefnogi'r tîm Arweinyddiaeth Gorfforaethol i baratoi papurau tystiolaeth/polisi i'w lledaenu i bartneriaid, cynllunio cyfarfodydd a digwyddiadau gyda rhanddeiliaid, drafftio ymatebion ymgynghori, a safbwyntiau polisi.
13. Dyletswyddau eraill sy'n gymesur ag amcanion a gradd y swydd, yn unol â chyfarwyddyd y Prif Weithredwr o bryd i'w gilydd.

Sut i wneud cais

  • DYDDIAD CAU:  11.00 yb ar 12 Mawrth 2021
    DYDDIAD CYFWELIADAU: 22 Mawrth 2021

    Cliciwch isod am ragor o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais


  • Gwefan: