Coleg Gwyr Abertawe

Swyddog Ymgysylltu â’r Gymraeg

Cyflogwr:
Coleg Gwyr Abertawe
Cyflog:
£26,542.00 - £28,340.00
Lleoliad:
Abertawe
Dyddiad Cau:
08/04/2021
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, arloesol a rhagweithiol i ymuno â thîm Datblygu’r Gymraeg.

Fel aelod o Dîm Datblygu’r Gymraeg, bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi a gweithredu strategaethau, polisïau a gweithdrefnau’r Coleg ym meysydd Datblygu Cwricwlwm, Addysgu a Dysgu.

Gan ganolbwyntio’n bennaf ar ddatblygu Sgiliau Cymraeg ledled campysau Coleg Gwyr Abertawe, dyma gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig i weithio gyda Rheolwr Datblygu’r Gymraeg i ddatblygu cwricwlwm Cymraeg / dwyieithog a fydd yn cynnig cyfleoedd dilyniant i ddysgwr ac yn eu harfogi â’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ffynnu yn Abertawe, Cymru, a thu hwnt.

Yn ddelfrydol, bydd gennych radd a chymhwyster addysgu, a byddwch yn rhugl yn y Gymraeg. Os nad oes gennych gymhwyster addysgu, rhaid i chi fod yn barod i weithio tuag at ennill un. Bydd gennych brofiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc (a’u hysbrydoli), ac mi fyddai meddu ar brofiad o addysgu’r Gymraeg yn fanteisiol iawn.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.  Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd apwyntiadau yn amodol ar brofion y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Sut i wneud cais

  • Gwnewch gais ar-lein trwy'r ddolen isod:


  • Cyfeiriad y Cwmni:

    Heol Tycoch,
    Abertawe
    SA2 9EB

  • Gwefan: